Forum IV/7

Jak ve školním roce 1998 - 1999 ?

Vedení Univerzity Karlovy oznámilo závazný harmonogram školního roku 1998 - 1999:
1. září 1998 zahájení školního roku 1998 - 1999
28. září 1998 - 22. ledna 1999 výuka v zimním semestru a zimní prázdniny
22. února 1999 - 28. května 1999 výuka v letním semestru
31. srpna 1999 konec školního roku

Termíny zkouškového období, exkurzí, praktik apod. si upraví samy fakulty v rámci tohoto harmonogramu.

(red)


Aktuální informace FRVŠ

Dne 25. února 1998 zaslalo MŠMT ČR Univerzitě Karlově seznam přijatých projetků ve Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 1998. Rozpočet UK bude zvýšen o 27230 tis. Kč. Tyto finanční prostředky získají řešitelé celkem stodvaceti projektů nejrůznějšího tematického zaměření. Pokud budeme chtít použít sportovní terminologii, můžeme říci, že první místo získala PřF UK s 38 projekty, na dalších místech jsou MFF UK se 17 projekty, LF UK v Plzni, FaF UK v Hradci Králové a 1. LF UK s 8 projekty.

Jana Kramulová
odbor pro vědu a vzdělání RUK


Globální síť partnerských vztahů

(dokončení z minulého čísla)

Důstojným protějškem západní Evropy se v úhrnu zahraničních styků UK stala severní Amerika. Mezi dvěma desítkami partnerských univerzit v USA se rozvíjejí nadstandardní vztahy s významnou New York University, zatímco na kanadské straně se mimořádně osvědčila spolupráce s partnery ve Vancouveru. V iberoamerické oblasti zaujímají zvláště důležité místo vysoké školy v Mexiku, v Argentině a Peru. Na africkém kontinentu, odkud přicházejí nové náměty k navázání spolupráce, existují smluvní vztahy zatím jen s Egyptem a Súdánem, zatímco subsaharská část kontinentu zůstává nedotčena. Jisté je, že bližší pozornost si zaslouží alespoň Jihoafrická republika.

Rovněž v řadě asijských zemí se projevuje aktivní zájem o spolupráci s UK. Na Blízkém východě se velmi úspěšně rozvíjejí styky s izraelskými univerzitami, jež skýtají mj. naději na prohloubení hebraistických studií ve střední Evropě. V posledních letech však pozoruhodně narůstá - úměrně tamnímu ekonomickému a kulturnímu vzestupu - význam styků s univerzitami v oblasti Pacifiku. Velmi nadějné jsou kontakty s univerzitami v Japonsku a Číně, ale také v Jižní Koreji, na Tchaj-wanu a částečně i v Austrálii. Úroveň tamního vysokého školství a zájem západoevropských a amerických univerzit o navázání intenzivních styků především s východoasijskými mocnostmi nasvědčují tomu, že v tomto prostoru zůstává i pro nás ještě mnoho nevyužitých možností.

Globální síť partnerských vztahů UK má již zřetelné obrysy. V některých částech světa - především ve východní Evropě a v Asii - však stále zůstává značně neúplná. Cílem jistě není (a ani v příznivějších ekonomických podmínkách by nemohlo být) zcela rovnoměrné pokrytí všech kontinentů. Leč dlouhodobější výhled musí počítat se specifickými úkoly, jež má centrální univerzita v každém vyspělém státě. Kromě výuky a pěstování vědy na nejvyšší dosažitelné úrovni je to trvalé zajišťování otevřenosti vůči světu: jednak získávání a kvalifikované vyhodnocování aktuálních poznatků o všech důležitých částech světa ve smyslu soustavně pěstovaných areálních studií, jednak vysílání pozitivních signálů o mateřské zemi do světa prosazováním lektorátů, středisek českých studií, delegováním nejlepších studentů, učitelů a vědců na zahraniční univerzity, stejně jako pořádáním videokonferencí apod.

Mezinárodní vztahy UK, jež s nevšední obětavostí zajišťuje odbor zahraničních styků rektorátu UK pod vedením Ing. Ivany Halaškové, jsou nástrojem k překonání zakořeněných domácích limitů a k dosažení vysokého, před ostatním světem obhajitelného standardu. Všem fakultám a ústavům se tu nabízí příležitost k mezinárodnímu srovnání a kvalitativnímu vzestupu. Je proto nanejvýš žádoucí, aby pracovníci všech fakult přispěli svými zkušenostmi a podněty k nalezení optimální mezinárodní orientace Univerzity Karlovy. Pomohou tím sobě i příští české inteligenci otevřít okna do světa ve správný čas pravým směrem.

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
prorektor pro zahraniční styky UK


SMLUVNÍ PARTNEŘI UNIVERZITY KARLOVY - SVĚT MIMO EVROPU

Argentina:
 1. Universidad de Palermo, Buenos Aires
Austrálie:
 1. Monash University, Clayton, Melbourne
Čína:
 1. Beijing University, Beijing
 2. (Renmin University, Beijing)
 3. (Fudan University, Shanghai)
Egypt:
 1. Cairo University, Cairo
 2. Ain Shams University, Cairo
Izrael:
 1. Ben Gurion University of the Negev, Beer-Sheva
 2. The Hebrew University of Jerusalem
 3. University of Tel Aviv
 4. (University of Bar Ilan, Tel Aviv)
Japonsko:
 1. Japan Advanced Institute of Science and Technology, Hokuriku
 2. Kanazawa University, Kanazawa
 3. Kyoto University, Kyoto
 4. (Doshisha University, Kyoto)
 5. Sasakawa Peace Foundation, Tokyo
Jižní Korea:
 1. Hankuk University of Foreign Studies, Seoul
Kanada:
 1. University of Guelph
 2. University of Montreal
 3. University of Toronto
 4. Simon Fraser University & The University of British Columbia,Vancouver
 5. The Simons Foundation, Vancouver
Mexiko:
 1. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México
 2. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia
 3. (Universidad Autónoma de Querétaro)
Peru:
 1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima)
Súdán:
 1. University of Gezira, Wad Madani
Taiwan:
 1. National Taiwan University, Taipei
USA:
 1. Muhlenberg College, Allentown, Pennsylvania
 2. University of Texas at Austin, Austin, Texas
 3. Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania
 4. University of Alabama, Birmingham, Alabama
 5. Indiana University, Bloomington, Indiana
 6. Texas A&M University, College Station, Texas
 7. Ohio State University, Columbus, Ohio
 8. Longwood College, Farmville, Virginia
 9. East Carolina University, Greenville, North Carolina
 10. Kansas State University, Manhattan, Kansas
 11. Christopher Newport University, Newport News, Virginia
 12. City University of New York, New York, N.Y.
 13. New York University, New York, N.Y.
 14. State University of New York Health Science Center at Brooklyn & The Research Foundation of the State University of New York, New York, N.Y.
 15. University of Nebraska at Omaha, Omaha, Nebraska
 16. Pennsylvania State University, Pennsylvania University Park, Pennsylvania
 17. The University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania
 18. Macalester College, Saint Paul, Minnesota
 19. University of Washington, Seattle, Washington
 20. Florida State University, Tallahassee, Florida
 21. Georgetown University, Washington, D.C.
(Pozn.: S institucemi, jež jsou uvedeny v závorkách, je smlouva připravována k podpisu.)

"Husité" v novém

Dne 26. ledna 1998 došlo k uzavření smlouvy o pronájmu školních budov základní školy Na zelené lišce v Praze 4 Husitské teologické fakultě UK. Tímto aktem, resp. přestěhováním fakulty a zahájením výuky v říjnu 1998, tak bude mít HTF UK poprvé od svého vzniku (1924) samostatné pracoviště, které umožní více než dosud vyhovět zájmu uchazečů o studium, zajistí potřebné přednáškové a seminární místnosti, společnou aulu, studovnu, knihovnu i potřebné pracovny a kanceláře pro učitele a děkanát. HTF UK, která je teologickou fakultou otevřenou všem bez rozdílu rasy, pohlaví, konfese či světového názoru, tím dovrší svoji pedagogickou a organizační transformaci v souladu se společenským vývojem v ČR. V prohlášení děkana Husitské teologické fakulty UK k získání samostatného sídla fakulty vyslovil prof. Zdeněk Kučera "upřímný dík rektorovi prof. Karlu Malému a pracovníkům a právníkům RUK za porozumění a podporu v nesnadných chvílích získávání nového sídla pro fakultu". Děkan HTF UK dále konstatoval, že "přesídlení není jen technickou záležitostí, nýbrž je spojeno s řadou dalších, často velmi jemných otázek osobních, psychologických, sociologických, pedagogických i spirituálních".

Získání samostatného sídla považuje fakulta za významný příspěvek městské části Prahy 4 k oslavám 650 let od založení UK.

(jak)

Děkan Husitské teologické fakulty UK prof. ThDr. Zdeněk Kučera (vpravo) před podpisem se starostou Městské části Praha 4, senátorem Zdeňkem Klausnerem.

Foto: Archiv HTF UK


Další v síti

Do rozšiřující se globální sítě vztahů Univerzity Karlovy přibyl další kontakt. Byl navázán s bělehradskou univerzitou Svazové republiky Jugoslávie v době pobytu vedení UK v Bělehradě v loňském roce a stvrzen během návštěvy rektora Univerzity Bělehrad prof. Dragana Kuburoviče a děkana její filologické fakulty prof. Slobodana Grubačiče v Praze ve dnech 10.- 13. února 1998. Jugoslávští hosté se setkali s ministrem školství ČR J. Sokolem, navštívili LF Plzeň a Stomatologickou kliniku 1. LF UK. Dne 11. února 1998 pak podepsali rektoři obou univerzit Pracovní plán k Dohodě o vědecké spolupráci mezi Univerzitou Bělehrad a Univerzitou Karlovou na léta 1998 - 2000. Plán zahrnuje vědeckou spolupráci mezi oběma univerzitami především v oboru historie, byzantologie, slavistiky, práva, analytické chemie a geometrie.

(jak)

Podepsání Pracovního plánu k Dohodě o vědecké spolupráci mezi Univerzitou Bělehrad a Univerzitou Karlovou byl přítomen i velvyslanec Svazové republiky Jugoslavie D. Stojičič (vlevo). Uprostřed rektor Univerzity Bělehrad D. Kuburovič spolu s děkanem její Filologické fakulty S. Grabačič.

Foto Forum: Michaela Vlčková