V USA úspěšně

Ve dnech 15.- 19. března 2000 se v Orlandu na Floridě konalo světové finále 24. ročníku programátorské soutěže vysokoškoláků - ACM International Collegiate Programming Contest. Podruhé v historii se do tohoto finále probojovalo také družstvo Univerzity Karlovy, tvořené studenty z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Postupu studentů do světového finále předcházela náročná regionální soutěž (konala se na podzim 1999 v Praze za účasti nejlepších univerzitních týmů z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Slovinska). Sama účast ve finále byla mimořádným úspěchem, vždyť z více než jednoho tisíce univerzit celého světa postoupilo z 29 regionálních kol pouze 58 nejlepších družstev! Soutěže ACM se účastní tříčlenná družstva, z nichž každé má k dispozici jeden osobní počítač. Úkolem je vyřešit během pěti hodin co nejrychleji a co možná nejvíce soutěžních programátorských úloh. Řešení je nutné dovést až do tvaru fungujícího programu. Odevzdané programy jsou v průběhu soutěže testovány a výsledky soutěžícím okamžitě sděleny.

Ti, v případě neúspěchu mohou pokračovat a opravené řešení znovu odevzdat. Testy odevzdávaných řešení jsou prováděny v omezených časových limitech, takže i věcně správný, ale příliš pomalu pracující program neuspěje. Hlavním kritériem výsledného pořadí je počet vyřešených úloh.

Mezi družstvy se stejným počtem vyřešených úloh rozhoduje dosažený čas. Letošní finálová soutěž se konala v hotelu Radisson Universal v Orlandu, kde bylo zajištěno i ubytování, stravování, prostory pro doprovodné akce, vlastní soutěž i závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků. Vlastní soutěži předcházel doprovodný program, ve kterém se představil hlavní sponzor soutěže - firma IBM. Reprezentační družstvo Univerzity Karlovy, zastoupené studenty MFF M. Benešem (4.ročník studijního programu matematika), J. Károu (2. ročník studijního programu informatika) a D. Kráľem (4. ročník studijního programu informatika) si ve finále počínalo velmi dobře. Obsadilo výborné 11.- 14. místo se stejným počtem vyřešených úloh, jaký měla i družstva na místě 8.- 10.* K úspěšnému vystoupení studentů MFF UK značnou měrou přispěli jeho sponzoři, kteří poskytli finanční prostředky na úhradu cestovních nákladů. Z nich uveďme alespoň české zastoupení firmy IBM.

Pavel Töpfer
MFF UK


* Úplnou výsledkovou listinu, zadání soutěžních úloh, fotografie z průběhu soutěže a řadu dalších informací o průběhu letošního finále soutěže ACM lze nalézt na Internetu na: http://acm.baylor.edu/acmicpc/

Jubilující geochemie

V tomto školním roce uplynulo dvacet pět let od doby, kdy se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy otevřel nový samostatný učební obor - geochemie (1974/1975).

Mezi přírodními vědami jde o obor poměrně mladý. Jeho základy byly položeny ve 20. a 30. letech tohoto století, kdy začal intenzivní výzkum chemického složení geologických materiálů pozemských i meteoritů a jejich systematická klasifikace.

U nás se o rozvoj geochemie zasloužil především prof. František Slavík (viz Forum 5/1999), který brzy poznal význam nového oboru. Geochemie se u nás začala významně uplatňovat v praxi v 60. letech při vyhledávání barevných kovů a průzkumu uranových ložisek. Začala se rozvíjet studia biogeochemická, hydrogeochemická, geochronologická a mnohá další a bylo jen otázkou času, kdy geochemie zakotví mezi přírodovědnými obory na UK a bude zahájena její řádná výuka. Přes nesouhlas některých tehdejších pracovníků fakulty a navzdory negativním tlakům zvenčí se schválení nového obou na PřF UK prosadilo. Na ministerstvu školství už vše probíhalo hladce, protože v té době se české ministerstvo školství drželo vzoru slovenského ministerstva, které již zavedení oboru geochemie na Přírodovědecké fakultě University Komenského schválilo (1971). Na PřF UK bylo třeba urychleně vybavit obor základními i specializovanými učebnicemi. Po dohodě s prof. B. Cambelem z Bratislavy byl sestaven tým pedagogů a odborníků z obou pracovišť a z Českého geologického ústavu. V poměrně krátké době vyšla vysokoškolská učebnice Geochemie. Po ní následovala Geochemie uhlí a další práce pojednávající o hydrogeochemii, atmogeochemii a geochemické prospekci nerostných surovin.

Je zajímavé, že v průběhu dvaceti pěti let došlo ke změně v zaměření výzkumu i diplomových a kandidátských (doktorandských) pracích. V prvních letech to byla především geochemická prospekce a studium stopových prvků a praktická aplikace na nejrůznější výzkumné záměry, dnes tematicky převažuje uplatnění geochemie při ochraně životního prostředí, likvidaci ekologických havárií a výzkumu izotopů. Řeší se i problematika ukládání radioaktivního odpadu. Ročně vystudovalo geochemii průměrně 8 posluchačů (dodnes má obor 172 absolventy) a pro studenty geologických disciplín je to stále atraktivní obor se širokou možností praktického uplatnění. Ve svých počátcích neměl téměř žádné přístrojové vybavení. Po roce 1990 došlo k podstatné proměně. Pracoviště je vybaveno základní analytickou technikou: spektrometry pro atomovou absorpční spektrometrii, molekulovou absorpční a fluorescenční spektrometrii, elektronovou mikroanalýzu a rentgenovou difrakci. Mezi špičkové přístroje dnes patří hmotový spektrometr s indukčně vázanou plazmou s laserovou sondou.

Mezi nejdůležitější výsledky základního i aplikovaného výzkumu náleží práce týkající se geochemie uhlí, přírodních skel, geochemického složení a stáří vybraných geologických jednotek Českého masívu. Rovněž pracím obsahujícím nové a moderní způsoby rozkladu a zpracování nerostných surovin při chemické analýze se dostalo světového uznání. V současnosti roste počet prací věnovaných životnímu prostředí a biogeochemickým procesům. Se vznikem geochemie byl zaveden geochemický seminář povinný pro posluchače 3., 4. a 5. ročníku a postgraduální studenty.

Vždy je hojně navštěvován nejen studenty a pracovníky ústavů fakulty, ale i hosty z mimofakultních pracovišť. Při dvoustém semináři bylo zorganizováno setkání absolventů a učitelů. Proběhlo formou krátkých přednášek s večerním posezením. Tím jsme si připomněli 25. výročí zahájení výuky geochemie na PřF UK.

prof.Vladimír Bouška (zakladatel oboru)
RNDr. Martin Mihaljevič
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
PřF UK

Laboratoř hmotové spektrometrie s indukčně vázanou plazmou s laserovou sondou - v ČR i v dalších zemích unikátní analytické zařízení slouží potřebám geologických, chemických, biologických i lékařských oborů. Na snímku je detail laserové sondy, která v geochemii, mineralogii, archeologii, kriminalistice, antropologii, medicíně aj. umožňuje stopovou a ultrastopovou bodovou analýzu malých a vzácných objektů.

Foto pro Forum: Jiří Ployhar


Neobvyklá přednáška

Koncem března (28. 3. 2000) se na katedře biochemie PřF UK konala jedna z obvyklých rozvrhovaných základních přednášek z předmětu biochemie. Byla však prostřednictvím počítačové sítě přenášena živě obrazem i zvukem na Fakultu veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Přenos byl realizován také v opačném směru. Celý pokus, u nás snad vůbec první tohoto druhu, se setkal s mimořádným zájmem studentů obou univerzit. Proběhl bezchybně hlavně díky pracovníkům technických skupin ÚAMVT obou uvedených fakult. Uvedený pokus předznamenává nový moderní způsob komunikace mezi vysokými školami, který má nepochybně velkou budoucnost. Zároveň bude klást vyšší nároky na přednášející, což je další z kladů této aktivity, která přispěje nejen k lepšímu vzájemnému poznávání, ale také k obohacení výuky.

doc. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.
katedra biochemie
PřF UK


Knihovna ETF po rekonstrukci

Po čtyřleté rekonstrukci byla 14. února 2000 otevřena na Evangelické teologické fakultě fakultní knihovna s volným výběrem. Knihovna funguje již dlouho, ale teprve nyní se lze pohybovat volně mezi regály se šedesáti tisíci svazků převážně teologické, religionistické a filozofické literatury. Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 10.00 do 18.00 hodinv pátek od 10.00 do 14.00 hodin.

Jaká byla geneze této přestavby? V roce 1995 se ETF UK přestěhovala se svojí 75 let fungující knihovnou do budovy v Černé ulici v Praze 1. Knihovnický tým vedený Mgr. M. Šírovou byl již tehdy přesvědčen o potřebě zpřístupnit většinu fondu. Nové prostory k tomu lákaly, a již tehdy byly stavebně z velké části pro volný výběr upraveny.

Do letošního roku však knihovnu pro veřejnost sloužila jediná místnost - studovna pro prezenční studium. Všechny ostatní prostory sloužily jako sklad knih. V něm čtyřletá přestavba fondu probíhala s cílem, rozdělit knihy podle oborů a podle tematiky je postavit. Po poradě s odborníky z oboru teologie a knihovnictví a po návštěvě některých teologických knihoven v Německu (Tübingen, Heidelberg, Berlín a Řezno) bylo vytvořeno vhodné systematické třídění, které obsahuje sedm hlavních oddílů.

Co vše bylo nutné podniknout, aby bylo možno knihy podle tematiky postavit? V roce 1995 proběhl na tisíci knihách pokus zařadit knihy podle navržené systematiky. V roce 1996 se začal přepisovat fond do systému TINLIB (podle lístkového katalogu bez knihy v ruce). Všem knihám byl přidělen čárový kód a magnetický proužek. V letním semestru 1997 skupina studentů teologie postupně zařazovala knihy do jednotlivých oborů, hřbet knihy olepila barevnou páskou a zapisovaly se návrhy notací. Během roku a půl prošlo rukama studentů na 80 tisíc knih. Mezitím knihovna zkušebně zaváděla automatizovaný výpůjční systém. V roce 1998 si další studenti rozdělili knižní fond a zrevidovali již navržené notace, nalepili štítek s notací na barevnou pásku a vše opravili i v místních seznamech. Od letního semestru 1999 se začaly přepisovat již definitivní notace do záznamů, zároveň se prováděla i revize fondu. Vše mělo být hotovo již na podzim roku 1999, ale nezvládl se přepis notací a zpoždění způsobila i nutná stavební úprava schodiště, která propojila studovnu se skladem. Studenti v knihovně trávili prázdniny, volno mezi přednáškami, semináři, zkouškami, zažívali tu i spoustu legrace. Přestavba pro ně znamenala mnohem více, než jen práci za peníze. Od 14. února 2000 je tedy knihovna s padesáti studijními místy opět otevřena. Z nich je dvacet s připojením na notebook a šest počítačů.

Prostory knihovny jsou naplněny přátelskou a pohodovou atmosférou. Přijďte se této pohody nadýchat také vy...!

Barbora Sedláková, ÚISK
Knihovna ETF UK
http://www.cuni.cz/~pribrami
E-mail: barbora.sedlakova@ff.cuni.cz

Převzato z elektronického časopisu o informační společnosti Ikaros

Unikátní přístroj na MFF

Dne 24. března 2000 byl v areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, za účasti náměstka ministra školství J. Průši, prezidenta Akademie věd ČR prof. R. Zahradníka, a děkana MFF UK prof. I. Netuky, slavnostně uveden do provozu Physical Property Measurement System (PPMS). Jedná se o univerzální měřicí systém (při jeho prohlídce zleva: prof. Sechovský, RNDr. Emmer, doc. Průša, prof. Sedlák a prof. Zahradník) pro fyzikální výzkum vlastností pevných látek v magnetických polích do 14 Tesla a v teplotním oboru od 0,35 K do 400 K výrobcem je americká firma Quantum Design. Zakoupená konfigurace, která je v současné době nejrozsáhlejší na světě, stála dvanáct miliónů korun. Je zřejmé, že takováto investice je příliš velká na to, aby byla uhrazena ze zdrojů jednoho pracoviště a příliš nákladná na to, aby byla efektivně využívána pouze pracovníky z jedné instituce. Unikátní experimentální zařízení je v současné době využíváno pro řešení patnácti výzkumných projektů a dvou rozsáhlých výzkumných záměrů, na kterých spolupracují převážně pedagogičtí pracovníci z katedry fyziky elektronových struktur MFF UK a vědečtí pracovníci z Fyzikálního ústavu AV ČR. Statut společného pracoviště navíc poskytuje možnost rozšíření výzkumných možností i mimo rámec zakládajících partnerů. Pět výzkumných projektů je řešeno ve spolupráci se zahraničními institucemi. Výzkumné práce na tomto novém experimentálním zařízení vytvářejí nezbytnou základnu nových fyzikálních výsledků potřebných pro efektivní využití participace českých pracovišť v zahraničních "velkých" fyzikálních zařízeních. Pro nezasvěcené se může takováto velká investice do základního výzkumu jevit zbytečná. Pokud se však má do něj vůbec investovat, pak se zřejmě vyplatí investovat do týmů, které již prokázaly, že jsou schopné udržet krok se světovým rozvojem vědy. A je zřejmé, že při ztrátě kontaktu se základním výzkumem ve světě, končí i možnosti participovat na vývoji nových technologií nebo na jejich efektivním zavádění do průmyslové praxe. Pokud se i v budoucnu najde dostatek odvahy a pochopení pro spolupráci univerzitních a akademických pracovišť, nebude nutné se strachovat o úroveň vědy na vysokých školách. Podobná finanční podpora je mnohem účinnější než pouhé proklamace nebo snahy o administrativní propojení obou typů výzkumu, vysokoškolského a akademického.

(val)

Foto Forum: Lenka Saulichová


Prázdiny na Albeři

Letní dětský tábor na Albeři, který se koná ve Výcvikovém středisku RUK, má přes čtyřicet let dlouhou tradici. Je určen pro děti od sedmi do šestnácti let. Program tábora je zaměřen na seznámení dětí s jednotlivými sporty - jako jsou windsurfing, základy horolezectví, kanoistika, košíková, odbíjená, florbal, fotbal, orientační běh, softbal, plavání, aerobik, turistika, táboření v přírodě. Může se stát, že si právě na tomto táboře vaše dítě oblíbí sport, který se stane jeho koníčkem.

Mgr. Zdeněk Doležal

Kontakt:
Mgr. Ivana Pikalová (přihlášky)
tel.: 579 111 28, 0606 872 918
internetová adresa: mcouf.natur.cuni.cz/alber

První paragrafová pomoc

Evropská asociace studentů práv - ELSA Praha nabízí členům akademické obce (studentům a učitelům) a zaměstnancům Univerzity Karlovy bezplatnou pravní poradnu ve věcech občanského a pracovního práva. Právní porada se nesmí týkat podnikatelské činnosti, a ELSA Praha si ponechává možnost odmítnout poradu i v dalších jednotlivých případech. Žadatel o poskytnutí právní pomoci platí pouze nutné administrativní náklady. V letním semestru bude tento projekt probíhat od 15. dubna do 30. května 2000.

Kontaktní adresa:
ELSA Praha (První paragrafová pomoc)
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
e-mail: elsaprg@ius.prf.cuni.cz (subjekt: První paragrafová pomoc)

V letošním roce slaví Botanická zahrada v Praze, jedno z nejstarších pracovišť UK, své 225. narozeniny. V jejích sklenících můžete vidět i Hubokvětku hubokvětkovatou a řadu dalších rostlin. (V příštím čísle přinese Forum o Botanické zahradě UK článek jejího ředitele V. Větvičky)Cover CD-ROM Videoatlas bezobratlých živočichů. Počítačové zpracování a videoklipy jsou dílem doc. J. Reischiga z Lékařské fakulty UK v Plzni.Na slavnostním setkání 29. března 2000 ve Vlasteneckém sále Karolina se sešli zástupci japonského velvyslanectví a firmy Somitomo Corporation s vedením Univerzity Karlovy. Rektor UK prof. I. Wilhelm poděkoval japonskému velvyslanectví a generálními řediteli firmy Somitomo Corporation Kazuo Sasadovi za předání daru japonské vlády - audiovizuální techniky - a její instalaci v prostorách učebny Ústavu Dálného východu FF UK. Tam si japonský velvyslanec s velkým zájmem prohlédl právě vydaný Japonsko-český studijní slovník, jehož autory jsou Ing. J. Sýkora (na snímku vpravo) a absolvent japonologie na FF UK Mgr. D. Labus.

(jb)

Foto Forum: Lenka Saulichová