Přijímací řízení - ano či ne?

V uplynulém školním roce došlo na Právnické fakultě UK k úniku informací v testech připravených pro přijímací řízení studentů. Tento fakt vzbudil ve veřejnosti značný rozruch a poškodil dobré jméno univerzity. Jaké kroky učinilo vedení univerzity, aby byla možnost dalšího případného zneužití testů minimalizována? Prorektorka UK pro studijní záležitosti doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. nám sdělila:

Zmíněnou kauzou kredit univerzity utrpěl; tato záležitost se dotkla každého, kdo na univerzitě za průběh přijímacích zkoušek odpovídá a přistupuje k nim s plným nasazením. Jsme si vědomi, že přijímací řízení je klíčový moment, který může zásadním způsobem ovlivnit další osud mladého člověka. Bylo by trestuhodné mu v tento okamžik ublížit. Ale vraťme se k Vaší otázce. Na základě konzultací s kolegy z fakult jsme se rozhodli ukázat veřejnosti, že chceme k přijímacímu řízení přistupovat otevřeně. Některé fakulty již řadu let vydávají soubory otázek k přijímací zkoušce (1. LF, MFF), jiné fakulty vydaly tento typ příručky letos poprvé (PF, FTVS, PřF). Jedná se o otázky modelové, které se testovým otázkám blíží. Příprava na první vydání byla velmi krátká, takže po didaktické stránce mohou být některé otázky nevyvážené.

I proto se s dosavadním stavem nehodláme spokojit. Zažádali jsme o poskytnutí grantu z Fondu rozvoje vysokáýh škol, jehož výstupem bude zevrubná analýza přijímacích zkoušek na univerzitu, včetně přípravy a vydání Souborů otázek k písemným zkouškám, které budou po všech stránkách testovány a ověřeny. Univerzita chce veřejnosti dokázat, že je vstřícná, korektní a otevřená.

Důležitým prvkem přijímacího řízení je technické zabezpečení před možným únikem informací. Kolegové na Právnické fakultě podle mého soudu vymysleli metodu, která v praxi téměř vylučuje jakoukoliv manipulaci a zneužití testů.


S anketou o změnách pro letošní přijímací řízení a počtu zájemců o studium se redakce obrátila na jednotlivé fakulty UK. Na otázky odpověděli proděkani fakult pro studijní záležitosti:

 1. Jaké změny připravila vaše fakulta pro letošní přijímací řízení, s jakými novinkami počítáte výhledově pro příští akademický rok?
 2. Jakým způsobem jsou testy zabezpečeny proti případnému zneužití?
 3. Znáte počet zájemců o studium na vaší fakultě - kolik z nich jste schopni uspokojit?
 4. V čem spatřujete dosavadní přínos přijímacího řízení, když se nyní ozývají hlasy volající po jeho zrušení?

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UK
ThLic. Jaroslav Brož

 1. Do letošního přijímacího řízení zařadila naše fakulta na návrh vědecké rady fakulty písemný test z českého jazyka vedle dosavadní zkoušky z latiny a teologických znalostí. Pro příští rok zatím s novinkami nepočítáme.
 2. Testy jsou sestavovány z pověření děkana důvěryhodnými osobami a poté jsou až do dne zkoušky uzavřeny v trezoru. Otázky jsou navíc formulovány tak, aby zájemci o studium prokázali schopnost aktivně je zpracovat, nikoliv pouze pasívně zvolit odpověď.
 3. Letos se hlásí na fakultu asi 200 zájemců, přijmout můžeme zhruba 80 procent.
 4. Přijímací řízení umožňuje stanovit a zajistit minimální vstupní podmínky pro studium teologie a náboženských nauk, které se na žádné střední škole jako specializace nestudují. Tudíž předpokládáme značnou různorodost v úrovni uchazečů o studium. Navíc počet zájemců umožňuje, že členové komise mohou s každým osobně pohovořit o motivaci a představách, které žadatel o studiu má.

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UK
doc. ThDr. Petr Macek

 1. Pro letošní přijímací řízení jsou pro písemný test (všechny jeho části) připraveny nové otázky. Novinkou je, že vedle otázek z biblistiky, religionistiky a etiky a otázek kulturně-společenského rázu, je zařazen i test logického uvažovaní nad grafickými obrázky, test logického uvažování pomocí vztahových otázek a test porozumění odbornému teologickému či filozofickému článku. Také bodové hodnocení se trochu mění. Pro příští rok předběžně uvažujeme o zrušení zkoušky z českého jazyka. O dalších případných změnách se rozhodne na základě vyhodnocení výsledků letošního přijímacího řízení.
 2. Celý test bude z bezpečnostních důvodů uložen na notebooku jednoho z jeho spolutvůrců a jeho konečná podoba bude každý den stanovena až těsně před začátkem písemné části zkoušky pomoci výběru z několika hotových variant.
 3. Do magisterského studia se letos hlásí 89 uchazečů (předpokládáme, ze kolem osmdesáti se jich dostaví ke zkoušce), uspokojit jich můžeme asi polovinu. K bakalářskému studiu se hlásí v jednom programu (sociální a pastorační práce) 133, v druhém (teologie křesťanských tradic) 64 uchazečů. Zde jich lze uspokojit asi dvě třetiny.
 4. I u nás se ozývají hlasy, volající pro zrušení přijímaček. Žel, ani z kapacitních důvodů nelze u nás zatím takovou změnu realizovat.

HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UK
prof. ThDr. Zdeněk Sázava

 1. Ke změně náleží kompletně nový soubor otázek v několika textových variantách a větší přihlédnutí k budoucí specializaci kandidáta při motivačních testech a rozhovorech, než bývalo doposud. Další dopracování tohoto aspektu bude předmětem přípravy pro akademický rok 2001-2002.
 2. Testy jsou zabezpečeny proti zneužití po stránce organizační i technické. Nejlepší ochranou jsou ovšem osobnosti, kterým je tato péče svěřena. Kvůli zabezpečení informací jich byl vybrán jen nejnutnější počet. Technické podrobnosti pochopitelně nemůžeme do tisku sdělit.
 3. Mnohé asi překvapí, že naše fakulta je skutečně velká. Studuje na ní více než 600 studentů. Aktuálně se k nám hlásí 247 uchazečů a přijatých bude 140. Uspokojíme každého druhého uchazeče.
 4. Přijímací řízení v našem provedení, tj. jako záležitost písemná plus osobně rozhovorová, není ničím nahraditelná a je jakýmsi prvním filtrem. Ten by při zrušení přijímacího řízení zcela odpadl a nastoupil by teprve na konci 1. ročníku, čímž dochází ke ztrátě času při roztřídění vážných zájemců a povrchních interesentů. Pro naše obory je rozhovor a kontakt s adeptem studia záležitostí velmi podstatnou. Může ledacos napovědět o jeho budoucím studiu i kvalitě v povolání.

PRÁVNICKÁ FAKULTA UK
JUDr. Jiří Hřebejk, CSc.

 1. Přijímací zkouška pro akademický rok 2000/2001 bude mít jen formu písemného testu sestávajícího z otázek ze všeobecného přehledu a předpokladu logického myšlení. Oproti minulým letům byla vypuštěna zkouška z cizího jazyka. Pro letošní rok fakulta změnila koncepci organizace přijímacích zkoušek tak, že všichni řádně přihlášení uchazeči poštou obdrží od fakulty spolu s pozvánkou ke zkoušce publikaci (připravenou fakultou), obsahující všechny vyžadované otázky (bez odpovědi). V den zkoušky bude uchazeči zapůjčena jiná, obsahově identická brožura, v níž budou otázky očíslovány. Konkrétní čísla otázek, na které budou mít uchazeči odpovědět, budou bezprostředně před zahájením zkoušky vylosovány (zřejmě notářem). O dalších novinkách, výhledově pro příští rok, jsme zatím neuvažovali.
 2. Vzhledem ke zvolené organizaci letošních zkoušek, testy jako takové nebudou vůbec připravovány, množeny ani skladovány. Suma všech otázek s velkým "převisem" (cca. 1600 otázek) bude uveřejněna pro účastníky přijímacího řízení adresně, vylosované otázky budou známy až bezprostředně před vlastní zkouškou - nikdo je nemůže znát dopředu. Zneužití je tím vyloučeno.
 3. Počet uchazečů je 7405 (o 1200 více než vloni), počet přijímaných 550 plus každý další, který bude mít stejný počet bodů jako 550.
 4. Přijmout v případě PF letos zhruba 7500 uchazečů je organizačně v podstatě nezvládnutelné. Pokud by však museli být přesto přijati, znamenalo by to nejspíš velmi prudké snížení kvality vzdělávacího procesu. Každé zařízení /fakultu nevyjímaje/ má jen určitou kapacitu, kterou není možné zcela libovolně zvyšovat. Ideální by zřejmě byla "samoregulace" společnosti - poptávka po konkrétním VŠ studiu by se zhruba kryla s nabídkou vysokých škol.

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

 1. Přijímací zkoušky na 1. LF budou probíhat formou písemných testů jako v minulých letech. Otázky byly aktualizovány. Na základě zkušeností z předchozích let byl pro uchazeče o magisterské studium v letošním roce zkrácen čas k vyplňování testů z chemie, fyziky a biologie. Kromě aktualizace otázek nejsou pro příští rok připraveny žádné změny. Forma zkoušek zatím vyhovuje.
 2. Jedním z důležitých opatřeni ověřených dlouholetou zkušeností, je zveřejnění velkého počtu otázek, ze kterých se bezprostředně před zadáním testu strojově generuje sada pro vlastní přijímací zkoušku. Dalším opatřením proti zneužití testů je zásada nezveřejňovat zabezpečení v anketě.
 3. Na fakultu bude možné přijmout 800 studentů, z toho 400 na obor lékařství, 60 na obor stomatologie, 70 cizinců na studium těchto oborů v anglickém jazyce, 120 postgraduálních studentů a po 30 studentech na různé bakalářské obory. Pro obory lékařství a stomatologie bude možné uspokojit asi 25% přihlášených, v ostatních oborech asi 50%.
 4. Existence přijímacího řízení je vynucena ekonomickými okolnostmi (prostory, počty učitelů a limitem provozních prostředků).

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK
doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

 1. V letošním roce nejsou na naší fakultě žádné změny v přijímacím řízení. V příštím roce plánujeme změny v počtu bodů za otázky z okruhu všeobecných předpokladů.
 2. Kompletní testy jsou přístupné pouze jedné osobě, která je za ně osobně zodpovědná.
 3. Na fakultu se hlásí 805 studentů na magisterský program lékařství, 319 na bakalářské studium fyzioterapie a 62 optometrie. Budeme přijímat jako v loňském roce asi 150 studentů do magisterského studia a po 25 studentech do obou bakalářských programů.
 4. O zrušení přijímacího řízení na naší fakultě neuvažujeme.

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.

 1. 3. LF UK se rozhodla, že přijímací řízení bude provádět ve vlastní režii včetně všech fází přípravy a vyhodnocování testů vlastním programem. K tomuto kroku vedly 2 důvody:
  1. výrazně omezit počty pracovníků, kteří se v různých fázích přípravy a zpracování testů účastní
  2. eliminovat možnosti omylů při zpracování písemných testů, protože program umožňuje pravidelnou kontrolu všech kroků zpracování.
  Pro druhé kolo, tj. ústní zkoušku, věnuje fakulta velkou pozornost přípravě zkoušejících a složení komisí se zastoupením mladších pedagogů .
 2. Je výrazně omezen počet lidí, kteří se mohou s testy v průběhu celé jejich přípravy seznámit. Je věnována pozornost zabezpečení prostoru a výpočetní techniky účastnící se na přijímacím řízení.
 3. Počet zájemců o magisterské studium Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením je 681, předpokládaný počet přijímaných 135. Pro bakalářské studium Fyzioterapie je přihlášeno 181, předpokládaný počet přijímaných 35, pro Veřejné zdravotnictví 28, předpokládaný počet přijímaných 25, pro Zdravotní vědy je přihlášeno 217 a předpokládaný počet přijímaných 40.
 4. Pro studium lékařství jsou nutné nejen studijní předpoklady, ale i vlastnosti uchazeče a jeho motivace. Přijímací řízení je zaměřeno i na posouzení těchto předpokladů. Dlouhodobě tento systém přijímacího řízení umožňuje sledovat různé faktory ovlivňující úspěšnost uchazečů ve studiu a tím zpětně dotvářet vlastní přijímací systém.

LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK V PLZNI
doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.,
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.

 1. Na LF UK v Plzni byla provedena pro přijímací řízení v akademickém roce 2000/2001 inovace zkušebních testů z chemie, fyziky a biologie pro magisterský studijní program a z ošetřovatelství, psychologie, somatologie a všeobecného rozhledu pro bakalářský studijní program. Výhledově uvažujeme o kombinaci písemných testů a ústního pohovoru.
 2. Na přípravě testů se podílejí pouze autoři (zkušení pedagogové fakulty), k testům mají přístup pouze pracovnice studijního oddělení a testy jsou na studijní oddělení předávány bezprostředně před přijímacím řízením. Studenti vyplňují testy anonymně. Správná řešení testů jsou v zapečetěné obálce dopravena na studijní oddělení v den přijímacího řízení a potom předána společně s odpovědními formuláři na PVT, kde jsou také anonymně zpracovávány.
 3. Na LF UK v Plzni je přihlášeno 822 uchazečů na všeobecné lékařství, 152 na stomatologii a 370 na další obory. Pro akademický rok 2000/2001 bude přijato 150 studentů na všeobecné lékařství, 25 na stomatologii a 25 na každý bakalářský obor.
 4. Stávající systém přijímacího řízení nám umožňuje udržet kvalitu výuky při současných kapacitních možnostech fakulty.

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.

 1. V letošním roce poprvé po několika letech nebudeme přihlížet k výsledkům ze střední školy. O změnách pro příští rok jsme zatím nejednali.
 2. Mají-li bezpečnostní opatření něco zabezpečovat, pak není rozumné zveřejňovat, jakým způsobem.
 3. Na studijní program všeobecné lékařství je přihlášeno 555 uchazečů, plánovaný počet přijímaných je do 120. Na stomatologii je podáno 128 přihlášek při počtu přihlášených do 30 a na bakalářský studijní program ošetřovatelství máme 227 přihlášek při počtu přijímaných do 50.
 4. Spravedlivé by bylo přijmout všechny zájemce o studium. Bohužel to kromě jiného, i vzhledem k omezené kapacitě fakulty, nelze realizovat. Přijímací řízení umožní vybrat určitý počet uchazečů o studium, kteří byli v danou chvíli schopni podat nejlepší výkon.

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK
prof. PhrmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.

 1. Přijímací řízení na FaF v Hradci Králové je založeno především na srovnání úspěšnosti uchazeče v testech (po 50 otázkách z chemie, biologie - včetně botaniky a fyziky), v menší míře jsou zohledněny výsledky studia na střední škole. V letošním roce nebude zásadním způsobem měněn systém, který se v minulosti osvědčil. V průběhu příštího akademického roku připravujeme vydání souboru otázek k přijímacímu řízení (po 200 otázkách z chemie, biologie a fyziky).
 2. Testy k přijímacím zkouškám jsou každoročně obměňovány. Jsou tištěny v tiskárně VLA J. E. Purkyně v Hradci Králové, zde jsou zapečetěny a uzamčeny v trezoru fakulty. V týdnu před přijímacími zkouškami jsou testy rozděleny podle variant (na každý den jiná varianta) a počtu skupin do obálek. Poté jsou opět uzamčeny v trezoru. Bezprostředně před přijímací zkouškou je losována varianta testů. Na začátku přijímací zkoušky jsou studenti rozděleni do 14 skupin a vylosováni k jednotlivým zkušebním komisím. Po napsání testů předseda zkušební komise přiřadí každému uchazeči číslo podle zvoleného klíče, stejné číslo přiřadí každému testu a identifikační list si ponechá. Pracovníci pověření opravováním opravují testy anonymně, protože neznají jejich autory. Po opravě obdrží předseda opravené testy, přiřadí k nim identifikační list a testy přiloží k materiálům uchazeče.
 3. Ke studiu farmacie bylo podáno 708 přihlášek. Předpokládá se, že bude přijato na 200 uchazečů. Pro zdravotní bioanalytiku se rozhodlo 127 studentů, plánujeme přijmout 20 adeptů.
 4. Zájem o studium na farmaceutické fakultě pěti až šestinásobně přesahuje počet přihlášených studentů, proto určitý systém porovnání znalostí a schopností pomáhá řešit problémy v dominantních disciplinách studia. O zrušení přijímacího řízení neuvažujeme, protože ostatní dostupné alternativy výběru uchazečů nepovažujeme za výhodnější.

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK
PhDr. Josef Herman, CSc.

 1. Přijímací řízení na FF UK letos proběhne v podobě shodné s předchozími lety. Zásadní změny chystáme pro příští rok. Usilujeme o společnou písemnou zkoušku pro skupiny studijních oborů či studijních programů, nejlépe pak pro celou fakultu. Talentové a ústní zkoušky zůstanou v kompetenci jednotlivých oborů. Slibujeme si od toho zjednodušení organizace přijímacího řízení při stále stoupajícím počtu přihlášek na naši mnohooborovou fakultu.
 2. V současné době všechny části přijímacího řízení připravují oborová pracoviště samostatně, včetně testů a jejich zabezpečení proti zneužití. Samotná diverzifikace přípravy testů je nakonec jednou z nejúčinnějších možností ochrany před únikem informací. Přesto zvažujeme do budoucna možná vylepšení.
 3. Pro letošní rok se přihlásilo rekordních 12 310 uchazečů o studium. Tedy zhruba o dva a půl tisíce více než vloni, z čehož vyplývá, že dlouhodobý nárůst zájmu o studium na FF UK nezmírnil ani letošní pokles počtu maturantů jako důsledek někdejší školské reformy. Jsme z kapacitních důvodů schopni přijmout 1000 uchazečů, a to budou posluchárny a pracovny přeplněné k prasknutí.
 4. Osobně považuji přijímací řízení za nutné zlo, které řeší rozpor mezi reálnou kapacitou fakulty a dnes dvanáctinásobně vyšším zájmem o studium. Volání po zrušení přijímacího řízení, zvláště z úst politiků, bych proto bral vážně jen tehdy, kdyby seriózně řešilo problém dvanáctinásobného navýšení prostorové, finanční i personální kapacity fakulty. A pak - úroveň středních škol a tudíž i uchazečů fakulty je tak rozdílná, že přece jenom není úplně neužitečné reálně přezkoušet znalosti a dispozice budoucích posluchačů.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UK
doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.

 1. Vyhodnocování letošních přijímacích zkoušek bude probíhat prostřednictvím zakoupeného systému pro automatizované optické zpracování testů. Tento systém umožní provádět spolehlivé vyhodnocení nezávisle na hodnotícím subjektu a okamžitý přenos do dat databáze Uchazeč . Ve dnech konání přijímacích zkoušek budou počítače vyhrazené pro jejich zpracování odpojeny od sítě. Jako novinku fakulta připravila pro letošní rok vydání čtyř brožur modelových otázek k přijímacím zkouškám z chemie, biologie, geografie a matematiky. Náklad odpovídá počtu přihlášených uchazečů. Brožury bude možno zakoupit začátkem května v knihkupectví v Lipové ulici.
 2. Testy jsou sestavovány a množeny bezprostředně před zahájením přijímacích zkoušek. Uloženy jsou v trezoru v zapečetěných obálkách. Pověřený pracovník vyzvedne z trezoru zapečetěné obálky v den konání písemné zkoušky, těsně před jejím zahájením.
 3. Odhad celkového počtu zájemců o studium na PřF v příštím školním roce je 3500 - 4000, předpokládá se přijetí 1000 uchazečů.
 4. Zrušení přijímacích zkoušek není na PřF možné z kapacitních důvodů. Počet poslucháren a laboratoří neumožňuje přijetí všech zájemců o studium. Pokud se týká státních maturit, ani výhledově fakulta nepředpokládá, že by tyto maturity nahradily v plném rozsahu přijímací zkoušky z přírodovědných předmětů.

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UK
prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.

 1. V letošním přijímacím řízení nedošlo k žádným podstatnějším změnám ve srovnání s loňským rokem. O případných úpravách pro příští rok se začne jednat až po podrobném vyhodnocení letošního přijímacího řízení.
 2. Zabezpečení testů spočívá především v jejích utajení. Nadto konkrétní výběr sady úloh provede děkan až těsně před zkouškami.
 3. Počet uchazečů o studium na naší fakultě už po několik let kolísá kolem 2000 (letos je to 1800). Fakulta přijímá ke studiu zhruba 1000 uchazečů (ale ne všichni přijatí se pak ke studiu skutečně zapíší). Dá se říci, že ve studijních programech matematika, fyzika a učitelství těchto předmětů fakulta přijímá všechny schopnější uchazeče, kteří v přijímacím řízení prokáží alespoň základní předpoklady ke studiu. Ve studijním programu Informatika je počet uchazečů výrazně vyšší než kvóta.
 4. Kapacita fakulty je omezená vzhledem k počtu míst ve fyzikálních a počítačových laboratořích a také vzhledem k malému počtu učitelů v některých oborech. Přijímací řízení slouží k tomu, aby relativně nejspravedlivějším způsobem umožnilo vybrat nejschopnější uchazeče.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK
Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.

 1. Naše fakulta nepřipravuje pro letošní přijímací řízení žádné výrazné změny, protože nezná přesnou podstatu a cestu úniku informací na právnické fakultě. Dalším důvodem je skutečnost, že jsou na PedF UK připravovány testy ve více než dvaceti oborech a jejich centrální úschova a hlídání by bylo velice problematické. Odpovědností za utajení písemné části přijímacích zkoušek jsou pověřeni vedoucí příslušných kateder. V příštích letech bude především sledována didaktická kvalita testů, a to na základě úspěšnosti přijatých studentů i absolventů v pedagogické praxi.
 2. V prvním bodě bylo rámcově odpovězeno i na druhou část ankety. Za rozmnožování a úschovu namnožených testů odpovídá vedoucí příslušné katedry, testy jsou až do použití deponovány v uzamčených prostorách či trezorech.
 3. V letošním roce se hlásí do řádného studia přibližně 6 200 uchazečů, předpokládaný počet přijatých je 650 uchazečů. Přijatý bude přibližně každý desátý uchazeč.
 4. Zrušení přijímacího řízení je v současné době z důvodů prostorových i personálních kapacit jednotlivých fakult prakticky nemožné. V případě dobře připravených státních maturit by se dalo uvažovat o upuštění od vědomostních písemných testů. Ani do budoucna však nelze podcenit význam ústní části přijímacích zkoušek, při kterých může uchazeč prokázat svou profesní připravenost, své názory a postoje ve vztahu k budoucímu povolání.

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UK
PhDr. Jan Jirák

 1. FSV přijímá studenty do bakalářského studia, do navazujícího magisterského studia a do doktorandského studie. K zásadním změnám v podobě letošního přijímacího řízení nedojde. Základ přijímacího řízení tvoří písemné (a u většiny oborů i ústní) přijímací zkoušky. Jedinou novinkou je zveřejnění Zásad pro přípravu písemných testů na jednotlivé obory, jež mohou uchazečům sloužit jako drobná pomůcka při přípravě.
 2. Za základní nástroj zabezpečení přijímacích testů proti zneužití považuje FSV princip osobní odpovědnosti. Příprava jednotlivých testů je rozfázována tak, že konečnou podobu testů zná jen jeden odpovědný pracovník, který pak má na starosti i rozmnožení a distribuci.
 3. Celkem se na FSV hlásí necelých 4400 uchazečů, z toho zhruba 3750 na bakalářské a necelých 650 na navazující magisterské studium. Vedle toho přechází z bakalářského do magisterského studia dalších zhruba 380 posluchačů. Můžeme uspokojit v průměru každého desátého zájemce, plánujeme přijmout asi 420 posluchačů.
 4. Přijímací řízení, tedy akt přijetí uchazeče ke studiu, je po mém soudu neodstranitelný, neboť má právní konsekvence. Je otázkou k posouzení, zda má být součástí přijímacího řízení i přijímací zkouška. Vzhledem k omezeným kapacitám jednotlivých kol a nejednotnosti ve vyhodnocování výsledků středoškolského vzdělávání, je přijímací zkouška podle našeho názoru stále ještě nevyhnutelnou součástí přijímacího řízení. Pokud by ale školy mohly své kapacity zvyšovat a výsledky středoškolského studia by bylo možné vyhodnotit jako srovnatelné ukazatele, pak není důvod u přijímacích zkoušek setrvávat.

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.,
PaedDr. Tomáš Miler

 1. Naše fakulta se bude, stejně jako ostatní fakulty UK, řídit novým řádem přijímacího řízení. Hlavní změna spočívá v tom, že zájemci o studium mají možnost získat Soubor testovacích otázek pro všechny otevírané studijní obory. Tím, že jsou dostupné, přestanou být pro vynesení z fakulty zajímavé. Struktura i rozsah přijímacího řízení zůstávají totožné. Případné novinky přijímacího řízení pro příští rok ovlivní až analýza letošního.
 2. Soubory testů jsou zveřejněny. Konkrétní testové otázky pro přijímací řízení jednotlivých oborů budou vybrány systémem náhodného výběru. Utajení do zahájení přijímacího řízení je v zodpovědnosti studijních proděkanů.
 3. Na FTVS se v letošním roce hlásí 2800 uchazečů. Jsme schopni přijmout 480 až 500 studentů.
 4. V případě naší fakulty, kde o přijetí rozhodují i talentové zkoušky, má přijímací řízení své opodstatnění.

Anketu připravili: Jiří Bláha, Klára Vorlíčková

Datum konání přijímacího řízení na Univerzitě Karlově se přiblížilo. Zajisté také i letos přijatí studenti věnují nejednu chvíli společné přípravě se svými ročníkovými kolegy.
Foto Forum: Lenka Saulichová