Majáles 2000

Pražský Majáles začal 2. května 2000 v areálu kolejí Jižní Město. Po celých pět dní a večerů byl pro účastníky připraven bohatý program, v němž se představilo devětadvacet hudebních skupin, dále proběhly různé sportovní, kulturní soutěže a diskotéky. V pátek 5. května se studenské slavnosti přenesly na Střelecký ostrov, kde se k atrakcím přidala amatérská divadla, cikánská kapela a večer patřil koncertu rockové skupiny Olympic. V sobotu 6. května vyvrcholil Majáles průvodem z Palackého náměstí na Střelecký ostrov a volbou krále. Závěrečná tečka patřila populární skupině Mňága a Žďorp.

Na tiskové konferenci Majáles 2000 dne 25. dubna v Císařském sále Karolina se také představili kandidáti na krále Majáles. Bezesporu zajímavou osobností byl zimbabwský student Makumba - Black Prince, úřadující princ země Bongozimunda. Prozradil na sebe, že vlastní pět žen, 50 krav, zlatý důl a limuzínu. A proč se rozhodl kandidovat? Protože Praha je centrum Evropy, Evropa je centrum světa a král Majáles je králem světa.

(jb)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Nově v Theologické revue

Theologická revue Husitské teologické fakulty UK má od čtvrtého čísla (4/99) nového šéfredaktora. Stal se jím církevní historik doc. ThDr. Jan B. Lášek. Jeho zástupcem byl jmenován orientalista a religionista doc. Dr. Blahoslav Hruška, DrSc. Oba působí na HTF. Nová redakční rada, v níž jsou i zahraniční odborníci (prof. Holeton, prof. Kolesnyk) má v čele prof. Dr. Zdeňka Kučeru, bývalého děkana HTF. Theologická revue (do roku 1967 pod názvem Náboženská revue) je renomovaným odborným časopisem, který vychází - s výjimkou roku 1944 - nepřetržitě již sedmdesát let (!). Od roku 1929 byla v čele redakce významná osobnost - profesor biblistiky a pozdější patriarcha Církve československé husitské prof. Dr. František Kovář.

Ve vedení revue stálo dále několik teologů zvučných jmen - profesoři Spisar, Rutrle, Trtík, Salajka. I přes nepřízeň doby si revue udržela dobrou úroveň, v období komunistiské diktatury otiskovala překlady nemarxistických filozofů a teologů, výrazných představitelů světových myšlenkových proudů, oficálně u nás zatracovaných. V současné době v ní vychází například na pokračování dílo Kacířství Jana Husa belgického benediktina Paula de Vooghta, které vzbudilo po svém prvním (1960) i druhém (1975) francouzském vydání širokou diskuzi o životě a díle M. Jana Husa. Revui, jejíž obsah je nyní 440 stran, je zaměřenaekumenicky a lze ji zakoupit i v prodejně nakladatelství Karolinum v Celetné ulici nebo subskribovat na adrese HTF UK, Pacovská 4/350, 140 21 Praha 4.

(láš,r)

Reprofoto: archiv Forum

Třikrát z politologie

V měsíci dubnu tohoto roku o sobě dali třikrát významným způsobem vědět studenti Ústavu politologie Filozofické fakulty UK. 11. dubna se na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře uskutečnil nultý ročník soutěže o nejlepší studentskou politologickou práci. Univerzita Karlova byla na této akci zastoupena studentem ústavu R. Soběhartem, který svou prací o změně politických elit v roce 1848 obsadil první místo v silné konkurenci studentů z Nitry a Bratislavy. O dva dny později uspořádalo studentské Politologické sdružení POLIS konferenci s názvem Politické elity v období transformace, na které vystoupila řada odborníků i politických aktérů z období let 1989 - 1999. Zaujaly zejména příspěvky na téma teorie elit (F. Svátek, V. Dlouhý a M. Ransdorf). Akce, kterou moderovala studentka politologie M. Lustigová, přiblížila studentům i všem dalším účastníkům konference teoretické i praktické aspekty výzkumu elit v naší společnosti. Posledním dubnovým vystoupením studentů politologie FF UK byla účast čtyř jejich zástupců na čtvrté studentské vědecké konferenci konané 20. dubna 2000 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zde přednesli příspěvky o integraci ČR do Evropské unie. Na všech zmíněných akcích studenti politologie výtečně reprezentovali ústav i celou Univerzitu Karlovu.

Mgr. Vladimír Srb
tajemník ÚPOL FF UK


Symbol badatelského úsilí

Malá aula Karolina se dne 29. března 2000 stala svědkem slavnostního udělení Bořického medailí. Prof. Emanuel Bořický je zakladatelem nejen české petrografie a geochemie, ale i symbolem badatelského úsilí, které vedlo ke světovému pokroku při studiu minerálů a hornin.

Na jeho počest je od roku 1965 Přírodovědeckou fakultou UK udělována Medaile Emanuela Bořického význačným domácím a světovým vědeckým pracovníkům v oborech petrologie, mineralogie a geochemie. K dosavadním třiceti vyznamenaným se 29. března 2000 připojili další dva - prof. Alfred Kroener z univerzity v Mohuči a doc. Pavel Povondra z  Univerzity Karlovy.

Ceremoniál zahájil proděkan PřF UK doc. E. Jelínek. Prorektor UK prof. P. Čepek ve svém proslovu připomněl jména badatelů, kteří byli Medailí E. Bořického v minulosti poctěni (prof. Barth z Oslo, prof. Černý z Winnipegu, dr. Ďurovič z Bratislavy, prof. Frondel z Cambridge, prof. Smulikowski z Varšavy, prof. Strunz z Berlína a další). Na letošní rok připadá 160. výročí narození E. Bořického a 119 let od jeho předčasné smrti. Jeho vědecké výsledky se staly jedním z pilířů v rozvoji české vědy a kultury. Právem představují odkaz, který nemůže zapadnout v zapomnění.

O životě a díle prof. Kroenera promluvil doc. K. Schulmann, výsledky práce doc. Povondry shrnul prof. M. Rieder. Medaile a diplomy prof. Kroenerovi a doc. Povondrovi předal prof. F. Marek. Po slavnostním aktu oba badatelé poděkovali univerzitě a Přírodovědecké fakultě za udělení pocty a vyjádřili dík všem spolupracovníkům za pomoc při společném výzkumu.

Slavnostní program byl zakončen odbornými přednáškami čerstvých držitelů Bořického medailí v budově geologických oborů Přírodovědecké fakulty UK na Albertově.

Jiří Bláha

Foto Forum: Lenka Saulichová

Ohlédnutí po deseti letech

K nové výuce humanitních předmětů na 1. LF UK

Převrat v listopadu 1989 se stal východiskem proměn, ke kterým došlo na všech našich vysokých školách a univerzitách. Změna politického systému vedla k personálním výměnám i ke změnám vnitřního uspořádání fakult a náplně výuky. Pokud jde o 1. lékařskou fakultu UK v Praze, v prvním období po listopadové revoluci došlo k výraznému obohacení výuky o filozofickou antropologii a lékařskou psychologii a o výuku studentů v psychosomatickém přístupu v medicíně. U zrodu těchto změn stáli Dr.phil. Jiří Němec a MUDr. Radkin Honzák, CSc. Nové předměty byly záhy doplněny o výuku lékařské etiky a psychoterapie. Svým způsobem tak 1. LF UK navázala na tři významné předchůdce, k jejichž tradici se ráda hlásí - na ruského běžence a docenta UK MUDr. Nikolaje J. Osipova (1877-1934), který od počátku 20. let působil na pražské psychiatrické klinice (jako první přednášel na české lékařské fakultě psychoanalýzu); další znamenitou osobností byl slovinský filozof a psycholog prof. Mihajlo Rostohar (1878-1966), který na 1. LF UK vyučoval mediky v letech 1911-1915 lékařskou psychologii česky a otevřel v prostorách Fyziologického ústavu lékařské fakulty české univerzity v Praze první experimentální laboratoř v českých zemích (v zimním semestru 1910/11). Třetím předchůdcem byl zakladatel lékařské etiky prof. MUDr. Bohuslav Bouček (1886-1953). Na fakultě se postupně zformoval Ústav pro humanitní studia v lékařství. Ten se zabýval výukou zmíněných disciplín a jejich teoretickým rozvojem. Od školního roku 1991/1992 jsme dostali na starost i výuku sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, a tak se stali jedním z největších ústavů fakulty. V jeho čele stáli Dr.phil. Jiří Němec, MUDr. Mgr. Jan Payne, a od roku 1998 je přednostou ústavu autor tohoto příspěvku. Ústav zajišťuje výuku pro obory lékařství (včetně výuky v anglickém jazyce), stomatologie a pro bakalářské a magisterské obory. Posluchači jsou postupně seznamováni se základy filozofické antropologie, hermeneutiky a lékařské etiky, lékařské psychologie (se zvláštním důrazem na osobnosti nemocného, lékaře, jejich vzájemný vztah a problematiku psychosomatického onemocnění), psychoterapie, která je pojímána jako samostatný interdisciplinární obor, sociální medicíny, lékařské sociologie, veřejného zdravotnictví včetně zdravotní politiky a příbuzných oblastí (management, právní otázky atd.). Teoretickým východiskem výuky i bádání je bioekopsychosociální paradigma medicíny, společným jmenovatelem vyučovaných disciplín pak zejména vztah pacient lékař, s akcentem na jeho etické a psychologické dimenze. Těžištěm práce ústavu je především výuka studentů, která byla podmíněna vytvořením výukových programů a učebních textů a učebnic. Empirická výzkumná práce dosud stála spíše na okraji zájmu a týkala se zejména psychoterapie (ve spolupráci s Lékařskou fakultou univerzity v Řeznu). Nyní vzniklo Centrum bioetiky, vedené MUDr. Mgr. J. Paynem (v rámci velkoryse a široce pojatého vědeckého záměru tematizujícího problematiku lidského zdraví), a předpokládáme, že vědecká práce ústavu se bude ubírat tímto směrem. Dalším cílem je i získání akreditace pro postgraduální vzdělávání v psychoterapii.

V současné době je Ústav pro humanitní studia v lékařství stabilní a respektovanou součástí fakulty s jasně vymezenými úkoly a dobrou spoluprací s blízkými ústavy a klinikami fakulty. Snažíme se být otevřeni změnám, což je hlavním předpokladem dalšího rozvoje Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK.

Prof. PhDr. Jan Vymětal,
přednosta Ústavu pro humanitní studia
v lékařství 1. LF UK


Dialog o Husovi

Vedle Evangelické teologické fakulty je Husitská teologická fakulta jedním z pracovišť Univerzity Karlovy, která se zabývají bádáním nad problémy teologického myšlení české reformace. Vedle tuzemských badatelů zde působí i zahraniční odborníci s mezinárodně uznávaným kreditem: německý badatel prof. Alexander Kolesnyk, udivující studentskou obec i kolegy svou perfektní češtinou, a specialista na liturgický odkaz české reformace prof. dr. theol. et. phil. David R. Holeton (z kanadského Toronta). Díky jeho iniciativě byla nedávno založena ediční řada Monumenta Liturgica Bohemica a koncem roku 1999 vyšel ve spolupráci s dr. Barrym F. H. Grahamem první svazek - Litoměřický graduál z roku 1517 (v kritické edici). Svou ediční řadu - Pontes pragenses - má i Centrum pro náboženský a kulturní dialog, působící při HTF UK. Mezi členy redakční rady této knižnice je i bývalý rektor vídeňské univerzity prof. Richard Plaschke,odborník na českou historiografii. V edici Pontes pragenses vyšla nedávno studie ThDr. J. Hrdličky Hus a husitství v díle Vlastimila Kybala a letos v únoru též reprint Kybalovy práce o M. Matěji z Janova, s předmluvou doc. dr. J. B. Láška a dr. J. Hrdličky. HTF UK se podstatnou měrou podílela na otevření současné ekumenické diskuze o M. Janu Husovi. Z iniciativy dvou jejích učitelů, prof. dr. Z. Kučery a doc. dr. Jana B. Láška, se konala v září roku 1993 v německém Bayreuthu konference "Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi", která "odstartovala" mezinárodní a interdisciplinární dialog o Husovi. Nedávné velmi významné husovské konference o Husovi v Římě, pořádané Centrálním výborem velkého jubilea 2000 ve spolupráci s dalšími českými institucemi, mj. i s UK, se zúčastnilo rovněž šest pedagogických pracovníků HTF UK. Dva z nich - prof. Z. Kučera a doc. J. B. Lášek - obdrželi během konferencez rukou papeže Jana Pavla II. vatikánské vyznamenání Pro ecclesia et pontifice za badatelské a ekumenické snahy.

(r,tr)

Doc. ThDr. J. B. Lášek (vlevo) byl během husovské konference v Římě, v únoru t. r., přijat ve Vatikánu papežem Janem Pavlem II.Návštěva polského Sejmu

Dne 31. března 2000 navštívila Fakultní nemocnici a Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové šestičlenná delegace zdravotního výboru polského Sejmu, v čele s předsedou výboru Stanislavem Grzonkowskim. V delegaci, kterou doprovázel poslanec Parlamentu ČR MUDr. R. Čevela, člen výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, byli tři lékaři.

Hosty přivítal ve FN ředitel FN doc. MUDr. L. Heger, CSc., který je seznámils historií nemocnice, která sloužila nejen městu Hradec Králové, ale plnila některé zdravotnické úkoly i pro dřívější Východočeský kraj (asi 1 mil. obyvatel). V rámci současné reorganizace připadla část hradeckého regionu regionu pardubickému, což si vyžádá určitou reorganizaci i zdravotnického zabezpečení. Na leteckém snímku areálu nemocnice seznámil ředitel delegaci se starší částí, postavenou před sedmdesáti roky, i s výstavbou z posledních let, tj. pavilonem chirurgické kliniky, pavilonem vyšetřovacích metod a s pavilonem Bašteckého, ve kterém je umístěna klinika onkologie a radioterapie, oddělení nukleární medicíny a oddělení klinické hematologie.

Vedoucí polské delegace poděkoval za přivítání a uvedl, že v Polsku probíhá reforma zdravotnictví a chystá se nový zákon o zdravotnictví. Z těchto důvodů se delegace chce seznámit se zdravotnickou politikou a organizací zdravotnictví v České republice. Fakultní nemocnici v Hradci Králové si delegace zvolila proto, že patří nejen k velkým, ale i k nejlepším nemocnicím v ČR. Vedoucí delegace Stanislav Grzonkowski během návštěvy vysoce ocenil vynikající úroveň Fakultní nemocnice a nabídl spolupráci se zdravotnickým zařízením v Gliwici. Uvedl, že získané zkušenosti jsou pro ně velmi cenné, neboť Polsko stojí před řešením mnoha podobných problémů, jaké bylo nutno řešit u nás a zkušenosti získané "u sousedů" mohou být cennější než zkušenosti získané "za mořem". V odpoledních hodinách navštívila delegace Lékařskou fakultu, kde ji přivítal děkan prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., s členy kolegia a senátorem doc. MUDr. Karlem Bartákem, CSc. Děkan delegáty krátce seznámil s historií fakulty a výukovými programy. Členové delegace se zajímali o moderní metody výuky a možnosti studia za plnou finanční úhradu těch uchazečů, kteří neuspěli při přijímacích zkouškách. Byli překvapeni a velmi pochvalně se vyjádřili o počítačové výukové laboratoři na katedře lékařské biofyziky. Zaujala je i dokonale vybavená výuková laboratoř na katedře biologie, kde se zajímali o výuku molekulární biologie. Členové delegace nabídli sjednání spolupráce s lékařskými fakultami ve Wroclavi. O návštěvě polské delegace v Hradci Králové informoval denní tisk, hradecký rozhlas a televizní stanice Galaxie.

prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
FN Hradec Králové