ZAHÁJENÍ PROVOZU LABORTOŘE NMR na MFF UK

MILOŠ ROTTER

Dne 10. června 1999 byl slavnostně zahájen provoz laboratoře NMR, která je hlavní experimentální bází projektu Centrum NMR studií molekulárních struktur na MFF UK. Projekt na zřízení centra je jedním z největších projektů na Univerzitě Karlově v rámci vládního programu posílení vědy a výzkumu na vysokých školách.

Projekt je zaměřen na studium syntetických polymerů v návaznosti na problematiku řešenou na Katedře makromolekulární fyziky MFF UK a na výzkum biopolymerů ve spolupráci s Fyzikálním ústavem UK. V rámci výzkumu syntetických polymerů jde v prvé řadě o charakterizaci struktury a dynamiky polymerních segmentů v procesu tzv. kolapsu (fázový přechod) gelu a dále o studium struktury a dynamiky polymerních komplexů a kapalně-krystalických přechodů v polymerech a v polymerních sítích. Tématický okruh týkající se biopolymerů je zaměřen na studium nukleotidů, tj. na dynamiku přirozených a modifikovaných (oligo a poly)nukleotidů a na interakce nukleotidů a jejich analog s těžkými kovy. Výše uvedená témata jsou řešena ve spolupráci s dalšími pracovišti jak v ČR (ÚMCH AV ČR, VŠCHT), tak v zahraničí (Universita ve Stockholmu, Švédsko; Univerzita v Mons-Hainaut, Belgie). Slavnostního aktu se zúčastnil náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR doc. Ing. Josef Průša, CSc., prorektoři UK prof. MUDr. Josef Klener, DrSc. a doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a dalších představitelé MŠMT a Univerzity Karlovy. Mezi hosty byli také ředitel FzÚ AV ČR RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc., zástupce ředitele ÚMCH AV ČR Ing. Jan Pilař, CSc., zástupce rady programu Posílení výzkumu na vysokých školách doc. RNDr. František Ježek, CSc., ze Západočeské univerzity v Plzni, představitelé podobných laboratoří NMR v České republice Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. z MU v Brně, Ing. Richard Hrabal, CSc. z VŠCHT v Praze a RNDr. Miloš Budešínský, CSc. z ÚOCHB AV ČR v Praze, dále členové oponentní rady projektu a zástupci dodavatele zařízení, německé firmy BRUKER. Po úvodním slově děkana MFF UK prof. RNDr. Bedřicha Sedláka, DrSc., informovali představitelé řešitelského kolektivu RNDr. Jiří Spěváček, DrSc., a doc. RNDr. Jiří Englich, DrSc., o vědeckém záměru projektu a o postupu vlastní výstavby laboratoře. V závěru krátkého úvodního programu pak vystoupil obchodní manažer firmy BRUKER Dr.Viktor Formáček se stručnou charakteristikou spektrometru NMR AVANCE-500 instalovaného v laboratoři a s krátkým zhodnocením dosavadní spolupráce s MFF UK při zajišťování dodávky.

Laboratoř je členěna do tří částí.V místnosti spektrometru je umístěn supravodivý magnet (11,7 T), elektronika spektrometru a řídící počítač operátora. Vedlejší místnost, která je hlavním pracovištěm obsluhy a v níž probíhá zpracování dat, je od místnosti spektrometru oddělena prosklenou stěnou, jež umožňuje odpovědnému operátorovi snadnou kontrolu experimentálního prostoru.

To je důležité vzhledem k předpokládanému rozšiřování řešitelského kolektivu a rostoucímu podílu studentů MFF UK na činnosti laboratoře. Třetí místnost laboratoře tvoří přípravna vzorků, která bude vybavena digestoří a základní technikou pro manipulaci s neagresivními chemikáliemi o nevysokých koncentracích.Instalovaný spektrometr AVANCE-500 má kromě kanálu digitálního deuterové vazby zajišťující dlouhodobou stabilitu měření ještě další tři vysokofrekvenční kanály, které umožňují sledovat kromě protonů (na frekvenci 500 MHz) i další dvě atomová jádra.

K tomuto účelu jsou v sestavě spektrometru obsaženy dvě sondy pro tzv. trojnou rezonanci v kapalné fázi. Jako první v ČR je tento spektrometr s frekvencí 500 MHz vybaven též sondou umožňující měření spekter NMR v pevné fázi. Další premiéru v ČR má i výrazně odstíněný supravodivý magnet. Tento magnet se vyznačuje nejen podstatným snížením úrovně rozptylového pole ve svém okolí ale též významným zvýšením odolnosti systému vůči vnějšímu elektromagnetickému rušení. Zahájením provozu laboratoře byla dokončena nezbytná úvodní etapa řešení projektu. Pro kolektiv řešitelů však začínají další, neméně důležité a náročné etapy. Vedle vlastní vědecké práce je dalším z důležitých cílů projektu i zapojení mladých perspektivních pracovníků. Mladí vědečtí pracovníci a posluchači magisterského i doktorandského studia budou významně přispívat nejen k řešení současného projektu, ale v budoucnosti se budou podílet i na stanovení nových výzkumných cílů a na přípravě následných vědeckých projektů. Bude tak zabezpečeno odpovídající využití tohoto investičně náročného experimentálního komplexu.

Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
MFF UK

Foto pro Internetforum: Alena Havlíčková