Více místa pro studium

Dne 5. května 2000 bylo slavnostně otevřeno nově přistavené 6. podlaží základní budovy 3. LF UK v Ruské ulici. Této události byli přítomni rektor UK prof. I. Wilhelm, prezident AV ČR prof. R. Zahradník, zástupci ministerstev školství, zdravotnictví a další hosté. Všechny přítomné seznámil děkan 3. LF UK prof. M. Anděl s průběhem a významem přístavby. První úvahy o tomto díle se zrodily na podzim 1998, stavba byla zahájena 6. září 1999, dokončena 31. března a zkolaudována 3. dubna t. r. V nových prostorách sídlí Centrum biomedicínckých oborů, oddělení výživy (a její odborná knihovna), laboratoře, učebny a místnost pro studenty, která je vybavena dvaceti počítači. Přístavba umožní lepší podmínky pro pregraduální i postgraduální studium a pro vědeckou práci , řekl ve svém vystoupení rektor UK I. Wilhelm, který zároveň vyslovil potěšení z dobře vykonaného díla a ocenil péči vedení fakulty přípravu mladých vědeckých pracovníků. Poté symbolicky přestřihl stuhu u vchodu do nově přistavené části.

Při této slavnostní události předal děkan 3. LF UK pamětní medaili fakulty prorektorovi UK prof. P. Klenerovi a emeritním děkanům 1. a 2. lékařské fakulty UK doc. P. Hachovi a doc. M. Bojarovi a poděkoval jim za spolupráci především při koordinaci výzkumných záměrů pražských lékařských fakult.

Mgr. M. Fleissigová
3. LF UK