Ucelený obraz
moderního španělského písemnictví

Dne 30. dubna 1999 uvedlo slavnostně na trh Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy publikaci Španělská literatura 20. století. Jejím autorem je Dr. Josef Forbelský, profesor španělské literatury v Ústavu románských studií Univerzity Karlovy a významný překladatel.

Prezentace se zúčastnilo mnoho významných hostů. Byli mezi nimi např. velvyslanec Španělska v ČR Juan Manuel Barandica, prorektor Univerzity Complutense prof. Carlos Seoane Prado, první náměstek českého ministra školství Dr. V. Roskovec, prorektor UK prof. P. Klener, děkan FF UK Dr. F. Vrhel a ředitel nakladatelství Karolinum Dr. J. Jirsa. Knihu představila ředitelka Ústavu románských studií FF UK Dr. H. Vydrová jako dílo, v němž se "vůbec poprvé nabízí českému čtenáři tak ucelený, rozsáhlý a podrobný obraz vývoje španělské prózy, poezie a dramatu od přelomu 19.a 20. století do dnešních dnů". Zdůraznila, že publikace je výsledkem autorova dlouhodobého důvěrného kontaktu s dějinami Španělska, jeho myšlením, uměním a literaturou a "je významným mezníkem ve vývoji české hispanistiky". Publikace je plodem hispanistické části projektu Cátedra Complutense, který vznikl v roce 1994 z iniciativy a pod záštitou Univerzity Complutense v Madridu v rámci smlouvy o spolupráci mezi touto univerzitou a Univerzitou Karlovou.

(jak)Další v řadě

Z řady objemných svazků psychologických kompendií, jejichž autorem je prof. Milan Nakonečný (Encyklopedie obecné psychologie, Sociální psychologie a chystaná Psychologie emocí), jsou Základy psychologie, Academia, 1998, (590. str.) dílem, které je hodnotným protějškem Psychologie Atkinsonové a kol.(Praha, 1993), prestižní americké učebnice psychologie.

O základech psychologie pojednává M. Nakonečný ve čtyřech částech. V 1. časti se zevrubně zabývá teoretickými základy psychologie, ve 2. části pečlivě analyzuje biologickou asociálně-kulturní determinaci psychiky a ve 3. části systematicky rozebírá psychické procesy. Část čtvrtá je pozoruhodným vyvrcholením Nakonečného zkoumání a týká se psychických dispozic, soustředěných na osobnost. Autor vychází z pojetí evropské tradice, otevřené teoretickým a filozofickým zřetelům, i když neopomíjí empirické (zejména americké) práce. Jeho přístup ke zpracování rozsáhlé literatury je v dobrém slova smyslu eklektický. Exponuje cizí nálezy a názory a pak je kriticky hodnotí. Často uvádí vlastní originální pojetí.

Profesor FF UK Milan Nakonečný zvládl svým rozhledem a důkladným myšlenkovým zpracováním rozsáhlou tematiku přehledně a srozumitelně. Kniha je vhodná nejen pro vysokoškolské studenty psychologie. Najdou v ní cenné informace také psychologové a odborníci příbuzných oborů, učitelé a další zájemci.

Jiří Hoskovec


Svěřte se odborníkovi...

nazval třetí rozšířené vydání sbírky zábavných a pravdivých historek z lékařského prostředí doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc., z 1. LF UK, přednosta IV. interní kliniky VFN.

Sbírání veselých historek z neveselých prostor ordinací, operačních sálů či piteven se doc. P. Bartůněk věnuje řadu let a patří mezi ty naše lékaře (Alarich, Káš, John), kteří tradici tohoto žánru, u čtenářů tak oblíbeného, systematicky rozvíjejí. U příležitosti vydání knížky se 14. dubna 1999 konal v Akademickém klubu v Praze 2 (Faustův dům) její křest. Křtu se ujal Rudolf Křesťan - znamenitý fejetonista, který inteligentně a vtipně hovořil o osobních zkušenostech s nemocemi, nemocnicemi a lékaři a také o přátelství s autorem publikace. Doc. P. Bartůněk (na snímku vpravo spolu s R. Křesťanem) poté představil svou novou knížku přečtením několika pěkně vypointovaných historek. Klub byl nabit až k prasknutí. Přátelské setkání pokračovalo koncertem skupiny Dixieland 1. LF UK (pod vedením prof. MUDr. J. Tichého, DrSc.). Staré dobré dixilandové hity a knížka s autorovým podpisem přispěly k příjemnému pocitu z hezkého jarního podvečera. Jistě si kdekdo z přítomných přál, aby se doc. Bartůněk co nejdříve pustil do sepisování dalších příběhů.

Karel Janků

Foto pro Forum: Martin Rykl

Slovník vědců

J.Daintith, D.Gjertsen (red.), Dictionary of Scientists, Oxford University Press, Oxford 1999, 586 s.

Slovník vědců je obnovenou verzí Encyklopedie vědců, která byla publikována Institutem pro fyziku (1993). V tomto vydání se redaktoři a další spolupracovníci řídili záměrem říci přibližně tolik o vědě, jako o vědcích, kteří ji vytvořili. Všechna hesla (přes 1600) obsahují základní životopisné údaje; poskytnout detailní informace cílem slovníku není. Většina prostoru je věnována hlavním vědeckým přínosům a jejich významu. Vystihnout přínos nebylo vždy snadné, zvláště bylo obtížné "srozumitelně" vysvětlit práci v oblasti matematiky nebo teoretické fyziky. Snad největším problémem byl výběr hesel. Redaktoři se snažili představit osoby, které přispěly k větším pokrokům v teorii nebo dospěly k zásadním objevům. Obzvláště těžké bylo vybrat současné vědce, uvážíme-li, že jsou uvedeni všichni vědci (asi za 2500 let). Zahrnuti jsou nositelé Nobelovy ceny za fyziku, chemii, fyziologii nebo lékařství. Úplný seznam nositelů Nobelovy ceny (do roku 1998) je na konci slovníku. Dále se autoři řídili seznamy ocenění od vědeckých společností. Z českých vědců, kteří studovali a později též učili na Univerzitě Karlově, jsou uvedeni J. E. Purkyně a J. Heyrovský. Ve slovníku jsou zahrnuti také biochemici C. F. Cori (1896-1984) a jeho manželka Gerta Theresa Cori (1896-1957), oba narození v Praze, kde též vystudovali (1920) a v roce 1922 přesídlili do USA. Zmiňuje se rovněž dlouhodobá činnost E. Macha a krátkodobé působení A. Einsteina na pražské univerzitě. Ve slovníku se preferují přírodní vědy. Technologie a inženýrství jsou zastoupeny vzácněji, podobně antropologie, psychologie a filozofie. Pečlivě sestavený věcný rejstřík a vztahové odkazy napomáhají dobré orientaci. Dictionary of Scientists je užitečný životopisný slovník.

prof. J. Hoskovec


Psychologie hypnózy a sugesce

je publikace známého odborníka v této zajímavé oblasti psychologického bádání prof. Jiřího Hoskovce a jeho dcery, psycholožky Mgr. Simony Hoskovcové. Publikace poskytuje zasvěcený pohled na problematiku hypnózy a sugesce. Kromě zajímavého exkursu do historie hypnózy a sugesce přináší především široké objasnění současného stavu bádání o těchto psychologických fenoménech. Autoři se zabývají metodikou výzkumných projektů hypnózy, obecnými a teoretickými aspekty hypnózy a sugesce, stejně jako jejich aspekty technickými. Náležitou pozornost věnují hypnóze a sugesci jako výzkumné a aplikované metodě. Důležité je uvedení základního přehledu teorií obou jevů a zároveň kritické hodnocení těchto teorií jak z hlediska historického, tak z pohledu současné psychologické vědy. Cenné jsou také v publikaci uvedené výzkumné možnosti v oblasti vnímání, představivosti, citů a osobnosti, vzhledem k tomu, že hypnózu a sugesci je možné chápat, jak autoři sami uvádějí, jako jeden z pramenů poznávání lidské psychiky. Kniha je obsahově bohatá a myšlenkově podnětná a bude zajisté značným přínosem nejen pro odborníky v probírané oblasti, ale také pro ostatní zájemce o tyto nesmírně zajímavé psychologické fenomény.

Publikaci Psychologie hypnózy a sugesce (132 str.) vydalo v loňském roce nakladatelství Portál.

PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
FF UK