Forum 6/95

Ad hoc

Nastane po čase rekonstrukcí čas výstavby?

Problematika investiční výstavby a dislokace pracovišť Univerzity Karlovy je poněkud rozsáhlý problém, k jehož řešení je možné přistupovat z různých pozic. Pravděpodobně nelze vycházet pouze z tvrzení, že některá fakulta (či fakulty) nutně potřebuje pro svůj provoz další prostory. V prostorově stísněných poměrech se v současnosti nalézá většina fakult UK, i když velikost potřeb je pro různé fakulty různá. Další významné požadavky na investiční výstavbu vyplývají ze značné zanedbanosti a zastaralosti nemovitostí, které UK spravuje.

Pomineme-li skutečnost, že od konce sedmdesátých let se využívá areál Trója pro MFF (celkem čtyři budovy) a později budova děkanátu a preklinických oborů 3. LF, lze říci, že Univerzita Karlova za posledních šedesát let nepořídila žádnou novou budovu. Z toho plynou značné nároky na rekonstrukce a údržbu nemovitostí, které používá UK pro svoje potřeby. Zcela volně navržené požadavky fakult a součástí UK na stavební obnovu a výstavbu nových objektů (bez jakéhokoli omezení) představují v úhrnu částku málo převyšující 11 miliard korun českých, z toho asi 2,5 miliardy pro potřeby kolejí a menz.

Jak nastalou situaci řešit? Zajisté je možné, aby každá fakulta hledala vlastní nezávislé možnosti, které by v rámci univerzity mohly její situaci ve stavebních potřebách řešit (i když zdaleka ne každá fakulta takové možnosti najde). Další možností je získání rozpočtových (státních) prostředků, a to buď formou účelové dotace vlády, nebo z investičních rozpočtových prostředků MŠMT. V prvním případě projedná a schválí vláda ČR návrh MŠMT a rozhodne vyčlenit prostředky na danou stavbu, které poté spravuje Ministerstvo financí. V druhém případě rozhodne MŠMT v rámci investičních prostředků, přidělených formou rozpočtu pro rezort školství v daném finančním roce. V zásadě se dá počítat i s teoretickou možností nákupu nemovitosti, ovšem nikoliv ze státního příspěvku. Jiné zdroje (například hospodářská činnost, sponzorské dary) nejsou prozatím v takovém rozsahu, aby bylo možné tyto nákupy realizovat, takže prozatím je celý investiční majetek Univerzity Karlovy vlastnictvím státu ve správě UK a pro její potřeby. Pokud spravuje Univerzita Karlova nebo některá její součást nemovitý majetek nebo pozemek státu a ten je trvale nebo dlouhodobě nevyužitelný pro stanovený účel, může univerzita takový majetek pronajmout nebo navrhnout k prodeji. Pro oba kroky je stanoven přesný postup a nezbytný souhlas státních a univerzitních orgánů.

Některé fakulty se opravdu snaží svoji současnou nelehkou situaci řešit. FTVS předpokládá využití pouze části pozemku patřícího k fakultě. Zbylý pozemek chce nabídnout k prodeji a za získané prostředky zajistí zařízení fakultního areálu. Obdobný záměr Matematicko-fyzikální fakulty se týká části pozemku v Tróji, předpokládá se přestěhování části MFF z Karlova a uvolnění tamních prostor pro Přírodovědeckou fakultu k fúzi společného kampusu s 1. LF v oblasti Albertova. Byly by tím zajištěny dobré vyhlídky rozvoje přírodních věd, ale zejména biologie, medicíny a oborů biomedicínských. Současně probíhají jednání s obecními úřady o možnosti získání pozemků pro potřeby výstavby. Perspektivními rozhovory v Praze 15 o možnostech získání nových pozemků v sousedství sportovního areálu v Hostivaři, který Univerzita Karlova již má ve své správě. Existuje záměr vybudovat v této lokalitě sídlo Pedagogické fakulty společné s Evangelickou teologickou fakultou.

Z hlediska současného stavu počítáme s možností výstavby v návaznosti na existující areál MFF v Tróji (především pro potřeby FF a FSV).

Je zřejmé, že pokud nebude možné zajistit uvedené požadavky současně pro všechny fakulty, nelze bez dalších informací dohodnout jakékoli pořadí priorit. Proto je se všemi proděkany pro rozvoj (resp. tajemníky fakult) dohodnuto, že každá zainteresovaná fakulta vypracuje koncepci rozvoje z hlediska perspektiv výuky a odborné činnosti včetně všech souvislostí, tak, aby se dala posoudit naléhavost i rozsah požadavků. Současně bude k dispozici názorný dokument, jaké důsledky by mělo eventuální odmítnutí požadavku pro další vývoj fakulty. Po vypracování závazného soupisu priorit s odhadem výše nutných finančních prostředků bude Univerzita Karlova tyto požadavky neprodleně uplatňovat na MŠMT.

K doplnění celé situace je nutné uvést podstatný fakt, že od roku 1992 řeší MŠMT nedostatek investičních prostředků tak, že nezahájilo do letošního roku nové stavební akce ze svých rozpočtových prostředků. Po dostatečném snížení rozestavěnosti hodlá MŠMT opět započít s otevíráním nových stavebních akcí.

Univerzita Karlova vstoupí do tohoto procesu ihned při první výzvě. Jaké budou v té chvíli požadavky UK, bude záležet na stupni připravenosti a rozpracovanosti požadavků fakult. V každém případě je nezbytně nutné připravit návrh, který může v konkurenci návrhů jiných vysokých škol obstát.

doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
prorektor UK


Jak vypadá konkrétní situace a jaké jsou požadavky jednotlivých fakult?

(Wil)


Poznámka redakce:

Šesté číslo v "pase" trochu ztloustlo, protože nám většina fakult odpověděla velmi zevrubně na dotaz - jak na tom jsou s prostorem a jak vůbec vypadá horizont jejich dislokační budoucnosti... A tak jsme vám pro finále letního semestru připravili jako přílohu problematiku, která je složitá a palčivá. Causu zvanou dislokace. Domníváme se totiž, že je nutné, aby se na akademické půdě vědělo víc - nejen o problémech ve vlastním "domě", ale také o obtížích jinde...

Pokud vás zaujme už úvodník a chcete se o dislokaci na UK dozvědět víc, přelistujte až do druhé půlky dnešního čísla, kde najdete naše přílohové téma.


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK