Forum IV/12

Jubilejní a pamětní medaile

Slavnostní shromáždění rozšířených vědeckých rad jednotlivých fakult Univerzity Karlovy v rámci 650. výročí jejího jubilea tvořila rámec letošním dubnovým a květnovým dnům. Téměř všechny pražské fakulty si v historické budově Karolina připomínaly roli, kterou ve svazku UK měly a mají a oceňovaly pedagogické a vědecké pracovníky, kteří se o dobré jméno fakult zasloužili. Od ceremoniálů za účasti vedení UK a vzácných hostů ze sfér veřejného, kulturního i hospodářského života, až po malé slavnosti v duchu téměř rodinném - tak široké bylo spektrum konaných akcí. Všechny měly společného jmenovatele: zdůraznění osobního přínosu k posílení ducha univerzitní ideje, k rozvoji fakult i univerzity samé. Toho jsou schopni pouze "živí lidé a jejich práce" (děkan 1. LF UK doc. Petr Hach). Redakce se obrazem i slovem pokusí přiblížit shromáždění, kterých se mohla zúčastnit, a na kterých se předávaly jubilejní a pamětní medaile k 650. výročí UK.

Redakce Forum, 30. května 1998

Ocenění práce lékařů

Dne 10. dubna 1998 za přítomnosti mnoha vzácných hostů předal rektor Univerzity Karlovy prof. Karel Malý na návrh děkana 1. lékařské fakulty osmdesát dvě pamětní medaile k 650. výročí UK. Děkan 1. LF UK doc. Petr Hach odměnil činnost dalších sedmnácti osobností fakultními jubilejními a pamětními medailemi 1. LF UK. Šlo o osobnosti, které významně přispěly k rozvoji fakulty (byli mezi mimi například Jiří V. Brotan s chotí - za podporu výměny českých a amerických studentů, děkan 3. LF UK prof. Michal Anděl a děkan 2. LF UK doc. Martin Bojar dostali medaile za podporu a spolupráci s 1. LF UK, Ing. Josef Kubíček, kvestor UK, byl odměněn za pomoc při uskutečňování transformace 1. LF UK. Za oceněné poděkoval na závěr prof. Severin Daum.

(mich)

Jedním z držitelů pamětní medaile k 650. výročí UK je na 1. LF UK i prof. Eugen Strouhal (na snímku uprostřed)
Foto pro Forum: z archivu UK


Důraz na vzdělání

V Malé aule Karolina se 17. dubna 1998 sešla vědecká rada 2. LF UK, aby během svého zasedání vyznamenala dvacet osm pracovníků svých i z dalších fakult, kteří se výrazně zasloužili o dobrou úroveň pedagogické, klinické a vědecké práce na fakultě. Prorektor UK prof. Josef Koutecký a děkan 2. LF UK doc. Martin Bojar předali zlatou medaili 2. lékařské fakulty i třem profesorům, kteří mají významný podíl na spolupráci fakulty s Akademií věd ČR a FTVS UK. Prof. Koutecký ve svém projevu zdůraznil význam univerzity jako instituce udržující kontinuitu národa a hájící pravdu. Připomněl, jak hojně současná společnost dává sluchu nesmyslům a pavědám a vyzval přítomné k boji za skutečnou vědu. Upozornil na nebezpečí toho, jak málo se v naší republice hovoří o investicích do vzdělání a kultury. "Společnost, která nepodporuje vědu a vzdělání nemůže dlouhodobě fungovat," uvedl v této souvislosti:"Musíme dát důraz na základní věci - lidské hodnoty, mezilidské vztahy a vzdělání."

(mich)


Pamětní medaile předány na MFF UK

Významná jubilea vnášejí do našeho života nejen vzpomínky a bilance, ale umožňují i zastavení, setkání a poděkování. Dne 15. dubna 1998 se v Malé aule Karolina sešli členové vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty UK na slavnostním zasedání, aby při něm předali pamětní medaile k 650. výročí UK dvaceti osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj univerzity, vědy a akademických svobod. Vysoká univerzitní ocenění udělená rektorem Univerzity Karlovy prof. Karlem Malým a předaná jejím prorektorem doc. Ivanem Wilhelmem a děkanem MFF prof. Bedřichem Sedlákem byla i poděkováním těm, kteří celý svůj profesní život spojili s pedagogickou a vědeckou činností na Matematicko-fyzikální fakultě.

Výroční tisk pamětní medaile k 650. výročí založení Univerzity Karlovy, který při této příležitosti MFF vydala, je na titulní straně uveden grafickou podobou znaku MFF UK od zasloužilého umělce Zdeňka Kolářského, sochaře, medailéra a mimo jiné i autora žezla MFF UK, který byl také pamětní medailí oceněn. Dvacet jmen osobností, dvacet přehledně uspořádaných stručných vědeckých nebo pedagogických a profesních curriculum vitae (některých bohužel již uzavřených), dvacet svědectví o poctivé, trpělivé a obětavé práci, ale také dvacet odkazů hodných následování. Po představení laureátů, předání medailí a děkovných slovech uzavřel za oceněné oficiální část ceremoniálu svým vystoupením profesor Petr Vopěnka.

(aha)

Pozn. redakce: Na jiném místě přinášíme nekrology dvou nedávno zesnulých držitelů Pamětní medaile k 650. výročí UK.


Žádná "jízdenka" do důchodu

Dne 20. dubna 1998 se v Malé aule Karolina sešli zástupci FSV UK, aby udělením pamětních medailí k 650. výročí UK ocenili práci svých kolegů a zhodnotili osm let činnosti nejmladší fakulty Univerzity Karlovy.

Prorektor UK prof. M. Petrusek v zastoupení rektora UK zdůraznil zásluhy všech laureátů na budování fakulty a vyznamenaným kolegům popřál další pracovní a pedagogické úspěchy. Fakultě samé pak dobré vedení, pevnou koncepci a kritické studenty. Děkan FSV UK prof. L. Mlčoch ve svém vystoupení zrekapituloval to, co přinesly dosud oslavy 650. výročí UK a vyzvedl přímo rodinnou atmosféru průběhu předání medailí. Zdůraznil, že udělení medaile samé nesmí být chápáno jako "jízdenka" do důchodu či snad skrytá výzva k ukončení spolupráce s fakultou.

Pamětní medailí k 650. výročí UK byli vyznamenáni nejen pedagogičtí pracovníci fakulty, ale i všichni ti, bez jejichž práce by hladký chod fakulty byl nemyslitelný.

Jan Cebe
student FSV UK

Zleva prof. M. Petrusek v rozhovoru s doc. M. Šobrem a jedním z vyznamenaných, PhDr. M. Lokšíkem

Foto pro Forum: z archivu UK


Pamětní medaile z roku 1848

Pamětní univerzitní medaile byla připravena již k 500. výročí pražské univerzity v dubnu roku 1848. Jde o vůbec první v Čechách zhotovenou medaili s univerzitním motivem. Na lícní straně je novogotický pomník zakladatele univerzity Karla IV. Medaili vytvořil W.Seidan.

(jak)

FOTO PRO FORUM: ARCHIV UK


Významné ocenění odborníkům

Dne 7. května 1998 byly ve Vlasteneckém sále Karolina při zasedání vědecké rady Filozofické fakulty UK uděleny pamětní medaile k 650. výročí založení UK sedmdesáti třem pracovníkům a spolupracovníkům FF UK. Oceněným byly medaile a diplomy předány prorektorem UK prof. M. Petruskem a děkanem FF UK doc. F. Vrhelem. Prof. Ivan Hlaváček úvodem setkání připomněl bohatou historii filozofické fakulty v proměnách času i významné osobnosti, které na ní působily a proslavily ji. Zároveň hovořil o osudech těch pedagogů, kteří na filozofické fakultě z různých - často politických - důvodů pracovat nemohli nebo z ní museli na nátlak odejít.

Naštěstí se mnozí dočkali toho, že mohou ve své práci na nejprestižnější filozofické fakultě v České republice pokračovat. Za odměněné, z nichž téměř každý je významnou vědeckou osobností svého oboru, poděkoval přední český teatrolog a porevoluční děkan FF UK, vynikající pedagog prof. František Černý. "Jsem rád," řekl, "že jsou mezi námi nejenom tváře, jež jsou nám, starším pedagogům, důvěrně známé. Ale že tu spatřujeme i své mladší kolegy a dokonce i své bývalé žáky. Je to dobré znamení úspěšné kontinuity naší fakulty i naší univerzity."

(jak)

Jeden z významných vědeckých pracovníků Filozofické fakulty UK, kteří převzali pamětní medaili k 650. výročí UK - přední český bohemista prof.Alexandr Stich.

FOTO FORUM: Michaela Vlčková


Dobré jméno fakulty

Právnická fakulta UK předávala pamětní medaile k 650. výročí UK 29. dubna 1998 ve Vlasteneckém sále Karolina. Cti být nositelem této medaile se dostalo šedesáti čtyřem pracovníkům Právnické fakulty. Byly mezi nimi i mnohé známé osobnosti, například doc. JUDr. Jiří Kejř, CSc., bývalý vedoucí vědecký pracovník Ústředního archivu ČSAV, právní historik a medievalista, autor publikace Dějiny pražské právnické univerzity (1995) a spoluautor Dějin Univerzity Karlovy - I. (1995), nebo PhDr. Karel Beránek, autor statě o dějinách PF UK ve II. díle Dějin univerzity Karlovy (1996), dále významný historik právních učení JUDr. Jiří Klabouch, DrSc., či prof. JUDr. Vojtěch Cepl, soudce Ústavního soudu ČR. Oceněno bylo také pět zahraničních právníků - prof. Dr. Vitold Maisel, prof. Dr. Stanislav Salmonowicz a prof. Dr. Katarzyna Sójka-Zielinska z Polska, Dr. Ferenc Pecze z Maďarska a Manfred Albert Dauses z Německa. Jejich zásluhy o pěstování dobrého jména Právnické fakulty UK zhodnotil děkan PF UK prof. Dušan Hendrych.

(jam)

Na našem snímku někteří z oceněných - zprava doc. JUDr. Jiří Kejř, doc. JUDr. Eduard Němeček a doc. JUDr. Jaroslav Drobník

Foto pro Forum: z archivu UK


Dvě slavnostní příležitosti na FTVS UK

Dne 12. května 1998 byly na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK předány pamětní medaile k 650. výročí založení UK. Na večer onoho dne jistě nezapomene dvaatřicet příslušníků fakulty, kterým za práci v její prospěch poděkoval děkan FTVS UK doc. Jan Karger. Na slavnostním večeru rektor UK prof. Karel Malý a řada dalších hostů shlédli výtečně připravený sportovní program, v jehož průběhu vystoupili nejen současní studenti FTVS či absolventi fakulty, ale i někteří známí a úspěšní čeští sportovci, např. olympijská vítězka, kajakářka Štěpánka Hilgertová.

V rámci slavnostního večera rektor UK prof. K. Malý udělil na návrh fakulty a schválení vědeckou radou UK jubilejní medaili k 650. výročí UK Marcu Hodlerovi za "celoživotní přínos k rozvoji a organizaci světového sportu a za aktivní šíření myšlenek olympismu". Jak v laudatio uvedl děkan FTVS UK, je Marc Hodler (1918), švýcarský občan a původním povoláním advokát, ve světě sportu velice známou osobností. V roce 1951 byl zvolen prezidentem Mezinárodní lyžařské federace (FIS); pro svou odbornost byl v této funkci opakovaně potvrzován a vykonává ji dodnes. V roce 1993 byl zvolen místopředsedou Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Uveřejnil řadu odborných článků, statí a publikací z oblasti sportu, a dále publikuje v oboru techniky a rozvoje světového lyžování. Jubilejní medaile k 650. výročí UK se 19. května 1998 dostala správných rukou.

(jak)


Vědecká rada dne 30. dubna 1998 ocenila rektora UK prof. Karla Malého "za dlouhodobou pedagogickou i vědeckou činnost a zásluhy o rozvoj českých vysokých škol po listopadu 1989" udělením jubilejní medaile k 650. výročí založení UK. Stejnou medaili obdržel i kvestor UK Ing. Josef Kubíček, za "plynulý ekonomický provoz UK i za dosavadní průběh oslav 650. výročí UK."

Foto Forum: Michaela Vlčková


V Jičíně o UK

Výročí založení Univerzity Karlovy si připomněli na své valné hromadě koncem února 1998 také členové Pekařovy společnosti Českého ráje se sídlem v Turnově*. Ta po roce 1990 navázala na někdejší stejnojmennou společnost s dovětkem "pro povznesení Českého ráje". Mezi jejími členy je přes sto profesionálních historiků, vyznavačů dějinného vývoje kraje i nadšených pracovníků muzeí, galerií, knihoven a osvětových zařízení z Jičínska, Turnovska, Semilska, Mladoboleslavska, Jablonecka a dalších míst Českého ráje a Podkrkonoší. V přednáškovém sále Okresního muzea a galerie v Jičíně, kde se letošní valná hromada konala, promluvil o 650tileté cestě za poznáním a vzdělaností PhDr. Zdeněk Pousta z Archivu Univerzity Karlovy.

Text a foto Jaroslav Najman


* Přední český historik prof. Josef Pekař, rodák z Turnovska, s jehož jménem je obnovená společnost spjata, byl v letech 1931 - 1932 rektorem UK. Této osobnosti bude v letošním roce věnována práce historika Dr. J. Hanzala O studentských letech J. Pekaře, kterou chystají editoři Knihovničky Českého ráje, v níž vychází péčí Střediska městské kultury v Sobotce.


Vzpomínkový seminář

V rámci oslav 650. výročí založení UK uspořádaly katedra didaktiky matematiky MFF UK a katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK vzpomínkový seminář věnovaný těm českým matematikům, kteří se po druhé světové válce výrazně zapsali do historie školské matematiky. Seminář, který zahájil prof. RNDr. Milan Koman, CSc., vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK, se uskutečnil 15. dubna 1998. Na prof. B. Bydžovského, prof. E. Čecha, prof. K. Havlíčka, prof. J. Holubáře, Dr. F. Hradeckého, prof. K. Hrušu, doc. J. Šedivého a doc. J. Vyšína vzpomínali jejich spolupracovníci a žáci. Svoji vděčnost a úctu vyjádřili organizátoři i předáním květin nejbližším příbuzným vzpomínaných matematiků. Součástí semináře se stala také výstavka publikací, fotografií a dalších exponátů, které dokumentovaly činnost významných osobností. Seminář se stal důstojnou součástí univerzitních oslav a přispěl k vykreslení lidského i vědeckého profilu skupiny univerzitních pedagogů a vědců. Na závěr doc. RNDr. Leo Boček, CSc., vedoucí katedry didaktiky matematiky MFF UK, poděkoval přítomným za aktivní účast a vyslovil naději, že se podobné semináře budou konat i v příštích letech.

(aha)


Nejkrásnější české knihy roku 1997

V předvečer 650. výročí založení UK byla uvedena na trh Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta (získala cenu ve 33. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 1997; diplom v zastoupení UK převzal v Památníku národního písemnictví její prorektor prof. Pavel Klener. Jak vyjádřil na zasedání vědecké rady UK 30. dubna 1998 rektor univerzity prof. Karel Malý, tato kniha nemá jen "sličnou a nádhernou podobu", ale vítězství v soutěži, je "dobrou ukázkou a vizitkou práce na UK". Kromě toho velkým vkladem není jediným pozitivním ohlasem - jsou i recenze a zájem o vydání publikace v zahraničí. Prof. Malý předal diplomy všem, kteří se na přípravě encyklopedie podíleli - autorskému týmu vedenému prof. Miroslavem Vernerem, fotografu Milanu Zeminovi, řediteli Karolinum - nakladatelství UK Dr. Jaroslavu Jirsovi, tiskárně Calamarus a studiu Leonardo. Prof. M. Verner poděkoval vedení UK za "pomoc a podporu této knihy, která byla autorsky i nakladatelsky složitým projektem".

(mich)

Prof. Miroslav Verner, vedoucí autorského týmu Ilustrované encyklopedie starého Egypta (vpravo) s ředitelem nakladatelství Univerzity Karlovy - Karolinum Dr. Jaroslavem Jirsou

Foto Forum: Michaela Vlčková


Letošní dvaačtyřicátá LŠSS a univerzitní výročí

Po čtyři srpnové týdny bude tradičně na Filozofické fakultě UK probíhat Letní škola slovanských studií, určená zahraničním bohemistům a slavistům. Letošní, již 42. běh, proběhne ve znamení 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Promítne se to nejen do náplně výukového a přednáškového programu letní školy, ale i do dalších doprovodných kulturních a společenských akcí.

Paralelně s konáním Letní školy slovanských studií společně připravila všechna bohemistická pracoviště Univerzity Karlovy (i z Pedagogické fakulty UK a Ústavu jazykové a odborné přípravy) mezinárodní sympozium Pocta bohemistů 650 letům UK. Na osmdesát nejpřednějších odborníků z oblasti bohemistiky a slavistiky z řady světových univerzit na něm vystoupí s referáty ve čtyřech tematických sekcích. Podají tak aktuální obraz o stavu bádání v zahraniční bohemistice, ale i o tom, jakou kompozici má bohemistika v kulturním kontextu jejich zemí. Praxe již mnohokrát potvrdila, že právě zahraniční bohemisté jsou našimi nejlepšími "ahonorálními diplomaty". Význam jejich nezištného a neokázalého působení při šíření znalostí o české kultuře a naší zemi vůbec ani nedokážeme plně docenit. Proto jejich pozvání k účasti na sympoziu Pocta bohemistů 650 letům UK má nejen symbolický význam.

(jk)


Oslavy pokračují

Že ani o prázdninách nebude přerušena "pracovní" část oslav dokazuje kalendárium. Nebude zahálet ani redakce a během prázdnin připraví seznam všech, kteří byli (a ještě budou) v rámci oslav Univerzitou Karlovou odměněni a tento přehled zveřejní na své internetové stránce. To proto, že pro nedostatek místa nebylo vždy možné - především u četných akcí fakultních - jmenovat všechny oceněné (jako např. nositele jubilejních medailí profesory A. Gieysztora, L. Doležela, A. Suppana a W. Schmida v případě FF UK, kteří se z různých důvodů nemohli slavnostního aktu zúčastnit). Redakce tímto děkuje všem za pochopení.

(red)


NAŠI ČEŠI

Rozmanitost akcí k jubileu Univerzity Karlovy, konajících se v širokém časovém rozmezí - od 17. listopadu 1997 do 7. dubna 1999 - má přesto jednoho jmenovatele, jeden společný cíl: přispět k rozvoji univerzity, prospět jí, jejím studentům, pracovníkům, absolventům a všem, kteří mají k naší Alma mater blízký vztah. Jednou z takovýchto akcí bude i Týden zahraničních Čechů, který se bude konat od 26. června do 4. července 1998.

K účasti byli pozváni Češi - absolventi či sympatizanti UK, žijící v zahraničí, protože akademická obec si váží jejich přínosu v dobách nesvobody i jejich pocitu sounáležitosti s domovem. Program Týdne zahraničních Čechů je přebohatý. Plný je i doprovodný kulturní a společenský program. Zajímavým zážitkem bude zajisté sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu, připravují se panelové debaty (na téma čeští podnikatelé, lékaři a ekonomové v zahraniční), proběhnou separátní jednání v sekcích (legislativní, kulturní, školská a výchovná, sociální, ekonomická a politická). Problém jak oživit činnost a spolupráci českých komunit v zahraničí bude tématem setkání posledního jednacího dne. Akce Týdne zahraničních Čechů proběhnou v místnostech Karolina a v sídle Senátu ČR - ve Valdštejnském paláci. Rokování se mimo zahraniční hosty zúčastní řada významných osobností. Ivan Medek, vedoucí Kanceláře prezidenta ČR a prof. Karel Malý, rektor UK Týden zahraničních Čechů zahájí. Představitelé Parlamentu a vlády ČR se zúčastní brífinku o hlavních závěrech konference. Počítá se s referáty Oty Ulče, Pavla Pecháčka, Jana Beneše, Jaroslavy Moserové, Viléma Prečana, Karla Trinkewitze, Alexandra Vondry, Tomáše J. Baťi, Tomáše G. Gibiana, Milana Vyhnálka, Pavla Tigrida, Erazima Koháka, Otto Picka. Vystoupí též ministr zahraničí ČR. Společným jmenovatelem většiny vystoupení bude doložení toho, jaké výsledky přináší tvrdá a poctivá práce ve spojení s kvalitním vzděláním a umocněná znalostmi, získanými v cizině. Důležité budou i informace našich krajanů o tom, jak v oblasti vysokoškolského vzdělávání postupují jinde ve světě. Týden zahraničních Čechů slibuje velkou možnost poučit se, navázat důležité kontakty a jistě dojde i k nezapomenutelným setkáním.

Karel Janků


NAŠI STUDENTI

a jejich profesoři, ale i studenti a profesoři ze zahraniční, převážně z Evropy a Ameriky (počítá se s účastí 350 až 400 univerzitních studentů a pedagogů) se sejdou 9.- 12. září 1998 v prostorách Právnické fakulty UK, aby se během sympozia s názvem Univerzita a její studenti, na němž se bude rokovat o žhavých tématech současné doby, vzájemně seznámili se svými názory a v rámci mezinárodní spolupráce přispěli tak ke sblížení lidí bez rozdílu národností, náboženství a ras.

Připravené náročné přednášky, přístupné studentům, ale zároveň na úrovni univerzitního myšlení, budou tematicky členěny do čtyř hlavních okruhů: Svoboda a odpovědnost - úloha univerzit a jejich studentů, Náboženství, politika, věda, Univerzitní studenti a společnost a Budoucnost univerzit. Tato základní témata obohatí ještě vystoupení k problémům, s nimiž se univerzitní studenti a jejich učitelé aktuálně setkávají. Od vybraných přednášejících se očekává, že jejich přednes bude nejen živý, ale i obsahově zajímavý, aktuální, poučný. Vystoupí např. univerzitní profesoři W. Bartoszewski (Polsko), Ch. Meier, F. Seibt, W. Hermann, T. Schmucker von Koch (Německo), W.V. Walace (Skotsko), R.L. Frye, A Schirger (USA), Z. Yavetz (Izrael), A. Grosser (Franice), E. Hobsbawm (Velká Británie), T. Halík (ČR) a další. Velký prostor je ponechán diskusi a studentským příspěvkům na daná témata.

Snahou pořadatelů je dát dohromady co největší počet univerzitních studentů bez ohledu na národnost, umožnit jim vzájemný dialog i diskusi s přednášejícími a přispět tak k utváření duchovního rozměru člověka, čili k myšlence, která vedla Karla IV. k založení naší Alma mater.

Prof. MUDr. Severin Daum
předseda organizačního výboru

Kontakt:
Česká lékařská společnost
M. Šustová
tel.: +(420 2) 297271
fax : +(420 2) 294610

Naše výstavy

resp. výstavy jednotlivých fakult Univerzity Karlovy, které provázejí stálou expozici o vývoji univerzity Karlovy (viz reprodukce plakátu), se chýlí ke konci. V lednu a únoru letošního roku se veřejnosti představily všechny lékařské fakulty, v březnu a dubnu fakulty filozofická, přírodovědecká a matematicko-fyzikální.

Fakulta právnická a fakulta sociálních věd svou společnou prezentaci v Křížové chodbě Karolina začaly 30. dubna 1998 a ukončily 10. června 1998. Právnická fakulty se pochlubila svou důstojností a starobylostí, fakulta sociálních věd zase naopak svým mládím. Výstava obou fakult přinesla řadu pozoruhodných věcí. Fotografie a odborná díla profesorů, kteří jsou chloubou právnické fakulty, české a evropské právní vědy. Poukázala i na nejmodernější knihovnu UK, která je na právnické fakultě. Ta část expozice v níž se prezentovala fakulta sociálních věd, nenechala nikoho na pochybách o tom, že se pohybujeme na půdě moderně pojatých společenských věd, velké aktivity studentů i důkladné vědecké, pedagogické a publikační činnosti jejích učitelů. Redakce Forum se obrátila na výstavního komisaře Mgr. Filipa Wittlicha, který řekl:" Uspořádat výstavu, která by veřejnost seznámila s historií i současností sedmnácti fakult Univerzity Karlovy předpokládalo především úzkou spolupráci s řadou pracovníků univerzity. Bez této součinnosti by nebylo možné výstavu, pokrývající řadu oborů lidské činnosti, připravit v odpovídajícím rozsahu. Architektonické řešení, jehož autorem je arch. Pavel Kolíbal, respektuje prostor Křížové chodby Karolina a vychází vstříc požadavku vzájemně kombinovat instalaci plošných a trojrozměrných exponátů. Výhoda tohoto řešení vynikla během obměňování výstavy, kdy se ukázalo, že struktura exponátů jednotlivých fakult je značně rozdílná. Pomocí důsledné instalace textů, fotografií a kopií dokumentů do vitrín se podařilo zmírnit z výstavního hlediska někdy až nebezpečnou absenci divácky přitažlivějších trojrozměrných předmětů." Prezentace jednotlivých fakult UK bude uzavřena expozicí teologických fakult. Ta začne 24. září 1998 a potrvá do 5. listopadu 1998.

Karel Janků


UNIVERZITA KARLOVA DŘÍVE A NYNÍ

Zatímco starobylé Karolinum obdivuhodně odolává nástrahám zubu času (samozřejmě že za podpory těch, kteří si byli a jsou vědomi jeho hodnoty), nelze to zdaleka říci o všech budovách, v níž pobývali učitelé a žáci Univerzity Karlovy. Na snímku vlevo je tzv. Kaulichův dům, který stával na rohu Karlova náměstí a ulice Na Zderaze. Do roku 1928 sídlo místo výuky a zařízení filozofické, přírodovědecké a lékařské fakulty. Roku 1934 zde byl vystavěn funkcionalistický nájemní a kancelářský dům. Současní majitelé domu vybudovali v jeho suterénu klubové kino s kavárnou.

Foto pro Forum: ÚDAUK a Michaela Vlčková


Nepřehlédněte...