Hraniční oblasti psychologie

Fyziologické změny při jógických cvičeních a elektrických mikrostavech mozku ("atomů" myšlení a emocí), metodologie objektivního studia tzv. paranormálních jevů v oblasti vnímání a poznávání a historický a kulturní kontext anomálních prožitků, to byla témata 2. pražského sympózia, které proběhlo ve dnech 2. - 3. května 2000 na půdě Univerzity Karlovy. Stejně jako v loňském roce byl hlavním organizátorem sympózia Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene (IGPP), sídlící v německém Freiburku, který také letos nesl všechny finanční náklady související se sympóziem na Univerzitě Karlově. Pracovně se na jeho přípravě a průběhu podíleli členové klinického oddělení katedry psychologie FF UK, která byla oficiálním spolupořadatelem. V dvoudenním odborném programu vystoupila řada významných zahraničních hostů - ředitel IGPP prof. J. Mischo, prof. D. Lehmann a prof. Inge Strauchová z curyšské univerzity, prof. R. L. Morris z univerzity v Edinburgu, doc. G. Sammer z univerzity v Giessenu, Dr. J. Wackermann z IGPP a řada dalších. Univerzita Karlova byla reprezentována odbornými přednáškami prof. C. Dostálka (FTVS) a doc. M. Černouška (FSV). Panelové diskuze se zúčastnili doc. I. Havel (CTS) a prof. J. Hoskovec (FF). Další diskuzní příspěvky zazněly z pléna. Připravovaný sborník z jednání sympózia bude zájemcům k dispozici u autora této zprávy, který uvítá všechny náměty pro konání 3. pražského sympozia na jaře příštího roku.

doc. Jan Srnec
katedra psychologie FF UK

Dva s nejvýznamnějších hostů 2. pražského sympózia o hraničních oblastech psychologie - prof. Inge Strauchová z univerzity v Curychu a prof. J. Mischo - ředitel Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene.

FOTO PRO FORUM: ARCHIV FORUM

Neocenitelná zkušenost

Celé tři měsíce, od 8. února do 6. května 2000, v portugalské Braze, na Universidade do Minho, proběhl Mezinárodní program zaměřený na oblast vzdělávání dospělých (IPAE - International Programe on Adult Educatio), financovaný z prostředků programu Evropské unie SOCRATES - ERASMUS. Této akce se zúčastnilo téměř čtyřicet studentů a studentek ze šesti evropských zemí z Finska, Nizozemí, Belgie, Španělska, Portugalska a České republiky. Doktorandky katedry andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty UK, Mgr. Pavla Duspivová a Mgr. Lenka Pešková, byly jedinými zástupci studentů ze zemí střední a východní Evropy. Letošní IPAE bylo složeno ze čtyř modulů - Práce, organizace a management, Vzdělávání dospělých jako prostředek rozvoje obce, Výukové strategie v multikulturní společnosti a Vzdělávání dospělých jako sociální politika. Každý modul obsahoval přednášky odborníků (vysokoškolských učitelů) ze zúčastněných zemí.Přednášky byly doplněny o semináře a exkurze, organizované katedrou vzdělávání dospělých, která na Universidade de Minho působí. Kromě toho měli studenti, vyučující i koordinátoři možnost zúčastnit se kulturního týdne a oslav Velikonoc, které jsou pro Bragu nejvýznamnějším církevním i kulturním svátkem.

IPAE vyvrcholilo závěrečnými písemnými a ústními prezentacemi studentů hodnocenými komisemi složenými z tzv. místních koordinátorů (za ČR jím byla PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., z katedry andragogiky a personálního řízení FF UK). Témata prezentací byla odvozena z obsahu jednotlivých modulů, seminářů a exkurzí. Studenti v nich prokázali svoji schopnost kritického hodnocení přednesené teorie a praktických výstupů, i schopnost veřejných prezentací svých názorů a závěrů.

Letošní ročník byl studenty hodnocen jako přínosný proto, že poznali nové prostředí, způsob a metody výuky vzdělávání dospělých na jiných univerzitách a v jiných zemích, a hlavně - získali neocenitelné zkušenosti z poznání skutečně multikulturního prostředí. Koordinátoři soutěže hodnotili letošní ročník jako dosud nejlepší.

(tr)

V této budově, v portugalské Braze, se konal letošní ročník IPAE.

FOTO FORUM: ARCHIV FORUM


Jarní koncert s paní Martou

Dne 15. května 2000 se ve velké posluchárně Lékařské fakulty UK v Hradci Králové uskutečnil Jarní koncert. Ten již tradičně přispívá k hlubšímu seznámení pracovníků vysokých škol v Hradci Králové a umožňuje setkávání učitelů a studentů v jiném prostředí, než pouze v posluchárnách či jiných výukových prostorách. Hostem letošního Jarního koncertu byla zpěvačka Marta Kubišová, která vystoupila s recitálem Nechci být ta druhá (název byl zvolen podle jedné z recitálových písní skladatele a pianisty Petra Maláska). Své vystoupení zakončila Marta Kubišová zpěvem Modtlitby, písně, která ji - pro svůj politický kontext - proslavila na konci šedesátých let. Byla po ní odměněna bouřlivým potleskem, který se často ozýval i v průběhu celého jejího velmi pěkného vystoupení.

(chr)

FOTO PRO FORUM:ARCHIV FORUM

Španělská bohemistka hostem UK

Ve dnech 6. - 12. 5. 2000 pobývala v Praze na pozvání Ústavu románských studií Filozofické fakulty UK významná španělská básnířka, romanciérka, kritička a překladatelka Clara Janésová. Pro studenty španělštiny a širokou obec pražských hispanistů přednesla na Filozofické fakultě dvě přednášky, z nichž první věnonovala analýze malířských a sochařských motivů ve výpravném díle Rosy Chacelové, souputnice avantgardní generace Lorkovy. Značný ohlas vzbudila zejména druhá přednáška, v níž Clara Janésová v ryze osobním pohledu přiblížila českému odbornému publiku výrazné osobnosti soudobé španělské poezie.

Janésová, autorka rozsáhlého básnického a výpravného díla, publikovala první básně na počátku 60. let. Mezníkem v její tvorbě se stalo setkání s poezií českého básníka Vladimíra Holana a posléze (v roce 1975) setkání i s jejím tvůrcem v Praze. Dotyk s odlišnou kulturou a s velkou básnickou osobností přivedl Janésovou ke spirituální poezii (pečeť Holanovy poetiky je zřetelná zvláště v básnickém souboru Kampa, jehož definitivní podoba vyšla v roce 1983) a podnítil v ní zájem o studium českého jazyka a literatury.

Od 70. let Clara Janésová soustavně seznamuje španělskou veřejnost s českou kulturou, a to jak v překladech, tak v kritických studiích, článcích, recitálech a besedách. Uvedla do španělského povědomí velké české básníky 20. století (vedle Holana také Halase, Seiferta, Nezvala, Ortena), některé starší literární památky (Legendu o sv. Kateřině, Máchův Máj) a moderní prozaiky (Čapka, Durycha, Klímu). V roce 1997 byla ve Španělsku Claře Janésové udělena národní cena za překladatelské dílo, v němž závažnou položku představují právě překlady české literatury.

doc. PhDr. Hedvika Vydrová
ředitelka Ústavu románských studií UK FF

Foto Forum: Lenka Saulichová