logo časopisu


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon (02) 24491348, (02) 24491619, (02) 24491638, fax (02) 24491309.
 • Redakční radu řídí prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK.
 • Šéfredaktorka: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Editor: PhDr. Karel Janků.
 • Redakce: Jiří Bláha, Lenka Saulichová.
 • Grafická úprava tištěné podoby: Jiří Maleninský a Jiří Staněk.
 • Internetové zpracování: RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT UK).
 • Číslo 10/VI vychází 24. 5. 2000.
 • Uzávěrka čísla 24. 4. 2000.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" nebo elektronicky na adrese forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje T-studio, Milíčova 18, 130 00 Praha 3.
 • Redakce si vyhrazuje právo na úpravu auorských rukopisů a jejich krácení.
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724 pro vydání v českém jazyce, ISSN 1211-1732 pro vydání v jazyce anglickém.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.