Vědecká komunikace písmem

Na 1. LF UK se konal postgraduální kurz odborné a vědecké komunikace písmem v medicíně, který proběhl v době od 26. 4. do 18. 5. 1999 na II. interní klinice 1. LF UK a VFN a byl určen uchazečům o titul CSc., resp. PhD. Jeho uspořádání podnítily zkušenosti oddělení vědy a výzkumu, které opakovaně potvrzovaly, že u kandidátů jsou v této oblasti značné nedostatky (např. v sestavování osobních bibliografií a v písemné prezentaci výzkumných výsledků). Celková délka kurzu byla 10 hodin a jeho jednotlivá témata vyslechlo průměrně 25 účastníků. Celkem se kurzu zúčastnilo 40 zájemců. Kromě postgraduálních studentů z 1. LF UK to byli také pracovníci Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, ale i zájemci z 2. a 3. LF UK i z Fakultní nemocnice v Krči. Během kurzu obdrželi účastníci 50 stran tištěných materiálů (jakýsi manuál), které doplňovaly textem, grafy a tabulkami probíranou látku. Díky vybavení posluchárny mohlo být jedno odpoledne pomocí přímé projekce věnováno také počítačovému vyhledávání v citačních indexech (on-line databáze Web of Science). Obsahem kurzu byla dále témata: Od sjezdového abstraktu po grantový projekt (Communico ergo sum), Článek v systému vědeckých informací (Litera scripta manet), Jak napsat odborný článek (Publish or perish), Tradice, morálka a právo v publikační aktivitě (Caveat auctor). Mezi doprovodnými materiály bylo také sedmé (zatím poslední) vydání Uniform Requirements (Vancouvre, 1997), považované pro lékařské časopisy za mezinárodní normu a rovněž Responsible conduct regarding scientific communication, materiál vydaný Society for Neuroscience, který klade velký důraz na etické aspekty publikační činnosti. Technická a obsahová hlediska přípravy rukopisu byly sice základem kurzu, ale v duchu obou uvedených pokynů byla zvláštní pozornost věnována praktickým příkladům dodržování etických publikačních principů: co je podstatou autorství, nebezpečí duplicitních publikací, záludnost podvodných článků (falzifikát, plagiát). Kurz Science Writing Workshop navazoval tématicky na předchozích šest ročníků celouniverzitního postgraduálního programu pro biomedicínu (Úvod do metodologie vědy, 1992-1997), které byly rovněž připraveny a realizovány Ústavem vědeckých informací 1. LF UK pod vedením doc. MUDr. M. Špály. Dosavadní odezva na aktuální téma odborné komunikace písmem bude také jedním z námětů postgraduálního metodologického kurzu pořádaného počátkem června na LF UK v Plzni. Zdá se, že se vytvářejí předpoklady pro pravidelné začleňování takto tematizovaného "workshopu" do postgraduálního programu i v příštích letech.

Doc. MUDr. Miloš Grim, CSc.,
proděkan 1.LF UK


V Malé aule zněla čínština

Mezinárodní sinologické centrum při Univerzitě Karlově uspořádalo ve dnech 6.- 9. května 1999 mezinárodní lingvistickou konferenci na téma Tone, Stress and Rhythm in Spoken Chinese, které se zúčastnili renomovaní specialisté ze 16 zahraničních institucí. Na snímku ze zahájení konference zleva: doc. O. Lomová, ředitelka Ústavu dálného východu FF UK, doc. S. Hermochová, proděkanka FF UK, prof. O. Král, ředitel Mezinárodního sinologického centra při UK, prof. Ch. Harbsmeier z Univerzity Oslo a prof. N. Spěšněv ze Státní univerzity v Sanktpetěrburku. Podrobné údaje o konferenci Tone, Stress and Rhythm in Spoken Chinese lze najít na internetu na adrese http://www.udv239-3.ruk.cuni.cz

Foto Forum: Lenka Saulichová


Lékaři a jaderné nebezpečí

Dne 14. května 1999 uspořádala 3.LF UK z pověření mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Lékařský kurz připravenosti na jadernou nehodu. Pozváno bylo 30 lékařů, nominovaných vládami východní a střední Evropy. Odbornou náplň kurzu, spočívající v lékařských, technických a organizačních postupech v případě radiační nehody, zajišťovalo devět odborníků z Evropy a USA, které MAAE vybrala. Garantem akce z české strany byl Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR a na vedení kurzu a výuce se podílel i Státní úřad radiační ochrany a pracovníci 3. LF UK. Konáním této významné preventivní akce byla 3. LF UK pověřena Mezinárodní agenturou pro atomovou energii proto, že klade důraz na preventivní zaměření v medicínském vzdělání i výzkumu. O cílech a významu této akce byla široká veřejnost informována prostřednictvím tiskové konference, kterou se konala těsně před zahájením kurzu. Na otázky novinářů odpovídal člen International Atomic Energy Agency Dr. Istvan Turai, děkan 3. LF UK prof. Michal Anděl a ředitel kurzu (jehož oficiální název zněl Medical education to nuclear accident preparedness) doc. Milan Jíra z 3.LF UK.

(fl)


Prof. JUDr. Antonín Randa a Právnická jednota

Zajímavou výstavu uspořádalo Pražské sdružení Jednoty českých právníků a Právnická fakulta UK. Dne 15. května 1999 se její vernisáže zúčastnili JUDr. A. Mokrý, předseda Pražského sdružení JČP, JUDr. O. Motejl, ministr spravedlnosti ČR, prof. JUDr. D. Hendrych, CSc., děkan Právnické fakulty UK a prof. Dr.h c. J. S. Kruliš - Randa, emeritní profesor Univerzity v Curychu. Právnická jednota byla prvním dobrovolným spolkem českých právníků na území českých zemí. Byla založena v roce 1864 několika svobodymilovnými právníky, vedenými prof. Dr. Antonínem Randou. Za svůj tiskový orgán si zvolila časopis Právník, založený již v roce 1861 (redigovali ho např. kníže Dr. Thurn - Taxis nebo K. J. Erben). Časopis byl vydáván až do padesátých let 20. století a pro svou úroveň byl v odborné literatuře nazýván "kolébkou odborné právnické literatury". Mimoto již od svého založení začala Právnická jednota editovat významné právnické spisy a v této činnosti neustala do svého zániku. Z tohoto důvodu také byla založena knihovna právnické literatury, která rostla nejen nákupy, ale i dary. V průběhu času se z ní vytvořil natolik cenný knižní fond, že v roce 1946 byla knihovna považována za nejucelenější sbírku právnické literatury, navíc s velkým množstvím unikátů těžko vyčíslitelné hodnoty.

Hlavním základem činnosti Právnické jednoty byly odborné přednášky, čtení a rozpravy, které se konaly na pravidelných čtvrtečních schůzích v prostorách Karolina. Její význam vzrostl po zřízení samostatného československého státu v roce 1918. Tehdejší starosta Právnické jednoty, senátní prezident Vrchního soudu v Praze R. Vyšín, informoval členstvo, že vláda republiky "uznávajíc Právnickou jednotu za důležité středisko českých právníků, která po celou dobu svého trvání zůstala věrnou svému stanovami vytyčenému cíli, pěstovati vědy právní a státní, dožádala ji, aby při vydávání nových zákonů spolupůsobila podáváním návrhů a dobrozdání". Právnická jednota zanikla (podobně jako všechny právnické organizace v republice) v padesátých letech v důsledku nástupu totalitního komunistického režimu.

(váh)

Kontakt:
Pražského sdružení Jednoty českých právníků
Jagellonská 5
130 00 Praha 3
Tel.: 627 27 58, l. 812

Plno jako v posluchárně

Stejně tak, jako se daří plnit učebny na Filozofické fakultě, podařilo se doc. PhDr. Lubomíru Kropáčkovi, přednímu českému orientalistovi, zástupci ředitele Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK a Afriky, "vyprodat" i přednáškový sál pražského výstaviště, když na výstavě Svět Knihy '99 (2O.- 23. května 1999), přiblížil zájemcům o problematiku Blízkého výchovu tematiku jednotlivých kapitol své knižní novinky Blízký východ na přelomu tisíciletí. Kropáčkův vždy věcný a zasvěcený výklad musí zvídavého člověka vždy zaujmout, navíc každá jeho nová publikace je vždy zároveň i významným počinem v českém orientalistickém bádání. Proto není divu, že svou novou publikaci prezentoval před naplněným přednáškovým sálem a jenom nedostatek času nedovolil doc. Kropáčkovi zodpovědět všechny dotazy, které se týkaly nejrůznějších oblastí současného života v zemích Blízkého východu a trendů jejich vývoje.

(jak)

Doc. L. Kropáček (vpravo) spolu s ředitelem nakl. Vyšehrad M. Novákem při besedě s návštěvníky výstavy Svět Knihy '99.

Foto Forum: Karel Janků


Public relation na vysokých školách

Pracovní setkání tiskových mluvčích a pracovníků oddělení PR českých vysokých škol se konalo ve dnech 20.- 21. 5. 1999 v Olomouci pod záštitou rektora UP v Olomouci a rektora Ostravské univerzity. Účastníci setkání brzy překročili plánovaný rámec témat a diskuse se netýkala jen Vnitřních informačních toků na VŠ a Vnější prezentaci VŠ. Docházelo k zajímavému srovnání postavení PR v jednotlivých institucích a došlo i na výměnu praktických rad a návodů, zvláště v oblasti práce s internetem. Mezi účastníky se dostavila i paní Marja Sadeniemi, ředitelka PR a tisková mluvčí Univerzity Helsinki ve Finsku, která iniciovala založení české odbočky organizace EUPRIO. Ve Finsku spojuje tato organizace všechny univerzity a slouží k rychlému předávání informací a k udržování kontaktů. Závěr patřil prohlídce budovy UP v Olomouci, ve které sídlí Ústřední knihovna, vydavatelství, audiovizuální centrum, centrum výpočetní techniky atd. Podobné setkání by se mělo konat každý rok a do budoucna se uvažuje i o pozvání slovenských VŠ.

(háj)

(Zájemci o bližší informace nebo pracovníci přímo pracující v oblasti PR v rámci jednotlivých fakult na UK či na jiné VŠ mohou kontaktovat tiskového mluvčího UK Václava Hájka, e-mail: tiskovy.mluvci@cuni.cz, tel.: 24 491 248, fax: 24 491 309).

Palachův a Zajícův památník bude pod Národním muzeem

"Doufám, že při příštím výročí upálení studentů Jana Palacha a Jana Zajíce, které připadá na začátek roku 2000 bude Praha jejich pietní místo mít," řekl starosta Prahy 1 Jan Bürgermeister 22. května 1999 při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže o podobu pamětního místa činu obou studentů, kteří se v roce 1969 upálili kvůli vzrůstající lhostejnosti lidí po okupaci Československa v srpnu 1968. Soutěž, v níž bylo hodnoceno 14 návrhů, vyhráli výtvarnice Barbora Veselá a architekti Čestmír Houska a Jiří Veselý. Památník by měl stát na chodníku pod Národním muzeem.

(pj)


Výstava pěti generací

"Anatomický poznatek tlumočený obrazem je určitější a názornější než mluvené nebo tištěné slovo. Je to pochopitelné, uvědomíme-li si, že dvě třetiny aferentních axonů slouží zraku a že na zpracování vjemů týkajících se barvy, tvaru a velikosti sledovaného objektu se podílí šedesát procent mozkové kůry," řekl ve svém vystoupení u příležitosti zahájení výstavy Anatomická ilustrace doc. MUDr. Miloš Grim, CSc., proděkan 1. LF UK.

Výstava, kterou 24. května 1999 zahájil v prostorách Akademického klubu ve Faustově domě děkan 1. LF UK doc. MUDr. Petr Hach, CSc., byla ukázkou prací, jež vznikly ve výtvarném kabinetu Anatomického ústavu 1. LF UK a představili se na ní autoři pěti generací našeho století.

(V Praze má anatomická ilustrace dlouhou tradici a bohatou historii, neboť první díla toho druhu vznikala již od 16. století.) Anatomická ilustrace byla představena zástupcem nejstarší generace Josefem Rejskem přes Emila Illinga, Stanislava Macháčka a Milana Meda (na našem snímku jeho kresba z učebnice anatomie) až k výtvarníkům současným - Ivanu Helekalovi a Janu Kacvinckému. Díla všech jmenovaných autorů představila anatomickou ilustraci jako obor výtvarného umění, který slouží nejen k objasnění tištěného vědeckého textu, ale je schopen vyvolat i hlubší zážitek estetický. Výstava trvala do 4. června 1999.

(jak)

Foto pro Forum: Jiří Ployhar


Beachvolejbalu se na FTVS UK daří

Akademické mistrovství ČR v beachvolejbalu (na našem foto záběr ze zahájení soutěže) uspořádala ve dnech 24.-25. května 1999 Katedra tělesné výchovy MFF UK. Soutěž mužů byla obsazena velmi kvalitními hráči, kteří patří mezi českou beachvolejbalovou špičku. V kvalitní konkurenci zvítězila dvojice Sobola - Hanák z VUT Brno, která 2 : 1 na sety zvítězila až po velkém boji s Johnem a Sýkorou z FTVS Praha. Také v soutěži žen byla FTVS UK velmi úspěšná. Dominovala v ní dvojice Felbábová (FTVS UK) s Foltýnovou (ZU), která ve finále zvítězila poměrem setů 2:0 nad dalšími zástupkyněmi FTVS Šťovíčkovou a Urbanovou.

(ss)

Foto Forum: archiv

HTF UK ocenila slovenského filozofa

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy je duchovně vázána na Církev československou husitskou a právě přívlastek "československá" ukazuje na minulou i přítomnou duchovní a kulturní jednotu občanů České republiky a Slovenské republiky. To se potvrdilo i tím, že na HTF UK vystoupil s konvokační přednáškou významný slovenský filozof prof. PhDr. Ján Lukáč Veverka, CSc., vedoucí katedry filozofie na Fakultě humanitních věd Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici. Konvokace se uskutečnila 26. května 1999. Zahájil ji prof. ThDr. Zdeněk Kučera, děkan HTF UK a laudatio přednesl doc. Ján Liguš, který přiblížil přítomným studentům a pedagogům rozsáhlou vědeckou činnost: 10 vědeckých monografií, 96 vědeckých studií (uveřejněných doma i v zahraničí), 16 učebních textů, 82 populárně naučných příspěvků a mnohé jiné. Prof. J. L. Veverka je zapojen do řešení četných grantových úkolů a je členem mnoha významných vědeckých a akademických slovenských institucí.

Přesto, že na HTF UK bylo zkouškové období v plném tempu, našli si studenti čas na velmi zajímavou přednášku na téma Filozofie a víra, ve které prof. J. L. Veverka erudovaně a podnětně, zároveň přitažlivě a srozumitelně, hovořil o vztahu filozofie a teologie, zdůraznil odpovědnost filozofie za dění ve světě a nutnost kritické reflexe filozofie ad intra i ad extra. Protože filozofické dílo profesora Veverky je uznáváno jak na Slovensku, tak i na poli mezinárodním a vysoko je ceněna i jeho činnost ve vědeckých společnostech a významných institucích (např. v Akreditační komisi Vlády SR, v komisi VEGA SR, ve Slovenské akademii věd aj.) udělila HTF UK profesoru Jánu Lukáči Veverkovi pamětní medaili HTF UK jako výraz ocenění jeho přínosu filozofické vědě i jako výraz snah o další prohloubení vědecké, filozofické a teologické spolupráce mezi Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou humanitních věd Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici.

doc. ThDr. Ján Liguš
HTF UK


Mezi významné hosty jedné z přednášek cyklu Mezi nebem a zemí, který v průběhu května letošního roku pořádal Ústav Dálného východu FF UK byl i prof. Antonín Líman (vpravo), významný český japanolog, emeritní profesor Torontské univerzity v Kanadě (působí též na Ótomae College). Na našem snímku spolu se svým pražským kolegou Ivanem Krouským, externím učitelem Ústavu Dálného východu FF UK.

(jak)

Foto pro Forum: Miloš Šindelář

Dne 1.června 1999 pořádal Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Zrcadlové kapli Národní knihovny ČR slavnostní koncert. V podání sopranistky Terezy Mátlové (na snímku) a Stamicova tria zazněla díla F. Bendy, B.M. Černohorského, C. Stamitze, J.V. Stamitze a J.S.Bacha. Koncert byl určen účastníkům kurzu Česká studia a také - jak je napsáno na pozvánce - studentům a přátelům Ústavu bohemistických studií FF UK.

(jak)

Foto Forum: Lenka Saulichová


O podivínech vědecky

Dne 10. června 1999 podepisoval doc. PhDr. Vladimír Borecký (na snímku vlevo) v knihkupectví Fišer v Kaprově ulici v Praze 1 svou novou knihu Zrcadlo obzvláštního (s podtitulem Z našich mašíblů). Není to první kniha, v níž autor, který přednáší psychologii na katedře kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, podrobuje vědeckému pohledu podivíny všeho druhu. Poprvé však svůj dávný zájem demonstruje uceleně a utříděně. Navíc přináší desítky nových informací o známých či méně známých "mašíblech" české provenience - Hron, Plumovský, Šumavanský, Kollár, Zdeněk Nejedlý, Vondráček, Čedík, Hrbek aj. -, o kterých nezasvěcený čtenář neví většinou nic, nebo jen velmi málo Boreckého kniha o historizátorech, dešifrátorech, neologistech, neofázistech, vynálezcích, hygienicích, léčitelech, reformátorech a jiných "obzváštnících" vyniká originalitou "předmětu zkoumání" i autorského pohledu a rozhodně stojí za přečtení.

(jak)

Foto pro Forum: Miloš Šindelář


Duchovní dimenzi člověka je třeba rozvíjet

Dne 15. června 1999 byly ve Velké aule Karolina předány jmenovací dekrety 48 (viz seznam na konci článku) novým docentům Univerzity Karlovy. Za účasti 1. náměstka ministra školství PaedDr. J. Sourala, CSc., rektora UK prof. K. Malého, jejího kvestora Ing. J. Kubíčka, zástupců všech fakult Univerzity Karlovy a řady příbuzných, známých a kolegů budoucích docentů, zahájil slavnostní akt promotor prof. Pavel Klener, prorektor UK. V úvodním projevu charakterizoval vysokoškolského učitele jako vynikajícího pedagoga, "mistra své profese" a vědeckého pracovníka. V této souvislosti poukázal na stěžejní význam vědecké práce a připomněl i nutnost popularizace vědy: "Jestliže široká veřejnost nebude o významu vědy a investic pro vědu jako základního předpokladu ekonomického rozvoje našeho státu přesvědčena, nebude ani vykonávat tlak na své volené zástupce, aby tyto názory obhajovali tam, kde se o podpoře vědy rozhoduje," prohlásil prof. Klener, který zdůraznil i další úkol vysokoškolského učitele - boj proti iracionalitě a pavědě. "Kdo je totiž ochoten naslouchat a akceptovat iracionální argumenty pavědců, slyší i na iracionální argumenty některých politiků." Hlavní projev měl rektor UK prof. Karel Malý. Hovořil v něm o složitosti cesty posledních let, která vedla k dosažení a udržení vysoké kvality a prestiže Univerzity Karlovy, o současných problémech a budoucích úkolech, mezi které patří modernizace a vnitřní přeměna univerzity, a to organizační, i personální, jejímž cílem je "skutečné přiblížení či začlenění mezi nejpřednější světová vzdělávací a badatelská pracoviště". Poté předal jmenovací dekrety vědecko-pedagogických titulů docent Univerzity Karlovy 48 přítomným (z 57 navržených). Ti se tak přiřadili k 421 docentům, které současný rektor během své funkce dosud jmenoval. Za udělení venia docendi poděkovala doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.(PedF UK). "V době, která preferuje kvantitativní rozměr, materiální stránky života, musí právě univerzita - tj. ti, kdo ji spravují a kdo na ní učí, chránit a rozvíjet duchovní dimenzi člověka i společnosti. Myslím, že mohu i za své kolegy prohlásit, že k tomuto poslání univerzitního učitele se - bez ohledu na rozmanitost našich oborů - hlásíme," řekla na závěr za všechny oceněné doc. Přívratská.

(jak)

Nejmladším (28) z těch, kteří z rukou rektora UK převzal jmenovací dekret docenta UK byl současný vicepremiér Ing. Pavel Mertlík. Do svého jmenování do vládního kabinetu přednášel jako odborný asistent na katedře ekonomie FSV UK.

Foto Forum: Karel Janků

NOVÍ DOCENTI UNIVERZITY KARLOVY

(podle abecedního pořádku)

Ing. Marie Balíková, CSc. 1. LF toxikologie
PhDr. Jana Bartůňková, CSc. FF český jazyk
RNDr. Josef Brechler, CSc. MFF meteorologie
MUDr. Jan Bultas, CSc. 1. LF vnitřní nemoci
MUDr. Miroslav Bulvas, CSc. 1. LF vnitřní nemoci
PhDr. Miloš Calda FSV moderní dějiny
MUDr. Jaroslav Cerman, CSc. LFHK biochemie
JUDr. Stanislava Černá, CSc. PF obchodní právo
JUDr. Milan Damohorský, CSc. PF právo živ.prostředí
RNDr. Martin Diviš, CSc. MFF fyzika
MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc. 1. LF oční lékařství
PhDr. Václav Drábek, CSc. PedF hudební výchova
RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. PřF sociální geografie
MUDr. Jaroslava Dušková, CSc. 1. LF pat. anatom.
PhDr. Hana Dvořáková, CSc. FTVS kinantropologie
MUDr. Janusz Feber 2. LF pediatrie
Ing. Jan Flusser, CSc. MFF informatika
MUDr. Jan Heller, CSc. FTVS kinantropologie
RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. PřF botanika
MUDr. Antonín Jabor, CSc. 2. LF lék.chem.,biochem.
PhDr. Ivan Jakubec,CSc. FF hosp. a soc. dějiny
RNDr. Jaroslav Julák, CSc. 1. LF mikrobiologie
PhDr. Jan Klápště, CSc. FF archeologie
PaedDr. Zdeněk Konopásek, PhD. FSV sociologie
PhDr. Petr Koťátko, CSc. FF filozofie
RNDr. Jaroslav Kraft, CSC. PřF paleontologie
PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. FSV moderní dějiny
RNDr. Jaromír Kutík, CSc. PřF fyziologie rostlin
PhDr. Petr Luňák FSV moderní dějiny
MUDr. Tonko Mardešič, CSc. 2. LF gyn.a porod.
RNDr. Josef Málek, CSc. MFF matematika,
Ing. Pavel Mertlík, CSc. FSV ekonomie
MUDr. Jaroslav Mokrý, Dr. LFHK histol.a embriolog
PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. FSV mezinárodní vztahy
MUDr. Jaromír Musil 2. LF vnitřní nemoci
RNDr. Olga Nováková, CSc. PřF fyziologie živ.
MUDr. Jiří Obenberger, CSc. 1. LF neurologie
RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. MFF fyzika
MUDr. Jiří Pašta, CSc. LFHK oční lékařství
MUDr. Terezie Pelikánová, CSc. 2. LF vnitřní nemoci
MUDr. Jan Peregrin, CSc. 3. LF radiodiagnostika
MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 1. LF onkologie
RNDr. Josef Pospíšil, CSc. MFF fyzika
RNDr. Miloslav Pospíšil, DrSc. PřF biochemie
PhDr. Jana Přívratská, CSc. PeF filozofie výchovy
Ing. Karel Půlpán, CSc. FSV ekonomie
Mgr. Martin Putna, Dr. FF srov. literatura
PhDr. Svatava Raková, CSc. FSV moderní dějiny
MUDr. Renata Říčařová, CSc. LFPl oční lékařství
MUDr. Martin Šámal, DrSc. 1. LF biofyzika
PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. FF hebr.lit.
RNDr. Vladislav Šimák, DrSc. MFF fyzika
MUDr. Václav Šimonovský, CSc. 2. LF radiodiagnostika
MUDr. Radovan Slezák, CSc. LFHK stomatologie
RNDr. Josef Štěpánek, CSc. MFF fyzika
RNDr. Jiří Zima, CSc. PřF analytická chemie
MUDr. Pavel Živný, CSc. LFHK biochemie

Významná aktivita EIS UK

Problematika integrace České republiky do Evropské unie je předmětem výuky i výzkumu především Právnické fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK. Jejich společný projekt Europeum, stejně jako mnohé obdobné aktivity např. na Univerzitě Palackého v Olomouci nebo na Vysoké škole ekonomické v Praze, se uskutečňuje v širším rámci činnosti České asociace pro evropská studia. Jedním z cílů této asociace je přispívat k šíření znalostí o Evropské unii, zejména podporovat výuku evropských záležitostí odborníků pracujících ve veřejné správě, v soukromém sektoru i v neziskových organizacích. Novou aktivitou Evropského informačního střediska Univerzity Karlovy je v této oblasti pořádání kurzů o zdrojích informací o Evropské unii. V první etapě se realizovaly tyto kurzy - ve spolupráci s Delegací evropské komise, která je také financuje - v průběhu června tohoto roku pro pracovníky Kanceláře prezidenta republiky. Připravují se odborné kurzy z relevantních oblastí přípravy ČR na vstup do EU. Tato aktivita má poté být zařazena do širšího programu účasti U v informační přípravě na začlenění naší republiky do EU. Návrh celého programu, koncipovaného jako součást komunikační strategie Ministerstva zahraničních věcí ČR, zpracovává Evropské informační středisko Univerzity Karlovy, které také bude usilovat o jeho zařazení mezi univerzitní priority.

PhDr. Jiří Hýbner
ředitel EIS UK


Tradiční výjezd do Pece

Klub studentů při CTS UK se vydal do Pece pod Sněžkou (10. 6. - 13. 6.) na svůj již čtvrtý výjezd. Šlo o akci povýtce meziooborovou. Svědčil o tom již jen přehled zastoupených fakult UK: MFF, PřF, FF, 1. LF a FSV. Během setkání přednesli účastníci příspěvky ze svého oboru a jak jen to bylo možné, snažili se o nemožné: aby jim ostatní, co jsou "mimo", rozuměli. Ve srovnání s předchozími výjezdy došlo k jistému pokroku: ubylo matematických vzorců, složitých výpočtů i filozofických pojmů, došlo k lepší komunikaci.

V průběhu debaty se v různých souvislostech vracela otázka, zda a v čem jsou jednotlivé disciplíny vědou. Zatímco teoretický fyzik se poměrně snadno shodne s informatikem či lékařem na tom, že "dělají vědu", pak například s filozofem je dohoda složitější. Poslední společný večer jsme se odhodlali k nevšední interpretační hře na téma "je možná věda o vědomí?". Spor dvou skupin probíhal s velkým nasazením, do kterého se s hravým zápalem zapojil i přítomný senior CTS UK Ivan M. Havel. Po čase se role skupin vyměnily a hájily opačný názor (což bylo dost obtížné, neboť se do nové role těžko vžívá a navíc zastávání opačného postoje je pociťováno jako zrada na postoji předchozím, byť se k němu dospělo také jen náhodou). Přišli jsme na to, že ve vědě lze zpochybnit snad vše. Jedna skutečnost z letošního výjezdu je však nezpochybnitelná - v tradici studentských výjezdů CTS UK se bude pokračovat.

Jakub Čapek
FF UK


Zlatá léta šedesátá

Některé společenské jevy "zlatých let šedesátých" posuzovali historikové, historikové umění, literární, hudební a filmoví kritikové a publicisti na mezinárodní mezioborové konferenci, kterou ve dnech 16.- 18. června 1999 pořádal Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR. Její název "Zlatá šedesátá - Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, klokotání a ...zklamání", srozumitelně vystihoval tu společenskopolitickou situaci poválečného období, které bylo pro tehdejší, především mladou generaci, obdobím naděje na přeměnu republiky ve svobodnou a demokratickou zemi. Ta však byla v srpnu 1968 přervána intervencí tzv. "spřátelených armád" vojenskopolitického seskupení, známého pod názvem Varšavský pakt. Tento vpád znamenal ukončení demokratizačních snah, jež našly své uplatnění především v oblasti umění a v rozvoji demokratické politické struktury a na dalších dvacet let zakonzervoval v podobě politické "normalizace" dogmatický a "reálně socialistický" status quo. Na konferenci vystoupilo téměř padesát referujících, včetně hostů ze Švédska, Německa, Bulharska a Polska, kteří ze zabývali nejrůznějšími tématy, souvisejícími s dobou let šedesátých (například Časopisy 60. let, V zrcadle normalizační prózy, Z korespondence Jana Drdy, Oživená tradice českého strukturalismu, Proměny literárních novin, Typologie filmových hrdinů nové vlny apod.) Konference byla ukončena diskusním "kulatým stolem" (na snímku). Mezi referujícími byli i někteří pedagogové a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy. Konference "Zlatá šedesátá" navazovala na již konaná setkání, která se zabývala některými málo probádanými nebo dříve tabuizovanými společenskohistorickými jevy nebo osobnostmi. Například vědou let čtyřicátých (v době protektorátu) nebo v letech padesátých (období stalinismu). Podobně jako z těchto konferencí, vydá AV ČR sborník i z konference "Zlatá šedesátá".

Karel Janků

Foto pro Forum: Miloš Šindelář
(V této souvislosti upozorňujeme na rubriku Ostatní, v níž zveřejňujeme celý text vystoupení PhDr. Michala Svatoše, CSc., z  Ústavu dějin - Archivu UK. Na konferenci "Zlatá šedesátá" hovořil na téma Studentské majálesy let šedesátých.)

Noví děkani na 1. LF, MFF a ETF UK

V těchto měsících probíhají na některých fakultách Univerzity Karlovy volby nových děkanů. Již v dubnu si svého nového děkana zvolila 1. LF UK. Nástupcem doc. MUDr. Petra Hacha, CSc.,se stal doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc., (dosavadní proděkan pro rozvoj). V červnu provedla volbu děkana ETF UK. Novým děkanem je prof. ThDr. Pavel Filipi (dosavadního proděkan). Na období 1999 - 2002 byl na MFF UK zvolen prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. Dne 24. června 1999 na zasedání Vědecké rady UK předal prof. Karel Malý, rektor UK (jmenování děkanů je podle nového VŠ zákona záležitostí rektora), novým děkanům jmenovací diplomy. Doc. Š. Svačinovi a prof. I. Netukovi pak předal i jmenovací dopisy členů VR UK.

(jb)

Prof. ThDr. Pavel Filipi, děkan ETF UK.

Děkan 1. LF UK doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc., (vlevo) a děkan MFF UK prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.

Foto Forum: Jiří Bláha

Zahradní slavnost popáté

U příležitosti ukončení akademického roku 1998-1999 se 23. června 1999 konala ve Valdštejnské zahradě 5. zahradní slavnost. Tradiční setkání uspořádal Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy. Neformální setkání členů akademické obce a spolku Carolinum zahájil rektor UK prof. Karel Malý, který přivítal i řadu hostů Zahradní slavnosti z řad členů Senátu ČR. Hlavní řeč přednesl odstupující děkan MFF UK prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc. Jménem studentů a Akademického senátu UK vystoupil Mgr. David Tonzar. Program podvečerního setkání obohatil svým vystoupením soubor historického tance Regii Caroli regis.

(jak)

Foto: Jan Smit


Fakulta sociálních věd je celá nová

Dne 28. června 1999 slavnostně otevřela Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy nově zrekonstruovanou budovu v Opletalově ulici v Praze 1. Provoz budovy oficiálně zahájil děkan FSV UK prof. Vladimír Mlčoch u příležitosti setkání pozvaných novinářů k prohlídce nových učebních prostor.

Budova byla FSV přidělena do užívání v červnu loňského a téměř ihned byla zahájena její celková rekonstrukce. Fakulta sociálních věd vystřídala v Opletalově ulici katedry tělesné výchovy několika fakult UK, které se přestěhovaly do nově vybudovaného univerzitního sportovního areálu v Hostivaři. Nový "majitel" budovy - Fakulta sociálních věd vznikla v roce 1990 jako nejmladší fakulta UK a "zdědila" budovu na Smetanově nábřeží, známou spíše pod názvem Hollar. V současné době studuje na FSV UK zhruba dva tisíce studentů a učebny v Hollaru a v Celetné ulici jsou svou kapacitou (celkem 540 studijních míst) nedostačující. Jednou z podmínek přidělení nových prostor do užívání bylo zpracování kvalitního stavebního záměru, který bude reflektovat optimální využití budovy pro potřeby výuky. Její rekonstrukce byla nutná jak vzhledem ke stavu objektu, tak i kvůli změně její funkce. Vedení fakulty rozhodlo přestěhovat do nové budovy jeden z pěti institutů fakulty, a to Institut ekonomických studií. Moderní pracovní prostředí bude samozřejmě sloužit i ostatním studentům a pedagogům FSV. Rekonstrukcí objektu v Opletalově ulici, který je od ledna tohoto roku v souvislosti s účinností nového zákona o vysokých školách v majetku Univerzitu Karlovy, byla vrácena původní krása památkově chráněné stavbě z konce minulého století a současně bylo vybudováno vskutku moderní vysokoškolské pracoviště.

(háj)

Kontakt:
Ing. Zuzana Beníšková
tajemnice fakulty
Smetanovo nábřeží 6
Praha 1
tel.: 231 70 37, fax: 248 10 987

Rekonstrukce zcela respektovala původní architektonickou podobu památkově hodnotné budovy v Opletalově ulici (foto vlevo) zároveň ji však přizpůsobila její nové funkci. K dispozici jsou dvě auly o celkové kapacitě téměř 300 míst (jedna z nich na foto vpravo), učebna s 59 místy, seminární místnosti, počítačové učebny, internetové pracoviště a studovna. Samozřejmostí je bezbariérový přístup.

Foto pro Forum: Jiří Plyohar


Bude rektor univerzity očištěn ?

Dne 1. července 1999, v předvečer 5. července - státního svátku ČR (mistr Jan Hus), se v Malé aule Karolina konala tisková konference, jejímž cílem bylo seznámit širokou veřejnost s činností Komise pro studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem M. Jana Husa, která pod zkráceným názvem husovská komise pracuje při České biskupské konferenci. (Komisi založil 11. června 1993 kardinál a acibiskup pražský Miloslav Vlk). Činnost husovské komise se opírá o usnesení II. vatikánského koncilu Dignitatis humanae (O svobodě náboženského svědomí) z prosince roku 1965, v němž papež Pavel VI. zahájil cestu katolické církve ke smíření všech křesťanů. Od té doby byla v tomto duchu uskutečněna řada kroků, především v rámci ekumenického hnutí podporovaného všemi křesťanskmi církvemi. Horlivým zastáncem ekumunických dialogů, jež usilují o vzájemné poznávání a chápání různých náboženství, především denominací křesťanských, je i hlava katolické církve papež Jan Pavel II. Dailogy mají vést mimo jiné i k přiznání omylů katolické církve vůči "bezvěrcům", tedy i k "očištění" M. Jana Husa. Již v dubnu 1990 při své první návštěvě České republiky papež Jan Pavel II. prohlásil, že "Husovi nelze upřít bezúhonost osobního života a úsilí o vzdělání a mravní povznesení národa". Ve stejném duchu jednal i kardinál Vlk, když vloni navštívil Husinecké slavnosti, pořádané každoročně ve dnech Husova úmrtí, a byl tak prvním katolickým biskupem, který se slavností zúčastnil. Komisi tvoří 26 odborníků různých disciplín, především teologové, filozofové, historikové a právníci.

O významu a výsledcích působení komise hovořili na tiskové konferenci mluvčí České biskupské konference P. Daniel Herman, sekretář husovské komise paulán P. František J. Holeček, z Husitské teologické fakulty UK (stála u zrodu husovské komise) její děkan prof. ThDr. Zdeněk Kučera a doc. ThDr. Jan B. Lášek, doc. PhDr. Ing. Jan Royt z FF UK, ředitel Centra mediavelistických studií historik František Šmahel a rektor UK prof. Karel Malý. František J. Holeček v diskusi s novináři vyzvedl dosavadní činnost komise a připomněl, že již v září 1993 přispěla k uspořádání významného mezinárodního sympozia Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi v Beyreuthu. Nový a přesnější obraz Husa vyvstane na chystaném kolokviu v Římě, které se bude konat 15. - 17. prosince 1999 na tamní Lateránské univerzitě, kam se sjedou desítky odborníků z celé Evropy, různého vyznání i laiků a kde budou prezentovány i výsledky bádání, které vzešly z kontinuální iniciativy husovské komise (v květnu 1999 se konalo již její 39 zasedání). Jak uvádí publicista Tomáš Čechtický (TÝDEN 28/99), je pravděpodobné, že "až v prosinci přiveze prezident Václav Havel do Vatikánu vánoční strom na oslavu přelomu tisíciletí, podá pravděpodobně oficiální žádost o očištění M. Jana Husa, na kterou Jan Pavel II. odpoví na Popeleční středu (8. března) před Velikonocemi roku 2000. Ten den má pronést omluvu za upálení těch lidí, které katolická církev v průběhu celé historie označila za heretiky". Zdá se, že by při této příležitosti měl být i výslovně jmenován český kněz a od roku 1409 i rektor pražské univerzity Jan Hus.

Karel Janků


Co připravuje Vize 97

Společná Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, která se angažuje v oblasti vzdělávací, zdravotnické, kulturní a sociální bilancovala na tiskové konferenci 9. července 1999 v Královské zahradě Pražského hradu svou činnosti za uplynulý půlrok. Od začátku roku 1999 rozdala na nejrůznější prospěšné účely 2 639 338 Kč. Největší částkou podpořila vzdělávání českých studentů v zahraničí. K novým projektům Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 patří udělování prestižní ceny. Jejím prvním laureátem je Karl H. Pribram, významný a svým dílem světoznámý americký profesor fyziologie a psychologie. Jeho rodina má kořeny v Příbrami. Karl H. Pribram vyhovuje podmínce pro udělení ceny, která - podle slov Václava Havla - "bude udělována těm myslitelům, kteří posouvají prostor lidského vnímání, poznání i sebereflexe". Poprvé předá cenu prezidentský pár na podzim letošního roku.

Karel Janků

Kontakt:
Tel.: (+420 2) 2437 2414
Fax : (+420 2) 2437 2415
Internet: http://www.vize.cz
E-mail: vize@iol.cz

HARMONOGRAM VOLBY NOVÉHO REKTORA
UNIVERZITY KARLOVY

Do 30. září 1999
(12.00 hod.)
odevzdání návrhů
1. říjen 1999 zveřejnění jmen kandidátů
15. říjen 1999 představení kandidátů v Modré posluchárně (Celetná 20)
22. říjen 1999
26. říjen 1999
2. listopad 1999
3 kola volby nového rektora UK
(Vlastenecký sál Karolina)

Andrabanda se předvedla v dobrém světle

Soudržnost studentů Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK se svými pedagogy potvrdilo koncem května uplynulého akademického školního roku jejich již deváté tradiční setkání. Konalo se v Baráčnické rychtě v Praze 1 a kromě různých studentských žertíků bylo lze obdivovati se i vystoupení devítičlenné hudební skupiny Andrabanda, složené ze stávajících studentů katedry.

(jak)


Xenopus pokračoval

Přednáškový cyklus pořádaný časopisem Vesmír v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě na Karlově náměstí v Praze 2 pokračoval 10. června 1999 vystoupením předního českého fyzika RNDr. Jiřího Grygara, významného popularizorátora vědeckých poznatků především z oblasti astrofyziky. Dr. Grygar hovořil na téma Záhada čtvrtstoletí - zábleskové zdroje záření gama. V roce 1973 objevily umělé družice Země krátká (méně než minutová) vzplanutí měkkého záření gama, jež se vyskutuje náhodně a nepředvídatelně kdekoliv na obloze přibližně jednou za den. Po dlouhou dobu se nedařilo najít protějšky vzplanutí v žádném dalším oboru elektromagnetického záření, což znemožňovalo věrohodnou fyzikální interpretaci. V letech 1997 - 1999 však došlo k významnému pokroku v identifikaci rentgenových, optických i radiových protějšků tajemných vzplanutí gama, což vede k závěru, že jde vůbec o nejmohutnější výbuchy v pozorovatelném vesmíru, navíc ze zdrojů o nicotném průměru - řádově 100 km. Dr. Grygar trpělivě odpovídal na četné otázky zájemců z přeplněného auditoria. Byla řeč i o klubu Sisyfos, jehož je Dr. Jiří Grygar významným představitelem.

O činnosti tohoto klubu se lze dozvědět vše na internetové adrese: www.fi.muni.cz/sisyfos/. Přednášky cyklu Xenopus se konají pravidelně vždy každý druhý čtvrtek v měsíci.

Karel Janků


Koho si váží katoličtí dr.h.c. UK?

Na otázku jakou osobnost české provenience považujete pro katolickou církev za významnou, která vás ovlivnila či které si nejvíce vážíte, jež položila redakce časopisu FORUM v květnu tohoto roku při udělování čestné vědecké hodnosti doktora teologických věd UK významným světovým katolickým teologům, odpověděli svými dopisy nedávno ti, kterým byla tato hodnost Univerzitou Karlovou 12. května 1999 slavnostně udělena. Arcibiskup vídeňský, kardinál Dr. Christoph Schönborn (na našem snímku spolu s rektorem UK prof. K. Malým při podpisu do Pamětní knihy UK) napsal, že to byl kardinál František Tomášek a jeho nástupce kardinál Miloslav Vlk, biskup P. Dominik Duka OP a kněz Dr. Hermann Schmid. Prof. ThDr. Tomáš Špidlík vyzdvihl hodnotu české lidové tradice v duchu, jak ji prezentovali F.X. Šalda a Špidlíkův učitel A. Novák. Prof. Dr. Mikuláš Lobkowicz si ze současných českých katolických teologů nejvíce váží kardinála Miloslava Vlka.

Karel Janků

Foto pro Forum: archiv redakce


Rozhodnutí ETF UK o udělování akademických titulů

Jak redakci časopisu FORUM sdělil prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., děkan Evangelické teologické fakulty UK, 24. května 1999 se rozhodla ETF UK na základě doporučení své vědecké rady a svého senátu přijmout při udělování akademických titulů možnost, kterou jí davá nový Zákon o vysokých školách. "Po obhájení rigorózní práce, která může být podána bezprostředně po ukončení studia a získání titulu Mgr., a po složení rigorózních zkoušek budeme udělovat titul ThLic. Nepřiklonili jsme se k druhé alternativě, tj. k udělování titulu ThDr. (před jménem). Vyjadřujeme tím své rozpaky nad možností získat rigorózním řízením tohoto typu titul doktora. Zákon o vysokých školách neteologickým fakultám nedává možnost, aby žádost o získání takového urychleného doktorátu odmítly. Zástupci ETF UK proti tomuto ustanovení Zákona o vysokých školách při jeho projednávání uplatňovali své námitky a jsou přesvědčeni, že přijetí tohoto bodu odporuje úzu běžnému ve většině zemí EU. Přijetí této možnosti by v mezinárodním kontextu ETF UK izolovalo a zpochybnilo. Doktorát teologie (uváděný za jménem) je na ETF UK možno získat absolvováním postgraduálního doktorského studia", napsal prof. P. Pokorný.

(jak)


Problematika Romů na UK

Ve dnech 28. - 29. června 1999 uspořádala Univerzita Karlova (Evropské informační středisko UK) ve spolupráci s MZV ČR a s podporou Kanadského velvyslanectví v ČR u příležitosti 50. výročí založení Rady Evropy konferenci na téma Právní ochrana Romů v současné Evropě. Konference se konala pod záštitou ministra zahraničních věci ČR, zmocněnce vlády ČR pro lidská práva a rektora UK prof. Karla Malého. Jeho jménem pozdravil účastníky prof. Miroslav Petrusek, prorektor UK, který při této příležitosti pronesl přednášku na téma Je problematika menšin řešitelná? Mezi účastníky konference a referujícími bylo mnoho odborníků z České republiky a ze zahraničí, kteří se problematikou postavení menšin v evropském regionu zabývají v rámci svého profesního působení a řada významných hostí (např. Roland Halpin, velvyslanec Kanady v ČR, Mr.David Boucher, ambasador Velvyslanectví Velké Británie v ČR či Petr Uhl, zmocněnec vlády ČR pro lidská práva Úřadu vlády ČR). Informace o výsledcích této významné konference lze získat u jejích organizátorů - Evropského informačního středisku UK (ředitel PhDr. Jiří Hýbner).

Kontakt:
EIS UK
Praha 1, Revoluční 26
Tel.: 24 81 14 17
Fax: 24 81 12 39 E-mail: jiri.hybner@eis.cuni.cz

(jak)


Pamětní medaile UK také nositeli Nobelovy ceny

Ve dnech 29. června až 7. července 1999 se pod záštitou Univerzity Karlovy konal 2. kongres federace evropských fyziologických společností (2nd Congress of FEPS). Při této příležitosti se 2. července 1999 sešli ve Vlasteneckém sále Karolina někteří jeho účastníci s vedením Univerzity Karlovy, na kterém prof. PhDr. Miloslav Petrusek, DrSc., prorektor UK, udělil pamětní medaile UK za zásluhy o rozvoj české fyziologie. Pamětní medaile UK byly předány: vynikajícímu neurofyziologovi, členovi švédské Královské akademie věd Prof. Kjel Gunnaru Fuxovi z Karolinska Institutet ve Stockholmu, Prof. Dr. Med. Christiánu Bauerovi z lékařské fakulty Univerzity v Curychu, generálnímu sekretáři Federace evropských fyziologických společností, Prof. Dr. Med. Erichu Weibelovi (na snímku vlevo) prezidentu International Union Physiological Sciences z lékařské fakulty Univerzity v Bernu, Prof. Dr. Med. Ervinu Neherovi (na snímku vpravo), z University v Göttingenu, laureátu Nobelovy ceny za medicínu (v roce 1991 spolu a prof. Sackmanem za objev a zdokonalení metody terčíkového zámku - patch-clamp), Prof. Bernardu Swyngdehauwovi z University Paříž VII. (nově zvolený předseda FEPS). Prof. Dr. Med. Stephanu Silbernagelovi (současný předseda FEPS) z lékařské fakulty ve Würzburgu a Prof. Dr.Robertu S. Renemanovi, profesoru fyziologie na lékařské fakultě University v Maastrichtu, mj. též prvnímu předsedovi FEPS. Z řad českých fyziologů převzal zlatou pamětní medaili UK prof. MUDr. Stanislav Trojan, DrSc., přednosta Fyziologického ústavu 1. LF UK (za významný přínos k rozvoji české fyziologie a za tvorbu českých fyziologických učebnic), stříbrnou pamětní medaili UK prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK (za významný přínos k rozvoji české fyziologie a české vědy a její propagaci v zahraničí) a bronzovou pamětní medaili UK neurofyzioložka doc. MUDr. Eva Sykova, DrSc., vědecká sekretářka České fyziologické společnosti (za organizační přínos rozvoji české fyziologie a české vědy). Setkání byli vedle oceněných přítomni i zástupci fakult, které návrhy na udělení pamětních medailí podaly - doc. P. Hach (děkan 1. LF UK), doc. M. Bojar (děkan 2. LF UK) a prof. C. Höschl (za 3. LF UK).

(jak)

Foto pro Forum: archiv redakce


Sto let od narození prof. MUDr. Jiřího Krále, DrSc., dr.h.c.,
zakladatele českého a spoluzakladatele světového
tělovýchovného lékařství

Jiří Král se narodil 8.10.1899 v Praze, maturoval na smíchovském gymnáziu, na lékařské fakultě Univerzity Karlovy promoval "sub summis auspiciis" v roce l924. Od roku 1924 pracoval jako sekundář, později jako asistent a docent (habilitace z vnitřního lékařství v roce 1932) na 1. interní klinice v Praze. V roce 1947 byl jmenován mimořádným profesorem vnitřního lékařství se zvláštním zřetelem k patologii tělesné výchovy, v roce 1962 získal hodnost doktora lékařských věd a v roce 1966 se stal řádným profesorem. Od dětství cvičil v Sokole a láska k sokolským idejím dostala později dimenzi vědeckou, kdy je spojil se svou lékařskou erudicí. Stal se zakladatelem čs. tělovýchovného lékařství a mezinárodně uznávanou vědeckou osobností.

S přípravou na tělovýchovně-lékařskou specializacizačal již v době studií na lékařské fakultě, kursem pro profesory tělesné výchovy, a po promoci účastí na lékařském vyšetřování sokolských závodníků. Následovaly studijní pobyty ve Francii, Maďarsku, Rakousku a v USA. Na průkopnickou práci sokolských lékařů navázal v roce 1928 na 1. interní klinice založením poradny pro sportovce a spolu s prof. K. Weignerem a A. Jiráskem jako první na světě zahájil (1933-1934) na lékařské fakultě UK pro mediky přednášky z tělovýchovného lékařství (včetně praktik). Ve vědecké činnosti se soustředil především na kardiologickou problematiku sportujících (patří k zakladatelům české kardiologie). Proto také první Králova přenáška na mezinárodním fóru v Amsterodamu v roce 1928 (spolu s  V. Jonášem a J. Stříteským) se týkala změn srdečního rytmu po sportovních zátěžích. Ze spolupráce s vynikajícími lékařskými osobnostmi té doby (např. P. Lukl, K. Hynek, B. Polland, J. Baštecký) i z četných zahraničních kontaktů vyrostl J. Král (na snímku) v uznávaného odborníka. Mezinárodní ohlas výsledků, ke kterým dospěl, i jeho podíl na vzniku mezinárodní asociace sportovní medicíny vedly k tomu, že již v roce 1935 byl na lékařské fakultě UK schválen návrh profesorů Weignera, Hynka, Bělehrádka a Jiráska na zřízení Ústavu tělovýchovné lékařství při lékařské fakultě UK. Jeho realizace však z technických důvodů vázla, až ji uzavření vysokých škol nacisty na dlouhou dobu odsunulo. Ihned po skončení 2. světové války obnovil J. Král přípravy na vytvoření tělovýchovně-lékařského pracoviště na lékařské fakultě. Díky jednání náčelníka Čs. obce sokolské dr. Kavalíra a za přispění prof. Charváta, prof. Hynka i dalších, byl 22. 1. 1948 založen první ústav tělovýchovného lékařství na lékařské fakultě UK. Po organizačních přípravách a instalaci pro budoucí ústav připravených, za války na Strahově ukrytých přístrojů z akce UNRRA, zahájil Králův ústav svou činnost v prostorách zadního traktu anatomického stavu v Salmovské ulici v Praze 2, kde působí dodnes. Stal se vzorem pro budování obdobných ústavů u nás i v zahraničí. Měl klinické a fyziologické oddělení, vlastní RTG, biochemickou a antropologickou laboratoř. Díky znamenitým spolupracovníkům (např. Z. Hornof, L.Schmid, V.Kruta, V.Seliger, externě E. Mathé, V. Šebek, J. R. Pros) rozvinul ústav okamžitě širokou pedagogickou, vědeckou i léčebně-preventivní činnost. Na vyšetření přijížděli čs. sportovní reprezentanti z celé republiky. Při mistrovstvích světa a Evropy konaných v Praze, byli v ústavu vyšetřováni nejlepší světoví sportovci. Tak vznikly i první vědecké poznatky o působení různé sportovní zátěže na organismus. Medikům umožňoval prof. Král práci v poradně, při přednáškách jim předával nejnovější výzkumné závěry o vztahu sportovní zátěže a zdraví člověka. J. Král je autorem publikace "Klinika tělovýchovného lékařství" i první vysokoškolské učebnice z tělovýchovného lékařství. Obě jeho práce se setkaly s velkým mezinárodním ohlasem. Své poznatky přednášel na univerzitách a kongresech téměř ve všech hlavních evropských městech, také v USA, v Mexiku v Chile. Zdůrazňoval, že význam práce lékaře v tělesné výchově nespočívá jen v terapii, ale tak v odhalování možných skrytých onemocnění sportovců a v uplatňování příznivého efektu tělesných cvičení na zdravotní prevenci u běžné populace. Varoval také před jakýmkoliv nefyziologickým zvyšováním výkonnosti. Mezinárodní autorita, které požíval, vedla k jeho zvolení generálním sekretářem a později 1. místopředsedou Mezinárodní federace tělovýchovného lékařství (FIMS). Tyto funkce zastával řadu let. Stál tak v čele tělovýchovného lékařství v mezinárodním měřítku a zároveň úspěšně reprezentoval i naši vědu. Pro Československo získal uspořádaní 7. světového a 1. evropského kongresu tělovýchovného lékařství. K 20. výročí založení ústavu uspořádal v Praze za velké mezinárodní účasti vědeckou konferenci lékařské fakulty UK. Při této příležitosti se tehdejší prezident FIMS prof. Chailley-Bert z Paříže vyjádřil, že den, kdy byl Králův ústav založen, se stal významným mezníkem nejen pro čs., ale celé světové tělovýchovné lékařství. V roce 1970 byla pedagogická, vědecké i mezinárodním činnost prof. Krále z politických důvodů přerušena vynuceným odchodem do důchodu. Byl zbaven všech funkcí. Lékařskou profesi v Praze vykonávat nesměl. Byla mu nabízena možnost pracovat v lékařských ústavech v USA, SRN, Rakousku či ve Francii. Prof. Král však zůstal. Aby mohl lékařsky pracovat, po deset let dojížděl do Hořovic, kde působil jako kardiolog a kde také založil laboratoř funkční diagnostiky. Se svým "mateřským" ústavem v mezích možností zůstával ve stálém kontaktu. Po roce 1989, už ve svých 90ti letech, začal opět pravidelně do ústavu docházet, zúčastňovat se vědeckých konferencí a přednášet na nich. Opět mohl psát a publikovat vědecké práce a odborné recenze. V roce 1990 mu byla udělena Cena Čs.kardiologické společnosti, v roce 1991 Řád T.G.Masaryka, v roce 1993 Cena Fair Play a zlatá medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Vědeckého zasedání, které bylo uspořádáno za účasti významných osobností i hostů ze zahraničí k 95. narozeninám prof. Krále, se jubilant zúčastnil aktivně, ve velmi dobré psychické i fyzické kondici. Zde, na půdě 1. interní kliniky, kde J. Král jako mladý lékař začínal, mu předal přednosta kliniky prof. P. Klener zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy. Poslední ocenění, kterého se prof. Královi dostalo, byl v roce l994 čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně. Bohužel vážný úraz způsobil, že jeho dosud dobré zdraví se narušilo. Dne 7. prosince 1995 prof. J. Král zemřel. Odešla tak výrazná osobnost, jež byla vzorem člověka, který tělesnou výchovu nejen vědecky zkoumal a jako lékařskou disciplínu ji přednášel, ale věnoval se jí i prakticky: denně cvičil a spolu s racionální výživou a nekuřáctvím dokumentoval oprávněnost svého vědeckého kréda, jemuž zasvětil celý život. Tomu dominovala i vysoká společenská úroveň při každém jednání. Jeho spolupracovníci jistě nikdy nezapomenou například na ranní hlášení, která zahajoval noblesním stiskem ruky každému členu kolektivu. Autorovi těchto řádek bylo dopřáno být prof. J. Královi nablízku v době zakládání ústavu, dlouhou dobu být jeho kolegou a později i jeho zástupcem ve vedení ústavu. Je osudu vděčný za to, že po dobu 45 let mohl čerpat - ve chvílích dobrých i těžkých - z životních ideálů prof. MUDr. Jiřího Krále, DrSc., dr.h.c., zakladatele našeho a spoluzakladatele světového tělovýchovného lékařství, významného odborníka, výborného lékaře a ušlechtilého člověka.

Vladimír Novotný

Foto pro Forum: archiv autora


Autor článku prof. RNDr. Vladimír Novotný, DrSc., se na 1. LF UK věnuje lékařské funkční antropolgii. Na lékařské fakultě pedagogicky působí od roku 1950. Je auotorem nebo spoluautorem řady učebnic, skript a odborných publikací s několika prioritami z oblasti vlivu tělesných cvičení a sportu na tělesný rozvoj, tělesné složení a biologický věk, souvislosti primárního somatotypu se specifickou výkonností a onemocněním. Je mj. členem, čestným členem či zakládajícím členem řady našich i zahraničních vědeckých společností.

Z činnosti Ústavu pro klasickou archeologii FF UK

Dvě výstavy v galerii, která slaví jubileum

První letošní výstava v Galerii antického umění v Hostinném byla věnována jubileu tohoto zařízení, od jehož otevření uplynulo letos v létě třicet let! Exponáty připomínaly minulé výstavy, které v období dosavadní existence galerie prezentovaly veřejnosti stálou antickou expozici u nás; tu se stále ještě nepodařilo zřídit, a sloužily výuce antického umění na UK i na dalších vysokých školách, kde se studuje antické umění (kromě Prahy též v Brně a Olomouci). Druhá, současně probíhající výstava v Galerii antického umění v Hostinném, je věnována grafice Vladimíra Komárka, malíře, který v prvních letech existence galerie (spolu s tehdejším už zemřelým jejím správcem dr. Josefem Bartošem) připravoval první výstavy a katalogy, byl odpovědný za jejich grafickou stránku, a také za výtvarnou stránku výstav. Překvapivé a zajímavé jsou na výstavě zejména nové grafické listy Komárkovy - vysokého, úzkého formátu, věnované tématům Starého a Nového Zákona.


Muzeum antického sochařství a architektury v Litomyšli

Protože část exponátů je letos zapůjčena na pražskou výstavu Cesta na jih, která se koná ve výstavních prostorách Obecního domu hl.m. Prahy, byla expozice doplněna odlitky z depozitáře a novými přírůstky, např. posledními dary Antického muzea v Basileji, vynikající portréty Platóna a pozdějšího představitele Akademie Karneada. Letošní sezónní výstava je věnována způsobům svícení ve starověku.

Nese název Antické lampy a je otevřena denně do konce října 1999 (od 13.00 do 17.00 hod.). Většinu exponátů tvoří řecké a římské lampy, helénistické a římské transportní amfory a bronzová kopie raně římského kandelábru (stojanu na lampy) z Pompejí. Kopie lamp svítily v době vernisáže a na požádání jsou rozsvěcovány zájemcům hromadných výprav, čímž je a výstava oživena autenticitou tehdejšího způsobů osvětlovaní. Katalog výstavy podává podrobnou informaci o vývoji lamp a antického svícení, o nálezech římských lamp v Čechách a na Moravě. Podává také informace o dalších exponátech. Pozoruhodná je bohatost námětů římských obrazových lamp; zobrazení nesou náměty jak mytologické, tak i z běžného života.


Keltové ve střední Evropě a Středomoří

První výsledky programu Barrande

Společný projekt UK a francouzské Ecole Pratique des Hautes Etudes jehož se účastní z každé strany několik odborníků a studentů, přinesl během prvních dvou let své existence některé překvapivé výsledky. Patří k nim například identifikace zlomků řecké keramiky v nálezech nedaleko Prahy. Poté, co se již dříve podařilo ve dvou lokalitách v severozápadních Čechách identifikovat zlomky picích nádob athénské výroby, nové nálezy ukazují, že v raném 5. století pila u nás řada lidí z řeckých číší, a to nejenom ti nejmocnější a nejbohatší, neboť nové zlomky pocházejí z běžné osady na sever od Prahy. Vedle attických byly nalezeny i další zlomky, patrně řecké výrobky z Kampánie. Rentgenologické zkoumání nálezů železných zbraní keltských, prováděné ve spolupráci Středočeského muzea v Roztokách, Univerzita Karlovy a francouzských partnerů, se podařilo podstatně rozmnožit počet ukázek keltského umění u nás. Zvláště zajímavé je rozšíření na pochvách mečů motivy dvou gryfů či draků, silně stylizovaných, někdy jaksi skrytých v ornamentu, ale přece jen při pečlivém pozorování identifikovatelných. Byly zřejmě symbolem příslušnosti k válečnické vrstvě keltské - oné skupině bojovníků, která vedla známé vpády do Středomoří (patřili k nim i naši Bojové). Symbolický význam tohoto zobrazení se udržel v pověstech. I mocný meč Excalibur z příběhů o hrdinech pověstného stolu krále Artuše ukázal tomu, kdo ho mohl oprávněně užívat, postavy dvou zlatých draků, kteří byly symbolem mimořádné síly Artušova meče.


Nové výsledky česko-bulharských výkopů v Pistiru

V loňském roce byl dokončen severní sektor výkopů s pozoruhodným velkým sklepem, a začalo odkrývání nového sektoru ve středu města, kde se podařilo odkrýt část domu se sloupořadím před vchodem, jehož průčelí tvořila pečlivě dlážděná ulice se zvýšenými chodníky po stranách. Vysoká urbanistická úroveň městské zástavby má obdoby pouze v řeckých městech vyspělého Středomoří, a tím podtrhuje mimořádný charakter našeho emporia na Marici nedaleko Pazardžiku. Překvapivým objevem byl vloni také pod destrukcí stěn a střechy kompletně komplex vnitřní výbavy jedné prozkoumané místnosti našeho domu, s šesti úplnými nádobami nalezenými v rohu místnosti na původním místě. Jsou zatím nejúplnějším dokladem života pozdní fáze města ve 3. století př. Kr., kdy po jeho zničení Kelty se zbylí obyvatelé za daleko chudších podmínek pokusili o jeho obnovení. Měli stále v oblibě řeckou keramiku, ale její dovoz skoro přestal, a tak si v době oné "nostalgické" fáze napodobovali její tvary primitivní technikou v ruce, bez hrnčířského kruhu, aby si tak připomněli svou přináležitost k civilizovanému antickému světu.

(Autorem příspěvků Z činnosti Ústavu pro klasickou archeologii FF UK je jeho ředitel, prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.)

Letní škola slovanských studií již po třiačtyřicáté!

Již 43. ročník Letní školy slovanských studií, kterou tradičně pořádá katedra bohemistiky Filozofické fakulty UK, byl slavnostně zahájen 31. července 1999 v Zrcadlové kapli pražského Klementina (také již tradičně). Škola, kterou od roku 1948 navštívilo již několik tisícovek zahraničních studentů, potrvá do 27. srpna. Z téměř dvou set účastníků jich nejvíce (opět tradičně) přijelo z Německa a Rakouska. Přítomni jsou však i zájemci z Francie, USA, Japonska, Mexika, Kuvajtu a Číny. Kromě přednášek, na nichž se podílí téměř sedm desítek lektorů, je významnou součástí studia doprovodný program, v němž organizátoři nabízejí studentům kulturně historické aktivity, jež jim umožňují také bližší poznání českých "reálií". Původně letní škola nabízela i výuku jiných slovanských jazyků, například ruštiny, bulharštiny a lužické srbštiny. I když tyto jazyky již nejsou součástí výukového programu, zůstal název Letní škola slovanských studií nezměněn, protože český jazyk a zdejší kultura jsou při studiu zasazeny do kontextu ostatních slovanských jazyků a slovanské kultury. Podle sdělení ředitele Ústavu bohemistických studií FF UK a Letní školy slovanských studií, prof. PhDr. Jana Kuklíka, CSc., proděkana FF UK, si část účastníků letní školy studium platí, část tvoří stipendisté rektora UK, Filozofické fakulty UK, MŠMT a některých dalších institucí.

(jak)


Pozn: V posledních ročnících, vždy po skončení LŠSS, přináší Forum (další tradice) zevrubnější pojednání o jejím průběhu. Tak tomu bude i v jeho prvním poprázdninovém "papírovém" vydaní (říjen 1999).

Český příběh podruhé

Výstavu Český příběh 1918 - 1938, která je instalována v pražské Galerii Hollar připravili studenti a pedagogové Katedry masové komunikace a Centra mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v rámci semináře pod vedením doc. Martina Sekery. Výstava české karikatury představuje osobnosti a důležité události z období první republiky, jak je na stránkách novin a časopisů zachytili tehdejší kreslíři a navazuje na podobnou expozici loňskou, která vyprávěla Český příběh 1848 až 1918 (byla také připravena studenty FSV UK). Podklady pro letošní výstavu (potrvá do 15. srpna 1999) hledali studenti v archívu Národní knihovny a v Literárním archívu Památníku národního písemnictví. Celkem shromáždili asi 3500 karikatur ze 24 tehdejších časopisů a deníků.

(jak)


Profesoru UK odhalena pamětní deska

Dne 26. července 1999 byla v obci Černochov u Loun odhalena pamětní deska profesora Univerzity Karlovy, historika a diplomata Vlastimila Kybala. Slavnostnímu aktu byli za rodinu přítomni syn prof. Vlastimila Kybala Dalimil Kybal s chotí Elisou z USA, Univerzitu Karlovu zastupoval doc. ThDr. Jan B. Lášek z Husitské teologické fakulty a Společnost Vlastimila Kybala reprezentoval Dr. Jaroslav Hrdlička. Přítomen byl starosta obce J. Vilhelm a řada dalších hostí. O historickém díle, které prof. Vlastimil Kybal věnoval osobnosti Jana Husa, promluvil doc. J. B. Lášek. Dr. J. Hrdlička přehledně shrnul život a dílo Kybalovo s důrazem na jeho vztah k rodnému Černochovu. Podle pramenů uchovaných v rodinném archivu vznikla větší část historikova třísvazkového díla Učení M. Jana Husa právě v jeho rodišti. Na závěr promluvil starosta Černochova J. Vilhelm. Pamětní deska bude stálou připomínkou hlubokého vztahu mezi životem a dílem prof. Vlastimila Kybala a jeho rodným krajem. Na pamětní desce je napsáno: Zde se narodil PhDr. Vlastimil Kybal, historik, profesor Univerzity Karlovy, československý diplomat (*30.5.1880 Černochov v Čechách, +2. 1. 1958 Washington D.C. USA).

Dr. J. Hrdlička


Univerzita Karlova dostala špičkové japonské měřicí přístroje

Čtyři špičkové přístroje pro měření kvality ovzduší obdrží dostala jako dar od japonské vlády 12. srpna 1999 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Měřicí technika, kterou děkanovi fakulty prof. Karlu Štulíkovi předal japonský velvyslanec Šundži Marujama, bude využívána pro výuku studentů a vědeckou práci na fakultě. Studenti a pedagogové PřF UK tímto darem získali dvě sady nejmodernějších přístrojů pro měření plynných škodlivin v ovzduší. Přístroje budou monitorovat oxidy dusíku a těkavé uhlovodíky na jedné stálé a jedné mobilní stanici. Japonskou techniku v hodnotě asi 4,5 milionu korun získala prostřednictvím grantu japonské vlády Stopová laboratoř Geoffreye Boyda Marshalla při Ústavu pro životní prostředí PřF UK. (Dar japonské vlády byl předán na základě loňského pobytu Dr. Jana Hovorky, vedoucího laboratoře stopové analýzy G. B. Marshalla Ústavu pro životní prostředí PřF UK v Japonsku a grantového úkolu na téma Praktická cvičení z měření kvality vnějšího a vnitřního ovzduší, jehož součastí byla i dodávka přístrojů.) Všechny přístroje budou napojeny na počítačově řízený systém, takže i naměřené hodnoty bude zpracovávat počítač. Výuka na nových přístrojích bude určena studentům čtvrtého a pátého ročníku a umožní jim získat praktické zkušenosti s měřením kvality ovzduší na světové úrovni. Na vzdělávací program naváže dlouhodobý projekt, který PřF UK uskutečňuje ve spolupráci s Akademií věd ČR. Ten je zaměřen na jišťování kvality ovzduší v malých městech s méně než 5000 obyvatel, kde se - na rozdíl od velkých měst s průmyslovou výrobou - měří kvalita ovzduší jen ojediněle.

Za dar poděkoval japonskému velvyslanci Šundži Marujamovi děkan PřF UK prof. K. Štulík.

RNDr. Jan Hovorka
Ústav pro životní prostředí PřF UK


Ve dnech 24. - 28. září 1999 pořádá Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN v Motole dvě významná vědecká setkání. V. pražskou dermatovenerologickou konferenci a světový kongres mezinárodní dermatopatologické společnosti. Pražská dermatologická konference si vydobyla mezi českými dermatovenerology své významné místo a stala se jejich již tradičním setkáním (letos bude doplněno o plenární zasedání České dermatopatologické společnosti). 20. Kolokvium mezinárodní dermatopatologické společnosti, letos svěřené Praze, je ovšem v historii české dermatovenerologie první akce světového významu. V současné době je již registrováno kolem 150 účastníků z Evropy, Ameriky, Asie a Austrálie. Rokování kongresu proběhne v pražském hotelu Ambassador a je otevřeno všem zájemcům o problematiku dermatologie a dermatopatologie.

doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
přednostka Dermatologické kliniky
2.LF UK FN v Motole

Kontakt:
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Tel.: (02) 24438700, (02) 24438701
Fax: (02) 24438720
E-mail:jana.herzogova@lf2.cuni.cz