Dveře univerzity dokořán

Po oba víkendové dny 8. a 9. dubna 2000 byla široké veřejnosti opět otevřena brána Univerzity Karlovy. Během Dne otevřených dveří si tak znovu po roce mohli návštěvníci prohlédnout prostory historického komplexu Karolina, unikátní národní památky, řazené právem hned za komplex Pražského hradu. Trasa již tradičních Dnů otevřených dveří měla nejdelší zastávky u univerzitních insignií. Dosavadní návštěvnost se každoročně pohybuje kolem pěti tisíc návštěvníků. Nejinak tomu bylo i letos.

V recepčních místnostech Karolina návštěvníci sledují videoprojekci o Praze, doprovázející výstavu Příběh města.

Ve Vlasteneckém sále při prohlídce vystavených portrétů a bust českých učenců.


Trasa Dne otevřených dveří vedla i předsálím Velké auly, kde jsou uloženy taláry univerzitních hodnostářů.

Ve sklepních prostorách je instalována stálá expozice o dějinách pražské univerzity.


(jb)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Výstava Praha - univerzitní město

V rámci letošních Dnů otevřených dveří byla 8. dubna v Karolinu zpřístupněna další výstava, pořádaná jako součást akce Praha - evropské město kultury 2000. Výstavu "Praha - univerzitní město", která volně navazuje na stálou expozici dějin Univerzity Karlovy v suterénu Karolina, připravili pracovníci Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovly ve spolupráci s Archivem hl. města Prahy a Muzeem hl. města Prahy. Výstava potrvá do 23. července 2000.

Smyslem výstavy je ukázat návštěvníku provázanost osudů metropole a její univerzity a ve zkratce vylíčit, čím univerzita přispěla a přispívá k rozvoji města. V úvodu se návštěvník na přehledném plánu seznámí s nejstaršími univerzitními kolejemi a budovami 14. - 16. stol. Plán je vhodně doplněn vzácnými fotografiemi již zbořených nebo přestavěných univerzitních objektů z Archivu hl. města Prahy. Úvodní část výstavy pak doplňuje nově získaný sádrový model kaple Božího těla na bývalém Dobytčím trhu, která kdysi univerzitě patřila. Kopie několika rukopisů a listin z Archivu hl. města Prahy dále připomínají součinnost univerzitních mistrů a samosprávy měst pražských v 16. a 17. století. Že studenti pražské univerzity byli vždy ochotni bránit své město v dobách ohrožení, dokumentují další exponáty, vztahující se k švédskému obležení Prahy roku 1648 a k revolučním událostem svatodušního týdne roku 1848. Za zmínku stojí vystavené exponáty z roku 1848 z pozůstalosti J. V. Friče, zapůjčené Památníkem národního písemnictví, které nebyly dosud nikde vystavovány.

Další část výstavy je věnována společenskému životu pražských studentů před 1. světovou válkou. Řada originálních dokumentů z Archivu UK přibližuje společenskou činnost tří studentských spolků: Akademického čtenářského spolku, Spolku českých mediků a Spolku českých právníků "Všehrd". Poslední panel této části výstavy pak připomíná skutečnost, že nebylo v minulosti významnější politické události v dějinách města, které by se nezúčastnili pražští studenti.

Závěrečná část výstavy je instalována v prosvětlené východní části Křížové chodby a je věnována architektuře. Je zde připomenuto úsilí o vybudování prvních dvou soustředění univerzitních budov: první vznikla na staroměstském břehu Vltavy, kde na místě uvolněném asanací vyrostly budovy právnické a filozofické fakulty; druhé v oblasti Albertova, kde postupně vyrůstaly objekty přírodovědeckých a lékařských ústavů. Také zde našly uplatnění vzácné historické fotografie z Archivu hl. města Prahy. Plán města Prahy, korespondující s barevnými snímky fakultních budov, ukazuje stav a rozmístění univerzitních objektů v současné době. Závěr výstavy je tvořen plány na výstavu nových univerzitních čtvrtí: plánem dostavby Albertova, výstavby univerzitního městečka Pelc-Tyrolka, Jinonic a Hostivaře. Závěrečnou část výstavy obohacují sádrové modely některých univerzitních budov a ukázky jejich výzdoby, zapůjčené Národním technickým muzeem.

Vladimír Závodský
Archiv UK

Foto Forum: Jiří Ployhar

Akademický sport měl narozeniny

Slavnostní zasedání České asociace univerzitního sportu (ČAUS) k 90. výročí jeho založení se konalo 27. 4. 2000 ve Velké aule Karolina. Aktu se zúčastnili přední představitelé našeho politického, společenského a sportovního života.

Program zahájil rektor UK prof. I. Wilhelm. Uvedl, že uplynulých devadesát let je pádným důvodem k bilancování. Celá řada výsledků akademických sportovců se těšila zaslouženému zájmu veřejnosti. Hlavní projev přednesl předseda ČAUS doc. Fr. Dvořák. U zrodu vysokoškolského sportu stál v roce 1910 doc. Fr. Smotlacha. První akademické sportovce sdružovala organizace Vysokoškolský sport pražský, která měla 153 registrované členy. V roce 1914 se členská základna zvýšila na 1000 členů a postupně akademický sport pronikal do dalších měst, ve kterých sídlily vysoké školy. Těžký úder postihl sportovce v roce 1939, kdy byly vysoké školy násilně zavřeny. V roce 1948 akademický sport fakticky zaniká a čs. tělovýchova striktně podléhá centrálnímu řízení. Významným krokem v historii se stal rok 1952, kdy byly na vysokých školách zřízeny sportovní výchovy. Doc. Fr. Dvořák také připomněl československé a světové sportovní univerziády. V letošním roce bude ČR hostit nejlepší akademické sportovce na MS ve squshi a v roce 2002 bude organizátorem světového šampionátu ve střelbě. Dnes tvoří členskou základnu ČAUS 27 877 členů v 41 sportovních klubech.

Účastníky zasedání ve Velké aule pozdravil předseda Poslanecké sněmovny V. Klaus. Řekl, že univerzitní sport má krásnou minulost i přítomnost a vyjádřil přesvědčení, že ho čeká neméně úspěšná budoucnost. Se zdravicemi dále vystoupili ministr školství, mládeže a tělovýchovy E. Zeman, místopředseda FISU (Mezinárodní organizace univerzitního sportu) Fritz Letzner, předseda ČOV M. Jirásek, předseda ČSTV V. Srb a vítězka Světové univerziády v krasobruslení K. Mrázová. Slavnostní program zakončila mezinárodní studentská hymna Gaudeamus igitur v podání hudby Hradní stráže.

Jiří Bláha


Stipendijní program SYLFF opět vyhlášen

Rektor Univerzity Karlovy v souladu s Dohodou mezi Univerzitou Karlovou a Sasakawa Foundation ze dne 10. dubna 1995 vyhlašuje stipendijní program na akademický rok 2000/2001 a vybízí studenty Univerzity Karlovy, aby této příležitosti využili.

Kritéria
pro udělení stipendií Nadace Sasakawa pro studenty UK
pro akademický rok 2000 - 2001

 1. Stipendia jsou určena studentům Univerzity Karlovy posledního ročníku magisterského studia a pro studenty postgraduálního doktorského studia (příjemce musí být studentem po celou dobu podporovaného projektu) v oborech:
  1. právo a mezinárodní vztahy,
  2. sociální vědy se zaměřením na transformaci české společnosti po roce 1989,
  3. ekonomie se zaměřením na ekonomickou transformaci České republiky.
 2. Peněžní prostředky mohou být přiděleny rozhodnutím Výboru SYLFF na:
  1. studia v zahraničí
   • úhradu nákladů na studijní pobyty a výzkumné projekty v zahraničí (v délce cca jednoho semestru);
   • ubytování, diety, poplatky za kurzy apod.;
   • cestovní výlohy.
   (V uplynulých letech byla udělování stipendia do výše 4 000 USD.)
  2. studium v České republice
   • doktorandská stipendia;
   • cestovní náklady na výzkumné pobyty v ČR;
   • částečné náklady na výzkum, který je prováděn jako součást doktorského studia;
  3. úhradu nákladů na účast na konferencích (tzv. travel grants).
 3. Součástí žádostí o udělení stipendia jsou detailní návrh projektu, ze kterého bude vyplývat, jaký je jeho odborný obsah, k jakým účelům a jakým způsobem budou finanční prostředky použity a jakým způsobem žadatel prokazuje své jazykové schopnosti, a dva doporučující dopisy. V případě studijního pobytu v zahraničí je nutné předložit pozvání zahraničního pracoviště či potvrzení o charakteru studijního pobytu. Pokročilí doktorandi dále předloží doporučení konzultanta své dizertační práce, začínající doktorandi doporučení svého poradce. Žádosti se podávají v anglickém jazyce na formulářích, které lze obdržet v sekretariátu rektora UK, Ovocný trh 5, Praha 1. K žádosti musí být připojeno potvrzení o studiu na Univerzitě Karlově a vyjádření děkana (resp. studijního proděkana) příslušné fakulty. Případné dotazy na sestavení projektu či informace o průběhu udělování stipendií v uplynulých letech je možno adresovat doc. JUDr. Janu Kuklíkovi, katedra právních dějin, Právnická fakulta UK, tel. 21005414, e-mail:JAN.KUKLIK@RUK.CUNI.CZ
 4. Stipendisté budou vybráni Výborem Sasakawa SYLFF UK, jehož členy jsou prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. - rektor UK, doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. - prorektorka UK pro studium, prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. - prorektor UK pro zahraniční vztahy, Ing. Josef Kubíček - kvestor , prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.- děkan FSV UK, doc. PhDr. Petr Kolář, CSc. - děkan FF UK, doc. JUDr. Vladimír Kindl - děkan PF UK a doc. JUDr. Jan Kuklík Ph.D. - tajemník výboru.

Přihlášky podávejte na adresu:

RUK, sekretariát rektora UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
s označením SASAKAWA 2000, poštou nebo osobně v podatelně sekretariátu.

Termín podání přihlášek je 15. červen 2000.

Udělení stipendií bude oznámeno do 7. července 2000.

(jk)

Na podzim roku 1999 navštívil opakovaně UK prezident nadace Yohei Sasakawa (na snímku s manželkou). Pan Sasakawa se v dialogu se stipendisty zajímal o výsledky jejich prací.
Foto Forum: Lenka Saulichová


RVŠ říká "Je málo peněz"

Dne 20. dubna 2000 se v pražském Karolinu konalo 4. řádné zasedání předsednictva Rady vysokých škol, kterého se mj. zúčastnili náměstek ministra práce a sociálních věcí JUDr. P. Šimerka a ředitelé odborů vysokých škol a financování vědy a vysokého školství MŠMT Ing. J. Beneš a Ing. T. Kopřiva. Členové předsednictva RVŠ přijali během svého jednání následující sdělení pro ČTK. "Vyjadřujeme vážné znepokojení nad stavem financování veřejných vysokých škol a důrazně upozorňujeme na přetrvávající a neřešený rozpor mezi dlouhodobými záměry státu a ministerstva školství a reálným vývojem financováním vysokého školství. Meziroční pokles objemu prostředků na vzdělávací činnost vysokých škol o 450 miliónů korun staví vysoké školy do neřešitelné situace. Do jiných oblastí vkládá stát rozpočtové prostředky velkoryse a bez patřičné odezvy. Například do bankovního sektoru byly na jeho 'sanaci' vloženy prostředky, které by stačily pro vzdělávací činnosti vysokých škol po dobu 20 - 30 let (!).Vysoké školy jsou si vědomy odpovědnosti za vývoj a konkurenceschopnost naší společnosti a tomuto poslání chtějí dostát, ale "žít na dluh" již déle nemohou".

Dne 25. května 2000 se v Modré posluchárně sejde 2. sněm Rady vysokých škol.

(jak)

Agentura Rady vysokých škol
José Martího 31
Praha 6 - Veleslavín
162 52
tel.: (02) 20172148
vlcekj@ftvs.cuni.cz
http://RVS.upce.cz

Ručně psaná bible

Česká biblická společnost, Centrum biblických studií UK a AV ČR, Česká biskupská konference, Česká křesťanská akademie, Ekumenická rada církví v ČR, ETF UK, HTF UK a KTF UK slavnostně zahájily projekt Ručně psaná bible v jubilejním roce 2000.

Projekt, vyjádřen též názvem Píšeme bibli, vychází z myšlenky členů Norské biblické společnosti, s níž před několika lety přišli, totiž opsat ručně celou bibli.

Od té doby se projekt úspěšně realizoval již v několika dalších zemích. V letošním roce také v České republice, a to s cílem vzbudit zájem veřejnosti o bibli, dát křesťanům ze všech církví možnost spojit se v aktu projevu po jednotě církve a také - alespoň v "malém" - prožít, jak se bible v době před vynálezem knihtisku ručně opisovala. Akce byla zahájena 13. dubna 2000 ve Velké aule Karolina za účasti prof. Ing. I. Wilhelma, rektora UK, který před podpisem do "sedmé knihy"* projektu vyzdvihl především civilizační a kulturně-historický význam Svatého písma. Se svými příspěvky dále vystoupili ThDr. J. Lukl, ředitel České biblické společnosti (Význam bible v dějinách našich zemí, Mgr. P. Černý, předseda Rady Církve bratrské (Bible jako východisko ekumenické spolupráce), Mgr. P. Smetana, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v ČR (Bible - Boží slovo, plné života a síly) a Mons. J. Paďour, světící biskup pražský (Zahájení ručního psaní bible v českém ekumenickém překladu). Kromě dalších významných představitelů křesťanských denominací a institucí byl přítomen i prof. M. Bič, nestor překladů Starého zákona (letos oslaví své 90. narozeniny) a představitelé spolupořadatelských institucí: prof. P. Filipi - děkan ETF UK, prof. H. Haškovcová - výkonná děkanka HTF UK, ThLic. J. Brož - proděkan KTF a prof. J. Heller - ředitel Centra biblických studií AV ČR a UK. Přítomen byl také apoštolský nuncius G. Coppa. Slavnostní zahájení akce Bible psaná ručně moderoval prof. T. Halík a vystoupili varhaník J. Kalfus a Žesťový soubor hudebních tříd Gymnázia Jana Nerudy v Praze.

(jak)

K opisování krátkých oddílů nebo jednotlivých veršů biblického textu slouží samostatné archy. Tyto archy pak budou svázány do šesti svazků (podle členění Kralické šestidílky) a vystaveny v novém Domu bible, který bude sloužit všem církvím i široké veřejnosti (na jehož stavbu se v průběhu akce koná sbírka). Samostatný sedmý svazek bude obsahovat jména a adresy všech, kteří se na opisování bible podíleli.

Na snímku zleva jsou prof. M. Bič, D. Herman,ThLic. J. Brož, prof. Haškovcová a prof. P. Filipi


Kontakt:
Česká biblická společnost
Thákurova 3
160 00 Praha 6
Telefon: (02) 20181387, fax: (02) 24315723
E-mail: cbs@biblenet.cz
Internetové stránky: www.biblenet.cz
Foto Forum: Lenka Saulichová

UK obdržela ceny AV ČR

Akademická rada AV ČR na udělila v březnu t.r. na svém ceny Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu také jednotlivcům a pracovištím Univerzity Karlovy.

Mezi oceněnými byli doc. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc., a prof. ThDr. Jan Heller z Evangelické teologické fakulty UK a Centra biblických studií AV ČR a UK, doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc., PhDr. Nea Nováková, CSc., z Ústavu starého Předního východu FF UK, PhDr. Jana Pečírková, CSc., PhDr. Lukáš Pech, Ph.D. a prof. PhDr. Vladimír Sadek, CSc., z Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK za práci Encyklopedie starověkého Předního východu. Cenu Akademie věd ČR za popularizaci vědy obdržel prom. geol. Petr Jakeš, Ph.D., vědeckopedagogický pracovník Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty UK za dlouhodobou popularizaci vědy a vzdělávání.

(jak)


Ze zahraničního odboru

16. 3. 2000 Se zástupci diplomatického sboru iberoamerických zemí se setkali rektor UK prof. I. Wilhelm (na snímku vlevo) a prorektor UK P. Čepek. Předali jim děkovné dopisy a pamětní minci jako výraz úcty za práci, kterou iberoamerické země pro UK vykonaly.
Foto Forum: Lenka Saulichová
17. 3. 2000 Předsedkyně Národní rady provincií Parlamentu Jihoafrické republiky Grace Naledi Mandisa Pandorová informovala rektora UK prof. I. Wilhelma a prorektory prof. P. Čepka a prof. P. Klenera o stavu vysokého školství v JAR. Studenti platí školné, ovšem sociálně slabší mohou dostat půjčku a pokud dosahují ve studiu výborné výsledky, nemusejí peníze vracet.
Velvyslanec Malty pro ČR se sídlem v Bonnu William C. Spiteri a rada velvyslanectví Edwin Abela poblahopřáli rektorovi UK prof. I. Wilhelmovi k jeho nedávné inauguraci. Prof. Wilhelm se zmínil o kontaktech mezi některými pracovišti UK a Maltou. Bylo dohodnuto, že rektor maltské univerzity prof. Roger Ellul-Micallef navštíví UK ještě v tomto roce. UK projevila zájem o výměnu studentů a učitelů i o společné projekty.
5. 4. 2000 Portugalského velvyslance Antónia Cascaise a atašé velvyslanectví Fernandu de Quaresme dos Reisovou přijali rektor UK prof. I. Wilhelm, prorektor prof. P. Čepek a kvestor Ing. J. Kubíček. Portugalský velvyslanec informoval o záměru vzdělávacího Institutu Camôes založit na UK Středisko portugalských studií.

(hal)


Z odboru vědy

Zhruba před půl rokem započaly fakulty a součásti Univerzity Karlovy práci na přípravě nových projektů pro přípravovaný program MŠMT Výzkumná centra.Výsledkem jejich úsilí bylo podání celkem 36 předběžných návrhů. Skoro všichni navrhovatelé se současně zodpovědně zabývali také podněty a připomínkami , které- samozřejmě jako nepovinnou položku - MŠMT požadovalo současně s návrhy projektů pro účely dalšího zpracování textu vyhlášení, a také podmínek programu. Chtěl bych jenom stručně připomenout, že po opakovaném jednání s děkany fakult a s řediteli součástí o koncepci Univerzity Karlovy v této oblasti a pro zpracování materiálu řešiteli i odborem vědy RUK bylo předloženo vědecké radě UK, která se sešla na zasedání v mimořádném termínu dne 9.března 2000 (právě kvůli výzkumným centrům), celkem 26 návrhů projektů, kde je UK hlavním nositelem. Kromě toho podle požadavku jiných institucí, zejména AV ČR a samozřejmě i jiných vysokých škol v ČR, by měla Univerzita Karlova participovat na dalších 26 návrzích projektů jako spolunositel.

Tyto údaje jsou velmi potěšující, i když zatím samozřejmě není znám výsledek výběrového řízení. Potěšující jsou proto, že srovnáním s tabulkou zveřejněnou na webovské stránce MŠMT můžeme zjistit, že z celkem 145 podaných návrhů výzkumných center z celé ČR tak UK participuje na více než jedné třetině. Byl jsem vedením Univerzity Karlovy jmenován do Rady tohoto programu a chci akademickou veřejnost i všechny zájemce informovat o skutečnosti, že v současné době probíhá hodnocení projektů, posuzovací řízení a byl vypracován okruh otázek, které každý z oponentů musí při posuzování návrhu zodpovědět a podle těchto a dalších pokynů MŠMT se nyní postupuje. Účast v Radě programu mi dává jedinečnou možnost seznámit se se zajímavými návrhy mých mimouniverzitních kolegů, a současně se informovat o poměrně uceleném obrazu našich vědeckých možností v oblasti mediciny v Praze i jiných regionech našeho státu.

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
prorektor UK pro vědu a výzkum


Ze studijního odboru

Odbor pro studium a záležitosti studentů prochází dny nabitými aktivitou. Mimo jiné pracuje v současné době intenzivně na přípravě akce, která by měla přinést nejširší univerzitní veřejnosti množství nových informací, na které se již tak nedočkavě čeká a které byly dosud na UK bohužel jen na okraji zájmu - jde o seminář nazvaný Distanční vzdělávání na vysokých školách. Budou na něm přednášet významní odborníci v této oblasti ze zahraničí, např. prof. Ruipérez z UNED (Národní univerzita distančního vzdělávání) v Madridu, či Ralf Bartz z Fernuniversität v Hagenu, téměř dvě desítky odborníků domácích, z nichž citujeme dr. Zlámalovou, ředitelku Národního centra distančního vzdělávání, doc. Lojdu, předsedu ČADUV, a několik kolegů ze Slovenska. Ze semináře vyjde sborník příspěvků.

V Brně proběhlo jednání přípravného výboru výstavy Gaudeamus, které se UK každoročně úspěšně účastní. V letošním roce se výstava bude konat ve dnech 23. - 26. října v pavilonu H (jako v posledních letech) v areálu brněnského výstaviště. Odbor pro studium zahájil přípravu na účast Univerzity Karlovy na této významné akci. Do tisku je připravena informační brožura o kurzech pořádaných fakultami UK v rámci tzv. univerzity 3. věku I v roce 2000/2001 si budou mít zájemci - senioři z čeho vybírat.

Do tisku je připravena brožura mapující stav celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Přípravné práce na přijímacím řízení jsou v plném proudu. Kolegium rektora odsouhlasilo harmonogram zasedání přezkumných komisí, k jejichž jednání každoročně upírají naději tisíce nepřijatých uchazečů.

(ju,ur)


Členové vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

pracoviště jméno
(kurzívou jsou uvedeni externí členové)
obor
1. LF Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. otorinolaryngologie
FTVS Prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc. kinantropologie
AV Prof. MUDr. Jan Bubeník, DrSc. buněčná a molekulární biologie
LFHK Doc. MUDr. RNDr. Mir. Červinka, CSc. obecná biologie
UKo Prof. Ing. Ferdinand Devínský, DrSc. farmaceutická chemie
AV RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc. fyzika silných magnetických polí
VLA plk. Prof. MUDr. Josef Fusek,DrSc. toxikologie
MFF Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. obecná lingvistika
ČVUT Prof. Ing. Václav Havlíček, DrSc. teoretická elektrotechnika
PedF Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. pedagogická psychologie
AV PhDr. Vilém Herold, DrSc. dějiny české filozofie,pomocné vědy historické
AV Doc. RNDr. Helena Ilnerová, DrSc. fyziologie živočichů
3. LF Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. histologie a embryologie a anatomie
PřF Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. fyzická geografie
FaF Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc. analytická chemie
RUK Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. vnitřní nemoci
HTF Prof. ThDr. Zdeněk Kučera systematická teologie, dogmatika,etika a filozofie náboženství
VÚFB Ing. Vladimír Kuchař, DrSc. farmacie
AV Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. matematika
PF Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. dějiny státu a práva
2. LF Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. biochemie
1. LF Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. stomatologie
AV Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. normální fyziologie
UPOl Prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc. anorganická chemie
PřF Prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc. ložisková geologie
FSV Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. sociologie
PřF Doc. RNDr. Petr Pikálek, CS. genetika
ETF Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. Nový zákon
PedF Prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc. teorie a dějiny hudby
ZČU Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. mechanika
MU Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. fyzika pevných látek
MFF Prof. RNDr Bedřich Sedlák, DrSc. fyzika kondenzovaných látek
FaF Doc. RNDr. Vladimír Semecký, DrSc. morfologie normální a patologická
FTVS Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. psychologie
AV Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. české dějiny
FSV Prof. Ing. Milan Sojka, CSc. ekonomická teorie
MFF Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. pravděpodobnost a matematická statistika
FF Prof. PhDr. Alexander Stich, DrSc. český jazyk
VFU Prof. RNDr. Václav Suchý,DrSc. farmakognosie
PF Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. občanské právo
RUK Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. mikrobiologie
AV Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. fyziologie a patologická fyziologie
LFPl Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. chirurgie
ETF Prof. ThDr. Jakub Trojan sociální teologie
ČVUT Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. biomedicinské inženýrství
FF Doc. PhDr. František Vrhel, CSc. národopis
FF Prof. PhDr. Petr Wittlich,CSc. dějiny výtvarného umění
KTF Prof. ThDr. Václav Wolf filozofie a speciální dogmatika