Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
slaví 30. výročí

Výročí slavené (i) basketbalovým maratónem

Do řady akcí spojených s oslavami 30. výročí založení Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové se zapojili i basketbalisté VŠTJ UK v Hradci Králové, kteří odehráli letos již čtvrtý ročník 24hodinového basketbalového maratónu. Dne 9. dubna 1999 ho slavnostním výhozem v tělocvičně Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně zahájila prof. Eva Kvasničková, děkanka FaF UK. Do utkání nastoupila družstva Snaživých (studenti 1. - 3. ročníku) a Zkušených (studenti z ročníku 4. a 5. spolu s několika absolventy). Tým Snaživých se v prvních hodinách ujal vedení až o 46 bodů, avšak z vítězství 2250:1963 se nakonec radovali Zkušení. Basketbalisté vedeni odborným asistentem Mgr. J. Křoustkem zorganizovali ještě turnaj smíšených družstev. Konal se 22. května 1999 za účasti týmů absolventů, spojených 1. a 3. ročníků, 4. ročníku a spojených 2. a 5. ročníků. Není důležité konkrétní sdělení, kdo zvítězil. Na prvním místě to byla především radost z aktivního sportování. Potěšeni byli všichni účastníci turnaje také díky sponzorskému daru Komerční banky, a.s., která je odměnila tričkem s maskotem turnaje. Po skončení turnaje poděkovala všem účastníkům jménem vedení FaF UK tajemnice Ing. Hana Šlamborová. Všechny potěšilo, že tato bývalá aktivní hráčka basketbalu ocenila vysokou sportovní úroveň turnaje.

(faf)


Pomoc lékárníků může být velmi přínosná

Ve dnech 4. a 5. června 1999 proběhly na FaF UK v Hradci Králové 3. pracovní dny klinické farmacie na téma Psychické poruchy ve stáří. Tato odborná akce organizovaná pracovníky Katedry sociální a klinické farmacie FaF UK HK a sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti při ČLS J. E. Purkyně se konala v rámci probíhajících oslav 30. výročí založení farmaceutické fakulty. Zmíněné téma pracovních dnů bylo zvoleno proto, že celosvětová a zvláště pak evropská populace stárne, a tak se řešení aktuálních otázek stárnutí, stáří a problémů s tímto údobím života spojených nabývá na zvláštní naléhavosti. Odborné fórum bylo příspěvkem i k probíhajícímu "Roku seniorů". Celá konference byla pojata jako multidisciplinární, k přednáškám a diskusi byli přizváni přední čeští odborníci na problematiku stáří a demencí z řad psychiatrů (doc. Vojtěchovský, doc. Vinař, as. Jirák a další). V plénu pak zasedli lékárníci z veřejných a nemocničních lékáren i lékaři z oborů praktického lékařství a psychiatrie. Jeden z hlavních námětů představovaly demence, a to zejména alzheimerovského typu, která podle současného nového způsobu klasifikace postihuje značnou část populace vysokého věku a tvoří hlavní část podílu jednotlivých demencí. Dále se hovořilo o depresi, která velmi významně ovlivňuje demenci, její rozvoj nebo ji naopak může maskovat či simulovat. Nový přístup ke komplexní terapii a specializované komunikaci s ještě soběstačnými spoluobčany ukazuje Poradna pro poruchy paměti, která je jako jediné zařízení svého druhu pracuje v Praze, ve Fakultní nemocnici Na Vinohradech. Ze všeobecné diskuse i z vystoupení lékárníka PharmDr. Mrázka vyplynulo, že lékárníci se velmi často setkávají právě se staršími pacienty. Zlepšená lékárenská péče, především přímá interakce (komunikace) s nemocným a konzultace způsobu jeho farmakoterapie (která sama o sobě může být příčinou iatrogenně navozených psychických onemocnění ve stáří) může často zlepšit jejich zdravotní stav.

Mgr. Hana Müllerová, Dr.,
FaF UK v Hradci Králové


Galerie (na mostě) dovolenou mít nebude

Po celé letošní léto lze navštívit Galerii na mostě v Hradci Králové, v níž tamní Farmaceutická fakulta UK (ve spolupráci s Oddělením dějin farmacie KSKF, Spolkem pro vybudování Českého farmaceutického muzea a České farmaceutické společnosti) pořádá od 8. do 26. června 1999 výstavu Marie Rumlarové Sv. Jan Nepomucký v grafice a od 28. června 1999 do 17. července 1999 výstavu vánoční keramiky z tvorby Moniky a Milady Kračmarových. Od 19. července do 30. srpna 1999 lze v Galerii na mostě navštívit výstavu Zahrada léčivých rostlin. Galerie na mostě v Heyrovského ulici 1203 v Hradci Králové má otevřeno vždy v pondělí až pátek od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

(jak)


Významné jubileum zakladatele

Prof. RNDr. PhMr. HUBERT ŽÁČEK, DrSc., emeritní vedoucí katedry farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, který patří k zakladatelům FaF UK v Hradci Králové, se 7. srpna 1999 dožívá 75 let.

Prof. Hubert Žáček působil od roku 1951 do roku 1960 působil na lékařské a příp. farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v období mezi lety 1960 a 1970 na farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V posledním úseku svého bratislavského působení projevil zájem o činnost na nově vznikající Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Zúčastnil se příprav jejího založení a zahájil zde svou aktivní činnost jako externista v  roce vzniku fakulty (1969) a později jako interní učitel koncem roku 1970.

Na nové fakultě, kde se na začátku roku 1971 stal vedoucím katedry farmaceutické technologie, byl postaven před těžký úkol, neboť při zahájení činnosti katedry chyběli spolupracovníci, zařízení, přístroje, budovy - tj. prakticky všechno. Během několika málo let, v nichž se vyučovalo v provizorních podmínkách, byla však katedra farmaceutické technologie plně vybavena materiálně, technicky i personálně. V současné době je prof. H. Žáček již několik let v důchodu, ale přesto je na hradecké farmaceutické fakultě, k jejímuž vytvoření tak významně přispěl, stále aktivní jako člen oborové rady farmaceutické technologie, člen různých zkušebních komisí v řádném i postgraduálním studiu, posuzovatel kvalifikačních prací a autor, příp. spoluautor nových publikací.

Od počátku své profesionální činnosti na vysoké škole je autorem a spoluautorem 136 původních prací, 9 skript, 170 přednášek či jiných sdělení prezentovaných na vědeckých sjezdech a konferencí a většího počtu jiných publikací. Přitom více než polovina publikací či přednášek významného jubilanta Univerzity Karlovy a její farmaceutické fakulty, prof. RNDr. PhMR. Huberta Žáčka, DrSc., byla zveřejněna či prezentována v zahraničí (SRN, Anglie, Rakousko atd.).

M. Řehula

Foto pro FORUM: archiv