Muzeum antického sochařství a architektury v Litomyšli v roce 1999

JAN BOUZEK: Z MUSEÍ A GALERIÍ FF UK

Protože část exponátů je letos zapůjčena na pražskou výstavu Cesta na jih, byla expozice doplněna odlitky z depozitáře,a také o nové přírůstky - dary Antického muzea v Basileji. Mezi posledními vynikají portrét Platónův a portrét pozdějšího představitele Akademie Karneada. Letošní sezónní výstava je věnována způsobům svícení ve starověku. Většinu exponátů tvoří řecké a římské lampy, helénistické a římské transportní amfory a bronzová kopie raně římského kandelábru (stojanu na lampy) z Pompejí. Kopie lamp svítily v době vernisáže i na požádání pro hromadné výpravy, a výstava je tak oživena "reálnou" úrovní, vnímání. Katalog výstavy podává podrobnou informaci o vývoji lamp a antického svícení, o nálezech římských lamp v Čechách a na Moravě a také o všech jednotlivých exponátech. Pozoruhodná je bohatost námětů římských obrazových lamp; zobrazení jsou mythologická, z běžného života i s takovými erotickými scénami, která bychom dnes nazvali pornografickými.Galerie antického umění v Hostinném jubilejní

Letošní výstava v Galerii antického umění v Hostinném byla věnována jednak jubileu zařízení - od jejího otevření uplynulo letos v létě právě třicet let. Exponáty připomínaly minulé výstavy, které za posledních třicet let suplovaly veřejnosti přístupnou stálou antickou expozici u nás; tu se stále ještě nepodařilo zřídit, a sloužily výuce antického umění na UK i na dalších obdobných vysokých školách, kde se studuje antické umění - v Praze, Brně i Olomouci. Druhá, současně probíhající výstava v Hostinném je věnována grafice Vladimíra Komárka, malíře, který v prvních letech galerie spolu s tehdejším už zemřelým jejím správcem dr. Josefem Bartošem připravoval první výstavy a katalogy, byl odpovědný za jejich grafickou stránku, a také za výtvarnou stránku tehdejších výstav. Překvapivé a zajímavé jsou ve výstavě zejména nové grafické listy Komárkovy: jsou vysokého, úzkého formátu, věnované tématům Starého a Nového Zákona.

prof. Jan Bouzek
ředitel Ústavu pro klasickou archeologii FF UK